Innehållsöversikt Bok 10 "Frälsarens Ordensregel"

Inledning Kapitel 1. Kristus och Maria ha uppenbarat sig för Birgitta i Norge (Sverige?) för att kungöra henne viktiga ting.
Inledning Kapitel 2. Kristus säger sig ha beslutat att anlägga en ny vingård, eftersom de gamla vingårdarna (de gamla klostren i Sverige) hunnit bliva ofruktbara.
Inledning Kapitel 3. Kristus förklarar det vara sin vilja att Birgitta grundar den nya vingården, d. v. s. det nya klostret. Han ger henne råd och löften, som stå i samband med detta uppdrag.

1. Kristus säger att det är ett nunnekloster han vill låta grunda.
2. Kristus förbjuder all privategendom i det nya klostret.
3. Kristus ger förordningar om nunnornas bäddar.

4. Kristus ger förordningar om nunnornas klädsel.
5. Enligt Kristi vilja skola nunnorna dagligen förrätta Jungfru Marie tidegärd (d. v. s. ett förkortat officium med vissa läse- och sångstycken) samt sjunga en mässa till Jungfru Marias ära. Han förestavar böner, varmed de skola inleda vespern.
6. Kristus ger förordningar om tysta tider i nunneklostret.

7. Kristus inskärper den klausur (avskildhet), som nunnorna äro förpliktade till.
8. Kristus säger, på vilka tider nunnorna kunna tala med utomstående och under vilka former detta kan ske.
9. Kristus ger bestämmelser om nunnornas fastetider.

10. Kristus beskriver, hur nya systrar skola upptagas i klostersamfundet.
11. Kristus fortsätter att beskriva de ceremonier, varmed nya systrar skola upptagas i samfundet.
12. Kristus bestämmer antalet systrar (60), prästmunkar (13), diakoner (4) och lekbröder (8), vilket motsvarar antalet av Kristi 13 apostlar (inklusive Paulus) och 72 lärjungar.

13. Kristus bestämmer klädseln för de manliga medlemmarna av samfundet och antyder sättet för deras upptagning i samfundet.
14. Kristus förordnar en abbedissa som systrakonventets föreståndarinna och en generalkonfessor som brödrakonventets föreståndare.
15. Kristus bestämmer prästbrödernas sysslor - söndaglig predikan o.d.

16. Kristus ger förordningar om klosterfolkets bikt.
17. Kristus ger förordningar om klosterfolkets kommunion.
18. Kristus bestämmer hur de nunnor, som ertappas med att hava privategendom, skola bestraffas.

19. Kristus förbjuder klostermedlemmarna att mottaga gåvor och abbedissan att utmärka sig i sin dräkt framför andra.
20. Kristus bestämmer villkoren för ett nytt klosters grundande, nya klostermedlemmars hemgift, den årliga bokföringen samt mottagandet av allmosor.
21. Kristus bestämmer utstyrseln för de tretton altarena i klosterkyrkan.

22. Kristus bestämmer den ålder, som nyintagna klostermedlemmar måste hava.
23. Kristus talar om det manuella arbete, som nunnorna skola bedriva då de icke äro upptagna av gudstjänst.
24. Kristus säger att samma matranson må gälla för alla i klostret.

25. Kristus beskriver, hur de kvinnliga och de manliga medlemmarna av klostersamfundet skola tala med varandra och mottaga föremål av varandra.
26. Kristus antyder det förhållande, vari stiftets biskop, landets konung och påven skola stå till klostret.
27. Kristus beskriver den öppna grav, vid vilken systrarna dagligen skola bedja en av honom förestavad bön.

28. Kristus tadlar de klostersamfund, där den gamla disciplinen slappnat, och uppmanar dem att återvända till de gamla stränga vanorna.
29. Birgitta beskriver det sätt, på vilket klosterregeln uppenbarats för henne.
30. Kristus befaller Birgitta att av påven utverka klosterregelns stadfästelse. Birgitta bävar för uppdraget och befarar att påven icke skall sätta tro till regelns gudomliga ursprung. »Hur skall påven kunna tro, att du, allas Gud och Herre, värdigats betro en sådan myra med så stora ärenden, och hur skall denna regel kunna komma inför hans åsyn?»

31. Kristus lugnar Birgitta i hennes farhågor och uppmanar henne att förtröstansfullt arbeta på att regeln når påven och blir stadfäst av denne.