Beträffande kapitel 26 av Frälsarens ordensregel antyder Jungfru Maria tre egenskaper hos människorna som inträda i denna orden. De första människorna äro de, som, upptända av kärlek, begrunda Guds välgärningar. De andra äro de, som göra bot för sina synder. De tredje äro de, som mera älska köttets än Andens gärningar, mera världen än Gud. Och hon nedkallar mångfaldig välsignelse över denna orden och dess fromma medlemmar samt angiver till sist skälet varför judarnas tempel, förebilden till detta kloster, ej skall återuppbyggas.
Kapitel 39

Kristi moder talar: »Var och en, som sitter på ett högt säte, han ser ljuset om middagen. Den som befinner sig på högra sidan, han vaknar arla upp ur sömnen, och den som befinner sig på vänstra sidan, han blir frusen av nattens dagg. Den, som befinner sig på den lägsta platsen, han dör i nattens mörker. Därför må var och en, som inträder i detta hus, se till att han icke älskar döden i stället för livet, kölden i stället för värmen. Den, som inträder i mitt hus, må även akta sig för fienden, som står vid dörren. Han må alltså hava förståndet till ledare och Gud till vägvisare.

Må detta hus, varom jag förut har talat med dig, vara såsom en eld, vilken först breder ut sig i halmen på golvet och därefter antänder taket och hela huset, så att de, som äro utanför, inte veta ordet av, förrän hela huset brinner. Må detta hus styrkas i den Helige Ande, liksom Elias, sedan han ätit bröd och druckit vatten, styrkt av denna föda vandrade i fyrtio dagar och nätter. Ja alla, som inträda i detta hus, må styrkas och förkovras för varje dagsresa, och den andliga kraften samt trons och kärlekens glöd må växa hos dem.

Må Gud vara med dem, som inträda i detta hus, liksom han var med Jakob, som ensam lämnade sin faders hus, vände tillbaka med en talrik skara och blev fader till Josef, som blev kallad folkets frälsning, eftersom han räddade sitt folk. Må Gud bevara detta hus och dem, som inträda däri, liksom han bevarade sin apostel från att förbrännas av den feta oljan, och må han förunna dem, som älska det, att de icke förbrännas av världskärlekens feta olja och icke heller tappa modet eller duka under för världsliga motgångar. Ja, må alla de, som inträda i detta hus, bliva fruktbara, liksom det korn, som bär hundrafaldig frukt, och liksom änkans oljekruka, så att de göra framsteg från dygd till dygd, ända tills de få se Gud i den eviga lycksaligheten.

Må detta hus även befästas av det andliga skyddets mur, som skall vara så stark och fast, att ovännen, när han vill genomgräva den, skall säga sig själv: 'Tiden räcker icke till för mig att undergräva, och jag har icke verktyg, med vilkas hjälp jag kan nå till grundvalarna och än mindre till själva muren'. Och må Gud se till detta hus, såsom han såg till sitt folk, när han förde det ut ur Egypten och om dagen visade väg genom en molnstod och om natten genom en eldstod. Må han dessutom välsigna dem, som inträda i detta hus, liksom han välsignade sina apostlar och mig, sin moder, i det han förlänade oss den Helige Ande och lovade att förbliva hos oss ända till tidens ände.

Det må i detta hus även finnas en port, genom vilken det är tillåtet för alla att gå in, och de, som inträda, må tillhöra min Sons får och lyssna till Dens röst som gav sin själ för dem; ja må Fadern skydda dem med sin makt, Sonen leda dem med sin visdom och den Helige Ande upptända dem med sin kärlek, så att, om vargen kommer in i fårskepnad, detta blott må lända fåren till större förtjänst och han själv fara ned till den boning, som är tillredd åt honom.»

Vidare sade Guds moder: »Vet även, att Guds profet fick befallning att för det otacksamma folket framlägga en beskrivning av det förstörda templet, som han skådat i andlig vision (icke därför att det finns kroppsliga ting i himmelen, utan därför att det andliga förstås med hjälp av det kroppsliga), så att det olydiga folket skulle inse sin otacksamhet, upphöra med sin ondska och bereda sig att mottaga Guds löften, detta folk, som dock berövades och är berövat Guds löften, emedan det framhärdade i sin ondska och icke ville vända sin vilja till det goda, varför templet icke blev återuppbyggt och i evighet icke skall bliva det. Men i mitt hus skola icke blott materiella väggar uppresas, utan där skola även de rättfärdigas själar behaga min Son, och de skola i sig andligen fullkomna beskrivningen av det tempel, som Guds profet såg i anden.»