Kristus giver här bestämmelser om de fönstergluggar, där nunnorna skola höras men icke ses vid bikttid och både höras och ses vid kommuniontid. Han talar även om hjulet och om sättet att använda det samt förbjuder att konfessorn eller någon annan inträder i nunnornas kloster utom när sakramenten skola givas åt någon sjuk eller någon död skall föras bort att begravas.
Kapitel 25

Systrarna skola avlägga sina bikter vid så anordnade fönster, att de kunna höras men icke ses. De skola kommunicera vid fönster, där de kunna både höras och ses. När de för andra lekamliga eller andliga angelägenheters skull vilja tala vid konfessorn eller någon av prästerna eller bröderna, så må de sitta vid andra fönster, där de även kunna höras men icke ses.

Där må i väggen finnas ett hjul, med vars hjälp de mottaga och sända i väg nödvändiga ting. Dock må ingen syster fördrista sig att där tala eller höra, mottaga eller sända ut något förutan abbedissans vetskap och tillåtelse.

Man må också där liksom på varje annan plats (detta gäller icke, när bikter avläggas vid de avsedda fönstren) se till, att ingen syster lyssnar eller talar till någon utan att en annan av systrarna är närvarande och hör alla ord likaväl som hon själv.

Det förbjudes även, att konfessorn eller någon av prästerna eller bröderna inträder i systrarnas kloster, utom när sakramenten skola givas åt sjuka - vid sådana tillfällen må konfessorn gå in, men ingalunda ensam utan följd av några andra. Om någon syster är död, må alla prästerna och bröderna gå in jämte konfessorn och under sång och bön föra hennes kropp till graven.»