Kristus säger till bruden, att han med sin egen mun vill diktera denna nya ordensregel, som han vill att nunnorna skola iakttaga till hans ärorika, jungfruliga moder Marias åminnelse och ära.
Bok 10 - KAPITEL 1

Denna orden vill jag instifta till min högt älskade moders ära och först och främst för kvinnor. Nu vill jag med min egen mun fullständigt redogöra för dess inrättning och stadgar.»