Beträffande kapitel 15 av Frälsarens ordensregel, nämligen att bröderna skola ägna sig åt gudstjänst, studium och bön, tillkännagiver Kristus, huru och vad de skola predika för folket.
Kapitel 23

Kristus talar: »De, som predika min sanning, böra hava enkla och få ord, grundade på läsning i de heliga skrifterna, så att människor, som komma fjärran ifrån, förmå fatta dem och icke uttröttas av ordrika och långrandiga föredrag. De skola icke heller komma med konstlade uttryckssätt såsom smickrare bruka, icke heller med mångfaldiga kapiteluppdelningar och fint uttänkta rim, utan lämpa allting efter åhörarnas fattningsförmåga. Ty det, som det enfaldiga folket icke förstår, blir det mera förvånat än uppbyggt av.

Fördenskull må predikanterna av denna orden om söndagen föreläsa dagens evangelium och utlägga det, vidare föredraga Bibeln och dessa mina ord, min älskade moders och mina helgons ord, fädernas liv, helgonens underverk, trosbekännelserna samt botemedel mot frestelser och synder, allt efter vars och ens fattningsförmåga. Min högt älskade moder var ju enkel och enfaldig, Petrus fåkunnig och Franciscus en bonde, och dock gjorde de själarna större gagn än vältaliga mästare, eftersom de hade fullkomlig kärlek till själarna.»