HUR HON FRESTADES UNDER BÖNEN

Kristi brud frestades stundom, när hon bad, till orena tankar, men då uppenbarade sig Sankta Maria för henne och sade: »Djävulen liknar en avundsam spejare, som söker anklaga och hindra de goda; ansträng dig därför och bed, så länge du frestas, ty din åstundan och din goda ansträngning skall tillräknas dig såsom en bön, och om du icke förmår driva bort de smutsiga infallen från sinnet, så skola dessa ansträngningar tillräknas dig som en förtjänst, så länge du icke samtycker till frestelsen, ty den är ju emot din vilja».

HUR KRISTI BRUDS BÖN GAGNADE EN MÄNNISKA
En munk var i tolv år frestad med avseende på Kristi lekamens sakrament och den heliga Marias namn, som han aldrig kunde nämna utan oren tanke och hädelse. Därför underlät han också länge att läsa änglahälsningen. Han bad med tårar Kristi brud fru Birgitta att bedja för honom, och när han erhållit hennes förbön, blev han så underbart befriad, att han efteråt sällan uttalade den heliga Marias namn utan stor glädje, och Kristi lekamen blev honom så ljuvlig, att han icke hade någon ro den dag, då han icke hade celebrerat mässan.

Han hade länge åstundan att besöka de heliga orterna i Jerusalem, men hans lydnad och klosterlöfte förbjöd honom att resa. När han låg på sitt yttersta, blev han hänryckt och såg alla dessa platser i anden, lika tydligt som de, vilka sett dem kroppsligen, och efter att ha beskrivit deras läge för dem, som förut varit där, insomnade han jublande i Herren.
HUR KRISTI BRUD BLEV BEFALLD ATT GÅ TILL ROM OCH VITTNA OM GUDS NÅD
Efter att ha vistats nästan två år i Sankta Marias cistercienskloster i Alvastra, befallde Kristus henne att gå till Rom, såsom det är sagt i följande uppenbarelse.
UPPENBARELSE HÄROM
Vår Herre Jesus Kristus talade en gång till fru Birgitta och sade: »Gå till Rom! Där äro gatorna beströdda med guld och ha gjorts röda av helgons blod. Där finnes en genväg till himmelen för den avlats skull, som heliga påvar ha förvärvat med sina böner. Du skall stanna där i Rom, ända tills du ser påven och kejsaren tillsammans där i Rom, och du skall förkunna mina ord för dem».
VAD HON GJORDE PÅ VÄGEN TILL ROM
Efter att sålunda ha lämnat sitt fosterland, fick hon i visionen en gudomlig befallning att lämna sin sedvanliga läsning och lära grammatik. Den heliga Agnes gavs henne till tröst och hennes biktfader, magister Petrus, till lärare, på det att han skulle undervisa henne och hon skulle lyda honom. Fru Birgitta gjorde på kort tid sådana framsteg i grammatiken, att hon delvis kunde läsa, förstå och framföra ett latinskt tal.
HUR HON FICK BEFALLNING FRÅN OVAN ATT GÅ TILL RIKET NEAPEL OCH BESÖKA HELGONS PLATSER DÄR
När hon varit länge i Rom, talade Kristus så till henne och sade: »Det tillstädjes dig att besöka heliga orter på Sicilien, ty där finnas kroppar av många helgon, som älskat mig av hela sitt hjärta, och bland dem märkes särskilt min apostel Tomas. När du kommit dit, skall jag visa dig några hemliga ting.» När hon tvekade något, därför att hon fruktade stora utgifter på vägen, svarade Herren: »Den som äger en äng skonar icke ängen för sin arbetande hästs skull. Så skall jag, Herren, sörja för mina vänner, när det fattas dem bärgning, och jag skall uppväcka andras själar till att göra väl emot dem.» Sök i de himmelska uppenbarelsernas bok den vision, som Kristus gav fru Birgitta i staden Ortona och som talar om Sankt Tomas' lov och om detta rike.
HUR HON I ROM FICK BEFALLNING FRÅN HIMMELEN ATT GÅ TILL JERUSALEM MEN HUR HAN ICKE BESTÄMDE TIDEN
Kristus talade en gång till henne och sade: »Jag är såsom den örn, som uppe i luften på förhand ser dem, som vilja skada hans ungar, och med sin flykt förekommer dem, så att de icke kunna skada dem. Så förutser jag tider och vägar och vägars svårigheter och själars beskaffenhet. Därför säger jag eder stundom: 'Stån stilla och vänten!' och stundom: 'Gån och begiven eder åstad!'.

Eftersom tiden nu är inne, skolen I gå till de platser, som jag förut visat dig, dit där kärilet blev rent och dock ej rent, där lammet blev klippt och dock ej klippt, där lejonet ryter och dock ej ryter, där ormen rörde sig och dock ej rörde sig, och där örnen flög till det ställe, varifrån han aldrig vände tillbaka.» Se i frågornas bok, det sista och näst sista kapitlet, där detta innehålles med en förklaring från himmelen. - När hon beklagade sig över sjuklighet och ålderdom, svarade Kristus henne så: »Vem är världens skapare om icke jag?

Jag skall alltså föröka din styrka och sörja för din nödtorft på vägen, leda dig fram och leda dig tillbaka hit till Rom.» En annan gång - femton år före denna händelse - stod fru Birgitta och bad i Rom, och då uppenbarade sig Jungfru Maria för henne och sade: »För den stora kärleks skull, som du har till mig, säger jag dig, att du skall gå till Jerusalem, när det behagar min Son, och då skall du även gå till Betlehem, och där skall jag visa dig, hur jag födde min Son Jesus Kristus». Detta löfte infriade Jungfru Maria sexton år senare, när fru Birgitta var på dessa platser, såsom det utförligare innehålles i uppenbarelsernas böcker, i den uppenbarelse, som hon fick i Betlehem och där det talas om Jungfru Marias förlossning.
HUR HON, NÄR HON VAR I JERUSALEM, FICK BEFALLNING FRÅN OVAN ATT ÅTERVÄNDA TILL ROM
En gång, när fru Birgitta stod och bad i Jerusalem, uppenbarade sig Kristus för henne och sade: »Alla de platser, som andra pilgrimer besöka, skall även du besöka. Det finns även andra platser, där jag kroppsligen varit och som böra besökas, men för dig är det tillräckligt att uppsöka de närbelägnare, på grund av eder sjukdom och emedan det ännu icke är tid för den barmhärtighet, varom förut talats, ty det är ytterst få, som betänka mitt lidandes och mitt tålamods kärlek.

Men när I återvänden från Jordan, skolen I bereda eder för hemfärden, ty jag har ännu något, som du skall sända till jordens styresmän.» Sök de många och sköna uppenbarelser, som innehållas i den himmelska boken och som fru Birgitta undfick i Jerusalem och Betlehem.