I denna bön, av Gud uppenbarad för den heliga Birgitta, prisas fromt och fagert den ärorika Jungfru Maria och talas om hennes heliga avlelse och barndom, om alla de dygdiga handlingarna, mödorna och stora sorgerna i hela hennes liv samt om hennes högt heliga död och himmelsfärd.
FYRA BÖNER - FÖRSTA BÖNEN

Välsignad och vördnadsvärd vare du, min fru, Jungfru Maria, Guds allraheligaste moder! Du är hans allra yppersta skapelse, och ingen har någonsin älskat honom så innerligt som du, ärorika fru! Ära vare dig, min fru, Jungfru Maria, Guds moder! Samme ängel, som bebådade dig Kristus, bebådade även dig för din fader och moder, och du avlades och föddes av deras rena, ärbara äktenskap. Välsignad vare du, min fru, Jungfru Maria, som i din så heliga barndom, strax efter det du blivit avvand, fördes till Guds tempel av dina föräldrar och jämte andra flickor anförtroddes åt den fromme översteprästens vård.

Pris vare dig, min fru, Jungfru Maria! När du hunnit till den ålder, att du förstod att Gud var din Skapare, började du genast älska honom innerligt och över allting, och din dag och din natt inrättade du på det klokaste sätt till Guds ära genom olika gudstjänster och gudliga övningar. Din ärorika kropps sömn och föda avpassades på måttfullt vis, så att du städse var i stånd att tjäna Gud.

Oändlig ära vare dig, min fru, Jungfru Maria, som ödmjukt lovade din jungfrulighet åt Gud och som fördenskull icke brydde dig om, vem som skulle trolova sig med dig, eftersom du visste, att den, åt vilken du först givit din tro, var mäktigare och bättre än alla andra! Välsignad vare du, min fru, Jungfru Maria, som, upptänd av den gudomliga kärlekens glöd, upplyft med hela ditt sinne och alla dina själsförmögenheter och uppfylld av en brinnande kärlek till den högste Guden, åt vilken du offrat din jungfrulighet, stod och begrundade i din ensamhet, när ängeln sändes dig från Gud, hälsade dig och förkunnade Guds vilja för dig!

Du svarade honom och bekände dig ödmjukt och underdånigt vara Guds tjänarinna, och den Helige Ande fyllde dig underbart med all dygd. Gud Fader sände dig sin Son, lika evig och stor som han själv. Denne kom till dig och antog mänsklig lekamen av ditt kött och ditt blod. Och i denna välsignade stund blev Guds Son i dig din Son, levande med alla sina lemmar och dock utan att förlora sitt gudomliga majestät.

Välsignad vare du, min fru, Jungfru Maria, som kände Kristi kropp, skapad av din välsignade kropp, städse växa till i ditt sköte och röra sig ända till tiden för hans ärorika födelse!

Du berörde honom, mer än alla andra, med dina heliga händer, svepte honom i lindor, lade honom, såsom profeten förutsagt, i krubban och närde honom moderligen och under jublande fröjd med ditt brösts så heliga mjölk. Ära vare dig, o min fru Jungfru Maria, som, när du bodde i detta föraktliga hus, d. v. s. stallet, såg mäktiga konungar komma från fjärran till din Son, ödmjukt och ytterst vördnadsfullt frambärande kungliga hedersgåvor åt din Son! Sedan frambar du honom med dina kostbara händer i templet, och allt vad du hört av honom och skådat i hans barndom, det bevarade du samvetsgrant i ditt välsignade hjärta.

Välsignad vare du, min fru Jungfru Maria, som flydde till Egypten med denne din allraheligaste Son och sedan glad förde honom till Nasaret och där såg denne din Son lydig och ödmjuk mot dig och Josef, när han kroppsligen växte till! Välsignad vare du, min fru Jungfru Maria, som såg din Son predika, göra underverk och utvälja apostlar, vilka, upplysta av hans exempel, underverk och lära, blevo sanningens vittnen och för alla folk förkunnade, att Jesus, din och Guds Son, i sanning fanns till och att det var han, som i egen person uppfyllt profetiorna, när han tåligt lidit den bittraste död för människosläktet!

Välsignad vare du, min fru Jungfru Maria, som på förhand visste, att din Son skulle tillfångatagas, och som sedan med dina saliga ögon till din stora smärta såg honom bunden, gisslad, törnekrönt, naken fästad med spikar på korset, föraktad av många och benämnd förrädare! Ära vare dig, min fru Jungfru Maria, som med smärta skådade din Son, vilken talade till dig från korset, och med dina välsignade öron sörjande hörde honom ropa till Fadern i sin dödskamp och anbefalla sin själ i hans händer. Pris vare dig, min fru Jungfru Maria, som med bitter smärta såg din Son hänga på korset, blåsvart från hjässan till fotabjället, röd av sitt eget blod och ljutande den grymmaste död, ja du som till ditt outsägliga kval såg hans fötter och händer och hans ärofulla sida genomborras och hela hans hud obarmhärtigt sargas!

