I denna bön, av Gud uppenbarad för den heliga Birgitta, prisas skönt alla lemmarna i vår Herres Jesu Kristi allraheligaste kropp och hans högst dygdiga lekamliga gärningar.
TREDJE BÖNEN

Min Herre Jesus Kristus, jag vet så väl, att din välsignade kropp oupphörligen prisas och förhärligas av de himmelska medborgarna med endräktig jubelsång. Men eftersom jag är skyldig att hembära dig oändlig tacksägelse, så åstundar jag, ehuru jag är en oförståndig och ovärdig människa, att med mitt hjärtas och min tungas hela kraft ägna din dyrbara lekamens alla lemmar den tacksägelse, lovprisning och hedersbetygelse jag förmår.

Min Herre Jesus Kristus, du är i sanning den högste prästen och biskopen, och för att mätta oss med änglarnas föda har du, före alla andra, underbart invigt materiellt bröd till din sanna och välsignade lekamen. Därför må ditt ärorika översteprästerliga säte i din gudomlighet vid Guds, din Faders, högra sida vara saligt och välsignat i evighet. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, du är i sanning alla människors och änglars hövding och med rätta konungarnas konung och herrarnas herre, ty du gör alla verk av sann och outsäglig kärlek. Och eftersom du, ödmjuk som du var, lät ditt välsignade huvud krönas med törnekransen, därför må din hjässa och ditt hår vara välsignade och ärofullt prydas med kejsarkronan, och därför må himmel, jord och hav, ja allt som är skapat, i evighet underkastas och lyda din makt och ditt välde. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, emedan din strålande panna aldrig vänt sig bort från rättfärdighet och sanning, därför må denna din panna vara välsignad och i evighet mottaga kunglig ära och triumf av alla skapade varelser. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, emedan du med mildhetens strålande ögon välvilligt ser på alla, som med uppriktig kärlek begära nåd och barmhärtighet av dig, därför må dina ögon, dina ögonlock och dina ärorika ögonhår vara välsignade och hela din älskansvärda och sköna syn oupphörligen förhärligas av de himmelska medborgarnas hela härskara. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, emedan du med dina välsignade öron villigt hör och bönhör alla, som ödmjukt tala till dig, därför må dessa dina öron vara välsignade och evinnerligen fyllas av all hedersbevisning. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, emedan din för vällukt avsedda välsignade näsa icke ryst för den onda lukten från den döde Lasarus' ruttnande kropp och icke heller för den avskyvärda stank, som andligen utgick från förrädaren Judas, när han kysste dig, därför må din kostbara näsa vara välsignad och lovprisningens ljuvliga vällukt evigt bringas den av alla. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, emedan du med din mun och dina välsignade läppar till vår kroppsliga och andliga frälsning och för att undervisa oss i tron ideligen förkunnat livets och lärans ord, därför må din vördnadsvärda mun och dina läppar vara välsignade för varje ord, som utgått från dem. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, emedan du med dina så rena tänder måttfullt och sparsamt tuggat lekamlig föda till din välsignade kropps uppehälle, därför må dina tänder välsignas och hedras av alla dina skapade varelser. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, emedan din tunga aldrig någonsin talade eller teg utom när det var rättfärdigt och nödvändigt, såsom det var förutbestämt i din gudom, därför må denna din tunga vara välsignad. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, emedan du enligt din ålder på höviskt vis bar vackert skägg i ditt fagra ansikte, därför må ditt vördnadsvärda skägg evinnerligen vördas och tillbedjas. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, välsignade vare din strupe, din mage och dina inälvor, och må hela ditt heliga inre evinnerligen hedras, eftersom allt detta i tillbörlig ordning höviskt livnärt din dyrbara kropp och fullkomligt uppehållit ditt kroppsliga liv till själarnas återlösning och änglarnas fröjd. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, du som värdigt kallas hövding av alla, emedan du över dina heliga skuldror och din heliga hals bar korsets tunga börda, innan du mäktigt besegrade dödsrikets portar och förde de utvaldas själar upp till himmelen, därför må din välsignade hals och dina välsignade skuldror, som utstått sådant, evinnerligen, ja utan ände njuta heder och ära. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, emedan ditt välsignade, kungliga och ädla hjärta aldrig någonsin, varken av plågor, fasor eller inställsamt smicker, kunde böjas tillbaka från att försvara ditt rike, sanningens och rättvisans rike, och emedan du icke i någon mån sparat ditt allra värdigaste blod utan med ditt tappra, bragdstora hjärta trofast kämpat för rättvisa och lag och både för dina vänner och dina ovänner oförskräckt förkunnat lagens föreskrifter och fullkomlighetens råd, ja emedan du för att försvara dessa vunnit seger i döden, du och dina heliga följeslagare, fördenskull är det värdigt, att ditt obesegrade hjärta städse förhärligas i himmelen och på jorden och oupphörligen hyllas med triumferande hedersbetygelser av alla skapade varelser och stridsmän. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, bålda riddare och trogna tjänare i denna världen äventyra villigt sitt liv i krig för att deras herrar må glädja sig åt ett lugnt och tryggt liv, men du, min gode Herre, skyndade snabbt till korsets död för att icke dina tjänare ömkligen skulle gå under. Fördenskull är det rättmätigt, att ditt ärorika och oförskräckta bröst evigt dyrkas av alla dina tjänare, som du på detta sätt befriat, samt av alla andra, och även ödmjukt prisas av änglarnas körer. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, med dina vördnadsvärda händer och armar överträffade du underbart Simsons styrka, i det du tåligt lät dem fästas på korsets trä och sålunda ryckte dina vänner ur dödsrikets våld. Därför må alla, som du återlöst, ägna dessa dina lemmar ständig vördnad, evig lovprisning och evärdlig ära. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, i evighet må dina dyrbara revben och din rygg välsignas och hedras av alla under andliga och jordiska arbeten betungade människor, eftersom du från din barndom och ända till din död oavbrutet strävat för vår återlösning och under stor möda och värk burit våra synder på din rygg. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, du högsta renhet och sanna ärbarhet, välsignas må dina allra oskyldigaste länder och prisas över all renhet, som är att finna hos änglarna i himmelen, och över allas deras kyskhet, som bevarat jungfrulighet i världen, ty ingens jungfrulighet och kyskhet kan jämföras med din renhet. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, alla skapade varelser i himmel och på jord må vörda och ödmjukt hedra dina knän, knäveck och skenben mer än alla, som knäböjande visa sina herrar och lärare vördnad och heder, ty du, allas Herre, böjde knä inför dina lärjungar med all ödmjukhet. Amen.

Min Herre Jesus Kristus, gode lärare, välsignas och evigt tillbedjas må dina allra saligaste fötter, ty du vandrade här i världen barfota och under stor möda en strängare levnadsväg än den du lärde andra, och till sist lät du dem för vår skull fästas på korset med hårda spikar, du som lever och regerar med Gud Fader i den Helige Andes enhet, från evighet till evighet. Amen.