Kristus visar här den heliga Birgitta läget, måtten och inredningen av Vadstena klosterkyrka, likaså av brödernas kor, talrummet mellan bröderna och systrarna, valven, altarena, dörrarna, omgångarna, pelarna, systrarnas kor, fönstren och det hus, där man samtalar med världsmänniskor.
Kapitel 28

Guds Son talar: »Kyrkans kor skall vara i väster, vid sjön, och en hög mur skall gå från tegelhuset i norr längs sjön ända fram till klerkernas gård. Mellan denna mur och koret skall det vara ett avstånd av aderton alnar, så att man där kan bygga talporten, vilken på längden må delas mitt itu av en mur, som går från brödernas kor och till muren vid stranden. I denna talport kunna bröder och systrar tala till varandra om nödvändiga ärenden, och där få inga fönster finnas, så att bröder och systrar kunna se varandra. I denna mur skola två hjul finnas, sådana som bruka förekomma i dylika kloster.

Brödernas kor skall mäta tjugotvå alnar i längd under ett enda valv, som sträcker sig från västväggen till högaltaret, så att detta högaltare befinner sig inunder valvet och klerkerna måste stå mellan högaltaret och västväggen. Valvet skall mäta tjugo alnar i bredd. Den vägg, som är bakom brödernas korstolar och vetter mot systrarnas avdelning i norr, skall nära golvet hava fem fönsteröppningar, vid vilka systrarna skola bikta och anamma Herrens lekamen.

Själva kyrkan skall hava fem valv på längden och tre på bredden, och varje valv skall mäta tjugo alnar i bredd och tjugo i längd. De tre valven närmast framme vid högaltaret på östsidan, som löpa tvärs genom hela kyrkan, skola förenas med klerkernas kor. Sex trappsteg skola leda ned från högaltaret, och detta på bredden av hela kyrkan. Vart och ett av dessa trappsteg skall vara försett med två altaren, så att sex altaren äro på den högra sidan av högaltaret och sex på den vänstra.

Och varje altare skall stå snett bakom altaret på det närmast övre trappsteget, med början från de båda altarena på det första trappsteget närmast högaltaret. Högaltaret skall mäta fem alnar i längd och två och en halv aln i bredd, och vart och ett av de tolv altarena skall mäta två och en halv aln i längd och en och en halv aln i bredd, och mellan vart och ett av dessa tolv altaren skall det vara ett avstånd av två alnar.

Varje trappsteg skall vara så högt som en tvärhand. Östväggen skall hava två dörrar, en under vardera sidovalvet, men under mittvalvet skall det ingen dörr finnas. Och varje dörr skall mäta sex alnar i bredd, och vad höjden beträffar, skall den nå upp till bjälklagret eller golvet under systrarnas fötter. Mitt emellan de båda dörrarna skall den heliga Jungfruns altare stå, och det skall mäta fyra alnar i längd och tre i bredd och stå lutat mot östväggen. Inhägnaden omkring detta altare skall mäta tio alnar i längd och tio i bredd och vara avskild med järnskrank. Det skall vara en omgång inuti kyrkan, längs väggarna, avskild med järnskrank, och bredden mellan muren och järnskranket skall vara fyra alnar.

Där kunna klerkerna eller bröderna vistas, så att de ej komma i beröring med folket. Från de båda dörrarna skall man på trappor komma upp till den heliga Jungfruns kor, och det skall ingen annan dörr vara i detta kor. Det skall icke vara någon dörr i järnskranket runt kyrkan, utom en enda nära högaltaret, och den skall ständigt vara stängd, utom när någon skall inträda i ordenslivet och när biskopen skall visitera klostret. Mitt på sydväggen innanför järngallret skall den helige Mikaels altare stå, så att den tjänstgörande prästen vänder ansiktet åt söder. Mitt på nordväggen skall den helige Johannes Döparens altare stå, så att den tjänstgörande prästen vänder ansiktet åt norr. Utanför järnskranket skall man bygga altaren, där gästande präster kunna celebrera mässan.

Elva alnar höga pelare skola sträcka sig från kyrkogolvet upp till takåsen eller golvet under systrarnas kor. Ovan takåsen skall golvet byggas av bräder, ler och tegel, och däruppå skola systrarna stå, och under bräderna skall man lägga kopparplattor, för att förebygga eldsvåda. De nämnda pelarna skola gå upp igenom systrarnas golv, så att de mäta omkring fyra alnar i längd från systrarnas golv, innan de nå valvkrönet. Alla valv över koret och över resten av kyrkan skola vara lika höga. Taket skall hava den höjd, som det kan hava eller som är nödvändigt.

Det får icke finnas någon konstfull skulptur i dörrar, fönsteromfattningar, pelare eller väggar, utan allt skall vara av slät gärning, ödmjukt och starkt. Glasfönstren få icke hava någon annan färg än vit eller gul. Det hus, där systrarna skola tala med världsmänniskor, skall vara åt öster, mellan det stora tegelhuset och kyrkan, och där skall det vara fönster, så att personerna kunna se varandra. Kyrkan skall byggas av stenar, som man huggit ut ur berget och funnit i jorden, icke av tegel; detsamma gäller valven.»