I denna bön, som av Gud uppenbarades för den heliga Birgitta, prisas Kristus fagert och fromt och berättas det om hans ärorika mandomsanammelse, om alla handlingar, mödor och lidanden i hans liv och högt heliga död, om hans himmelsfärd och om den Helige Andes utgjutande över lärjungarna.
ANDRA BÖNEN

Välsignad vare du, min Herre, min Gud, min själs allrakäraste, du som är en Gud i tre personer! Ära och lov vare dig, min Herre Jesus Kristus, som av Fadern blev sänd in i en jungfrus kropp, under det att du dock städse förblev med Fadern i himmelen och Fadern med sin gudom oskiljaktigt förblev med din mandom här i världen!

Heder och ära vare dig, min Herre Jesus Kristus, som avlades i jungfruns kved av den Helige Ande, kroppsligen växte där och ödmjukt bodde där till tiden för förlossningen och som efter din glädjerika födelse värdigades beröras av denna din moders rena, kyska händer, svepas i lindor och läggas i krubban! Välsignad vare du, min Herre Jesus Kristus, som ville låta ditt obefläckade kött omskäras, låta dig kallas Jesus och frambäras av din moder i templet! Välsignad vare du, min Herre Jesus Kristus, som lät döpa dig i Jordan av din tjänare Johannes!

Välsignad vare du, min Herre Jesus Kristus, som med din välsignade mun själv predikade livets ord för människorna och själv verkade många under inför dem! Välsignad vare du, min Herre Jesus Kristus, som uppfyllde profetiorna och med förnuftsskäl visade för världen, att du är sann Gud!

Välsignelse och ära vare dig, min Herre Jesus Kristus, som på underbart vis fastade fyrtio dagar i öknen och lät dig frestas av din ovän djävulen, vilken du drev ifrån dig med ditt blotta ord, då det så behagade dig! Välsignad vare du, min Herre Jesus Kristus, som förutsade din död, innan tiden var inne; du som vid den sista nattvarden underbart invigde materiellt bröd till din dyrbara lekamen och sedan kärleksfullt fördelade den bland dina apostlar till åminnelse av ditt allra värdigaste lidande; du som tvådde deras fötter med dina heliga, dyrbara händer och så lade den djupaste ödmjukhet i dagen!

Heder vare dig, min Herre Jesus Kristus, du som av fruktan för lidandet och döden avgav blod i stället för svett från din oskyldiga kropp och icke desto mindre fullgjorde vår återlösning, som du längtade efter, och sålunda uppenbart visade den kärlek, som du hyste till människosläktet! Ära vare dig, min Herre Jesus Kristus, som för vår skull blev såld av din lärjunge, köpt och tillfångatagen av judarna; du som sträckte dina ovänner till marken med ett enda ord av dig och sedan frivilligt lät dig fängslas av deras orena, rovgiriga händer!

Välsignad vare du, min Herre Jesus Kristus, som blev förd till Kaifas och som, ehuru du är allas domare, ödmjukt lät dig dömas av Pilatus! Välsignad vare du, min Herre Jesus Kristus, som av domaren Pilatus blev sänd till Herodes; du som lät dig begabbas och hånas av denne och som samtyckte till att sändas tillbaka till domaren Pilatus!

Ära vare dig, min Herre Jesus Kristus, för den smälek, som du utstod, då du kläddes i purpur och kröntes med de vassaste törnen! Med det största tålamod uthärdade du, att de ogudaktiga spottade på ditt ärorika anlete, betäckte dina ögon och med sina skändliga händer grymt slogo dig på kinderna och halsen.

Lov vare dig, min Herre Jesus Kristus, som tåligt och underdånigt lät dig bindas vid pelaren, obarmhärtigt gisslas och blodig föras till Pilati domstol och beskådas där, likt ett oskyldigt lamm! Välsignad vare du, min Herre Jesus Kristus, som fördrog smädelserna och osanningarna inför Pilatus och som med dina välsignade öron på det allra tåligaste värdigades höra folket begära den brottslige rövaren fri och döma dig, den oskyldige! Heder vare dig, min Herre Jesus Kristus, som med hela din ärorika, blödande kropp blev dömd till korsets död, på dina heliga skuldror med smärta bar korset och av de ursinniga lät dig föras till lidandets plats, berövas dina kläder och fästas på korsets trä.

