Guds Son visar den heliga Birgitta, hur en viss konung för sina synders skull var ovärdig att bygga honom ett hus, d. v. s. Vadstena kloster.
Kapitel 27

Guds Son talar: »Emedan denne konung icke söker min värme utan förbliver i köld och icke vill lämna sina händers skändlighet, skall han icke få bygga mig ett hus såsom Salomo, hans liv skall icke sluta såsom Davids, hans minne skall icke bliva sådant som min älskade Olovs, och han skall icke bliva krönt som min vän Erik, utan han skall röna rättvisan, eftersom han försmått misskunden. Och jag skall plöja landet med dom och bedrövelse, tills invånarna lära sig att bedja om barmhärtighet. Hurudan den person, som skall bygga mitt kloster, är beskaffad och när han skall komma, det skall bliva dig bekant, men huruvida det sker i detta livet, det är dig icke tillåtet att veta.»