Kristus bestämmer här antalet nunnor, präster, diakoner och tjänande lekbröder i klostret. Och han träffar bestämmelser för deras bostad och de kor, där männen och kvinnorna skola sitta och stå.
Kapitel 12

Systrarna skola vara sextio, icke flera. De skola hava präster, som dagligen sjunga kyrkoårets mässa och officium enligt ritualen för domkyrkorna i de stift, där klostren äro belägna. Prästerna skola vara helt och hållet skilda från systrarnas kloster och hava en gård för sig själva, och gården skall hava en ingång till kyrkan. De skola förfoga över det lägre koret, medan systrarnas kor skall vara ovanför, under taket, dock så, att de kunna se sakramenten och höra tidegärden.

Prästerna skola vara tretton, efter mönster av de tretton apostlarna; den trettonde av dessa, Paulus, utstod ju icke den minsta mödan. Vidare skall det vara fyra diakoner, vilka även kunna vara prästvigda, om de vilja, och vilka beteckna de fyra stora kyrkofäderna, Ambrosius, Augustinus, Gregorius och Hieronymus. Till sist skall det vara åtta lekmän, vilka med sitt arbete förskaffa prästmännen det nödvändiga. Då man nu har sextio systrar, tretton präster, fyra diakoner samt dessas åtta tjänare, så motsvarar antalet av alla dessa personer antalet av de tretton apostlarna och sjuttiotvå lärjungarna.»