Välsignad vare du, min fru Jungfru Maria, som med dina tårfyllda ögon såg din Son tagas ned från korset, svepas, läggas i graven och där bevakas av krigsmännen! Välsignad vare du, min fru Jungfru Maria, som, sargad av det grymmaste hjärtekval, måste skiljas från din Sons grav och, helt uppfylld av smärta, av hans vänner fördes till Johannes' hus, där du genast förnam lindring i din stora sorg, eftersom du hade säker förkunskap om att din Son snart skulle uppstå från de döda!

Fröjda dig, min allra värdigaste fru Jungfru Maria, ty i samma ögonblick som din Son uppstod från de döda ville han tillkännagiva detta för dig, sin allra saligaste moder, och han visade sig alltså genast själv för dig, och sedan visade han även för andra personer att han uppstått från döden, han som i sin levande kropp lidit döden! Fröjda dig, min allra värdigaste fru Jungfru Maria, som, sedan döden besegrats och dödens upphovsman kuvats, såg himmelens port öppnad och din Son återuppstånden och prydd med segerns krona och som fyrtio dagar efter hans uppståndelse såg honom i mångas åsyn ärofullt uppstiga till sitt himmelska rike såsom konung, åtföljd av änglar!

Jubla, min allra värdigaste fru Jungfru Maria, som förtjänade att få se, hur din Son efter sin himmelsfärd plötsligt sände sina apostlar och lärjungar den Helige Ande, varmed han förut uppfyllt dig helt och hållet, ökade kärlekens värme hos dem och underbart upplyste deras hjärtan med den rätta katolska tron! Gläd dig ytterligare, min fru Jungfru Maria, och må hela världen glädjas med dig, ty efter sin himmelsfärd lät din Son dig stanna kvar många år i denna världen till sina vänners tröst, trons befästande och de behövandes hjälp samt för att giva apostlarna visa råd; och genom dina högst kloka ord, ärbara åthävor och dygdiga gärningar omvände han otaliga judar och otrogna hedningar till den katolska tron samt upplyste dem på underbart vis till att bekänna dig vara både jungfru och moder och din Son vara både Gud och sann människa!

Välsignad vare du, min fru Jungfru Maria, som i brinnande moderskärlek oavlåtligen, ja varje stund, längtade att komma hem till din så högt älskade Son, vilken numera tronade i himmelen! Medan du levde här på jorden och suckade av längtan till det himmelska, fogade du dig ödmjukt efter Guds vilja, varför du på outsägligt vis förökade den eviga äran, allt under det du följde vad den gudomliga rättvisan förestavade för dig!

O min fru Jungfru Maria, evig heder och ära vare dig, ty när det behagade Gud att kalla dig från denna världens landsflykt och för evig tid hedra din själ i sitt rike, då värdigades han genom sin ängel förkunna dig detta, och han ville att hans apostlar med all vördnad skulle begrava din vördnadsvärda döda kropp! Lyckönska dig, o min fru Jungfru Maria, ty i denna din så lätta död var din själ omfamnad av Guds makt, och Gud skyddade henne faderligt från alla angrepp av ondskans makter! Gud Fader lade då allt skapat under ditt herravälde; Guds Son förde dig, sin allra värdigaste moder, ärofullt till den allra högsta himlatron bredvid sig, och den Helige Ande upphöjde dig, den med honom trolovade jungfrun, underbart till sitt härliga rike.

Gläd dig evigt, min fru Jungfru Maria, ty efter din död vilade din kropp några dagar i graven, tills den genom Guds makt ånyo blev hedersamt förenad med din själ. Jubla övermåttan, o Guds förhärligade moder, fru Jungfru Maria, ty du förtjänade att se din kropp, efter din död levandegjord och återförenad med själen, upptagas i himmelen under änglarnas hedersbetygelse, och där såg du din Son trona ärorik såsom Gud och människa, ja till din jubelfröjd såg du honom vara allas rättvisaste domare och de goda gärningarnas vedergällare!

Ja, gläd dig, min fru Jungfru Maria, ty din kropps högt heliga kött visste sig nu vara i himmelen såsom jungfru och moder, såg att det aldrig någonsin befläckats av dödssynd eller förlåtlig synd och visste att det så kärleksfullt förrättat alla dygdiga gärningar, att Gud rättvisligen borde utmärka dig med den största ära! Du förstod även, att ju innerligare man älskat Gud i denna världen, desto närmare skall man komma Gud i himmelriket. Och eftersom det var uppenbart för hela det himmelska hovet, att ingen ängel eller människa älskat Gud med sådan kärlek som du, därför var det rättmätigt och tillbörligt, att Gud själv ärofullt satte dig på härlighetens högsta tron med själ och kropp.

Välsignad vare du, o min fru Jungfru Maria, ty varje troende varelse prisar den heliga Treenigheten för din skull, eftersom du är det ädlaste den skapat! Du utverkar den snabbaste tillgift för elända själar; du är den mest trofasta medlerska och förespråkerska för alla syndare. Prisad vare alltså Gud, den högste Herren och härskaren, som skapat dig till en sådan ära, att du evärdligen skulle bliva härskarinna och drottning i himmelriket och evigt regera med honom i seklers sekler. Amen.