Den heliga Birgittas ord till Jungfru Maria om sin kärlek till henne, och Jungfruns om genkärlek vittnande svar.
Kapitel 63

Välsignad vare du, Guds moder Maria, och välsignad vare samme Gud, din Son Jesus Kristus, för all den glädje som han låtit mig känna över att du är hans moder. Han, densamme, vet att Maria Joakimsdotter är mig kärare än Ulfs och Birgittas barn. Och hellre ville jag, att Birgitta Birgersdotter aldrig hade blivit född än att Maria Joakimsdotter icke skulle ha blivit född till världen. Ja, hellre ville jag, att Birgitta vore i helvetet än att Maria Joakimsdotter icke vore Guds moder i himmelen.»

Den heliga Jungfrun svarade henne: »Min dotter, du kan vara övertygad om att denna Maria Joakimsdotter skall bliva dig nyttigare än du, Birgitta Birgersdotter, är för dig själv. Och samma Maria Joakimsdotter, som är Guds moder, vill vara i moders ställe för Ulfs och Birgittas barn. Var därför ståndaktig och uthållig och lyd Agnes i de råd, som hon giver dig i andlig vision, och även din magister, ty båda undervisa dig av en och samma anda, och när du lyder endera, lyder du dem båda.

Säg även till din magister, att han, även om han fördenskull måste lida kroppslig vedermöda, skall göra det som blivit honom ålagt, ty de vedermödor, vilka te sig såsom hinder för goda gärningar, äro endast djävulens snaror. Han må alltså hoppa över snarorna och gå manligen fram, ty den väg, som en människa under stora vedermödor vandrar till Guds ära, skall lända henne till större belöning och krona inför Gud än den, som hon går under ringa vedermödor. Ja, varje steg skall Herren räkna henne till vinning.»