Omätlig ära vare dig, min Herre Jesus Kristus, ty för vår skull uthärdade du ödmjukt, att judarna utsträckte dina vördnadsvärda händer och fötter med rep, grymt fäste dem med järnspikar på korsets stam och kallade dig förrädare, läto sätta upp en hånande skrift över dig och på mångfaldigt sätt begabbade dig med gudlösa ord. Evigt pris och tack vare dig, min Herre Jesus Kristus, som så saktmodigt utstått så grymma smärtor för vår skull!

Ty när din välsignade kropp berövades alla sina krafter på korset, då fördunklades dina välsignade ögon, ditt fagra anlete bleknade till följd av blodförlusten, din välsignade tunga blev glödande torr, din mun fylldes av den bittra galladrycken, ditt hår och ditt skägg fylldes av blod från såren på din högt heliga hjässa, benen i dina händer och fötter och i hela din dyrbara kropp skildes från sina platser, under häftig och våldsam värk, och ådrorna och senorna i hela din välsignade kropp brusto smärtsamt. Du hade blivit omänskligt gisslad och höljd med värkande sår, så att ditt kött och hela din menlösa hud olidligt sargats. Plågad och pinad på detta sätt, o min allra ljuvaste Herre, hängde du på korset och inväntade, trots dina oerhörda kval, tåligt och ödmjukt dödens stund.

Evärdlig heder vare dig, min Herre Jesus Kristus, som i denna din nöd ödmjukt och kärleksfullt såg med dina milda ögon på din allra värdigaste moder, vilken aldrig syndat eller någonsin samtyckt till den minsta synd, tröstade henne och anförtrodde henne åt din lärjunges trogna vård. Evinnerlig välsignelse vare dig, min Herre Jesus Kristus, som i dödens vånda gav hopp om förlåtelse åt alla syndare, i det du barmhärtigt lovade paradisets ära åt rövaren, när han omvänt sig till dig!

Evigt pris ske dig, min Herre Jesus Kristus, för varje timma som du för oss syndare utstått dessa bittra plågor och kval på korset! Ty de häftiga smärtorna från dina sår genomträngde rysligt din saliga själ och genomborrade grymt ditt allraheligaste hjärta, och sedan du böjt ned huvudet och ödmjukt anbefallt dig själv i Guds Faders händer, brast hjärtat, och anden gick saligt hädan, medan kroppen död och kall hängde kvar. Välsignad vare du, min Herre Jesus Kristus, som med ditt dyrbara blods utgjutande och din högt heliga död återlöst själarna och barmhärtigt fört dem till det eviga livet från landsflykten!

Välsignad vare du, min Herre Jesus Kristus, som död hängde på korsets stam och genast med mäktig hand befriade dina vänner från dödsrikets fängelse! Välsignad vare du, min Herre Jesus Kristus, som för vår frälsning lät din sida och ditt hjärta genomborras av ett spjut och i riklig mängd utgöt ditt dyrbara blod samt vatten ur denna din sida, för att återlösa oss; du som icke ville att din allraheligaste lekamen skulle nedtagas från korset, förrän domaren givit tillstånd därtill! Ära vare dig, min Herre Jesus Kristus, du som lät din välsignade kropp tagas ned från korset av dina vänner; du som ville, att den skulle läggas i din högt bedrövade moders händer, svepas in av henne, läggas i graven och därstädes bevakas av krigsmännen!

Evig heder vare dig, min Herre Jesus Kristus, du som på tredje dagen uppstod igen från de döda, uppenbarade dig såsom levande för vilka det behagade dig, efter fyrtio dagar uppsteg till himmelen i mångas åsyn och dit ärofullt förde dina vänner, som du befriat från dödsriket! Evig jubelsång må ägnas dig, min Herre Jesus Kristus, som sände den Helige Ande till lärjungarnas hjärtan och oändligt stegrade den gudomliga kärleken i deras själar!

Välsignad vare du, min Herre Jesus, ja lovvärd och ärorik i evighet, du som i ditt himmelrike sitter på tronen i din gudoms härlighet, kroppsligen levande med alla de högt heliga lemmar, som du antagit av jungfruns kött, och som så skall komma på domedagen för att döma alla levande och döda människors själar, du som lever och regerar med Fadern och den Helige Ande från evighet till evighet! Amen.