Kristus säger, vilka målningar som må finnas i den helige Frälsarens kloster, och att kyrkan skall hava tre dörrar samt tolkar detta på mystiskt sätt.
Kapitel 31

Guds Son talar: »Målningar må icke finnas på kyrkväggarna utom sådana, som framställa mitt lidande och minnet av mina helgon. Det händer nämligen ofta, att de, som komma in i en kyrka, mera glädjas åt att se framställningarna på väggarna än åt Kristi välgärningar. Märk vidare, att det skall finnas tre dörrar i kyrkan. Den första skall kallas syndaförlåtelsens dörr, och genom den skola alla världsmänniskorna ingå, ty var och en, som med förkrossat hjärta och vilja att bättra sig går in genom denna dörr, han skall få lättnad i sina frestelser, styrka till att verka gott, fromhet i bön, syndernas förlåtelse samt klok försiktighet vid allt handlande.

Därför skall denna dörr vara åt öster, ty den gudomliga kärleken skall rinna upp för dem som träda in, och trons ljus skall bliva starkare i dem. Den andra dörren skall kallas försoningens och misskundens dörr, och genom den skola bröderna gå in i sitt kor, ty genom deras böner och tro skola syndarna komma närmare Gud, rikets tillstånd förbättras och Guds vrede mildras. Därför skall denna dörr vara åt väster, ty genom brödernas böner skall djävulens makt dräpas i många och bortdrivas från många, så att han icke skall kunna fresta så mycket han vill.

Den tredje porten skall kallas ärans och nådens port, och genom den skola systrarna gå in, ty varje syster, som går in genom denna dörr med förkrossat hjärta och med oskrymtad avsikt att täckas Gud, hon skall få nåd att i detta livet framskrida från dygd till dygd, lisa i frestelserna och ära i det tillkommande livet. Därför skall denna dörr vara åt norr, ty liksom all ondskans köld utströmmar från djävulen, så skall välsignelsens rikedom och den Helige Andes värme ingjutas hos dem som här träda in, och den gudomliga kärlekens glöd skall förökas i dem.»