Till grundval för denna regel lägger Kristus tre dygder, nämligen ödmjukhet, kyskhet och fattigdom, och han förbjuder nunnorna att hava något eget, emedan abbedissan skall förse dem med allt det nödvändiga.
Kapitel 2

Grundvalen för denna orden och frälsning är sann ödmjukhet, ren kyskhet och frivillig fattigdom. Därför är det icke tillåtet för någon att hava något eget, nej icke ens den allra minsta sak, icke heller att äga eller med sina händer beröra en enda penning, icke heller att äga någonting av guld eller silver, såframt det icke är nödvändigt för något vävnadsarbetes skull att beröra sådant, vilket dock endast får ske på abbedissans råd och tillstånd. Alla nödvändiga ting skall man vänta sig av abbedissan, d. v. s. ordensdräkt, sängkläder och arbetsredskap, och man må icke hava någonting, som regeln icke tillåter.»