"Ang langit at ang lupa ay lilipas

subalit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman." Marcos 13:31

 

Ang mga Propesiya at Pahayag kay Santa Birgitta ng Sweden

 

 

Magsimulang magbasa DITO

 

 

Mga nilalaman Aklat 1

 

 

KABANATA 1

Ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo

sa kanyang pinili at minamahal na esposa

sa pinakadakilang paghahayag

ng kanyang pagiging tao,

pag kondena sa kasuklam suklam

na paglabag at pagwawalang bahala

sa ating pananampalataya at pagbibinyag,

at ang paghikayat sa kanyang

minamahal na esposa an mahalin siya.

 

KABANATA 2

Ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo

sa anak na babae na itinuring

niyang esposa tunkol sa mga

artikulo ng tunay na pananampalataya,

at tunkol sa anong palamuti at anong

representasyon at intesiyon ang dapat

mayroon ang esposa para sa kanyang magiging esposo.

 

KABANATA 3

Ang mga salita ang

ating Panginoong Hesukristo

sa kanyang esposa tunkol sa paghubog

nito sa pag ibig at panggalang sa kanya,

ang magiging esposo nito,

at tunkol sa pagkasuklam ng masama sa Diyos,

at tungkol sa pag ibig sa mundo.

 

KABANATA 4

Ang mga salita ang ating Panginoong Hesukristo

sa kanyang esposa tunkol sa kung paanong

siya ay di dapat mag alala o mag isip

na ang mga bagay na ipinahayag sa kaniya

ay nagmula sa masamang espiritu,

at kung paano makikilala ang mabuti o ang masamang espiritu.

 

KABANATA 5

Ang mga lubhang mapagmahal

na mga salita ni Kristo sa kanyang

esposa na naglalaman ng kahangahangang

larawan ng marangyang kastilyo,

na kumakatawan sa tagapagtangol ng simbahan,

at tukol sa kung paanong ang

simbahan ng Diyos ay muling

itatayo ngayon sa pamamagitan ng mga

panalangin ng pinagpalang birhen at ng mga santo.