Kristus förordnar här om den ålder, som nunnorna och bröderna skola hava, och bestämmer, att de skola prövas och invigas innan de upptagas i orden.
Kapitel 22

Ingen syster får upptagas i orden före sitt adertonde år. Hon får icke heller inträda i klostret före sin invigning, även om alla samtycka till henne före årets slut. Ingen av klerkerna eller bröderna får avlägga klosterlöfte före sitt tjugofemte år.»