Kristus föreskriver här, att prästbröderna i klostret blott skola ägna sig åt bön och läsning samt att de på vissa dagar skola predika över evangeliet för nunnorna på modersmålet.
Kapitel 15

De tretton prästerna skola blott sysselsätta sig med gudstjänst, studium och bön men icke inveckla sig i andra sysslor och ärenden. Varje söndag skola de på modersmålet utlägga evangeliet ur dagens mässa, så att alla ha tillfälle att lyssna. Likaså skola de offentligen predika alla de högtider, på vilkas vigilier de fasta vid bröd och vatten, och över huvud taget alla högtider, som hava vigilier.»