Kaalaman tunkol sa amin at sa aming misyon
Ang opisyal na website ng
Mga Propesiya at Rebelasyon ni Santa Birgitta ng Sweden

Pagpalain kayo ng Diyos!
Kami ay tatlong hindi karapat dapat na mga lingkod ng ating Diyos at anginoong Hasukristo kung saan, dahil sa biyaya ng Diyos ay namumuhay na parang mga monghe, sa kalinisan at kababaang loob at italaga ang aming mga buhay upang mahalin ang Diyos ng higit sa lahat, habang ipinakakalat ang mga salita ni Hesus sa lahat ng dako sa ibabaw ng mundo. Ang aming misyon ay mangalap ng mga kapatid na lalake at babae na may kagandahan ng loob na magpahayag, ituro at ikalat itong mga banal na rebelasyon sa ating mga minamahal na kapatid sa mundo. Mangyari lamang na magkaroon kayo ng link sa ating homepage at sabihin sa lahat ng inyong mga kaibigan, kamag anak at sa lahat ng inyong mga kakilala ang tungkol sa site na ito at ang mga kahanga hangang mga salita ng ating panginoon sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Kung ikaw ay mangangaral, ay umaasa kami at dumadalangin na inyong ipangaral ang mga salitang ito mula sa espiritu sa inyong buong kongregasyon.

Mateo 12:30 “ Siya na hindi panig sa akin ay laban sa akin, at siya na hindi ko kasamang nag iipon ay nagkakalat.”
Ang talatang ito ay maliwanag na nagtuturo na upang maligtas ay kailangang iligtas ang sarili at ang iba sa impiyerno. Maliwanag ding itinuturo ditto na kung hindi mo pinagsusumikapang iligtas ang mga kaluluwa, ikaw, sa katunayan, ang sumisira at nagpapangalat sa mga kaluluwa.. At sinasabi ni Kristo na yaong mga hindi nagsusumikap na magligtas ng kaluluwa ay siyang kaaway nito. Ngayon, ginagawa mo ba talaga ang iyong makakaya?

Buong pagpapakumbaba naming hinihiling sa inyong lahat na gumawa ng mga kopya ng mga aklat na ito na may link sa aming homepage at ipamigay ito ng walang bayad sa lahat ng inyong mga kapatid. Dalhin ito sa mga simbahan at ipamigay o ilagay ito sa mga sasakyang nakaparada sa paglilingkod sa simbahan. Iminumungkahi rin namin na ipaalam ninyo sa lider ng inyong kongregasyon kung gusto niyang bumili ng Mga Propesiya at Mga Rebelasyon ni Santa Birgitta ng Sweden para sa kanyang buong kongregasyon sa napakalaking diskuwentro. Pinapakiusap din namin sa inyo na maglagay ng mga kopya nitong mga dakilang rebelasyon kahit saan: Sa mga pintuan. mga puno at sa iba pang mga lugar kung saan makikita ng lahat upang makapagligtas hangaa’t maaari ng maraming kaluluwa para sa ating Panginoong Hesukristo!

Naghahanap kami ng mga tagapagsalin na may kakanyahang magsalin ng mahusay sa ibat ibang wika naghahanap din kami ng isang makagagawa ng audio book sa mp3. Hinahangad namin na sana’y maisalin sa hangat maaari ay sa 50 wika, isang araw sa tulong ninyong mambabasa. Pakiusap, tulungan ninyo kaming makahanap ng iba pang mga aklat ni Santa Birgitta na nasa ibang mga wika. Gagantimpalaan kayo ng napakalaki ng ating Panginoong Hesukristo kung magsisikap kayo na maipalaganap ang kanyang mabathalang mga salita sa iba sa anumang paraang inyong nakayanan. Maaari kayong makatulong mapalaganap ang salita ng Diyos sa ibat ibang paraan. Isang halimbawa ang pagsulat tunkol sa aming website.at pagbibigay ng maikling salita sa mga rebelasyon ni Santa Birgitta o sa bagay na sinabi sa aming video na mayroon link namin o hyperlink namin na idinagdag sa text sa mga forums at mga blogs at ng mga katulad nito upang ang mga tao ay matagpuan ang mga kahangahangang mga salita ng ating Panginoon at ng Kanyang Ina at ang aming mga video. Maaari nyo iupload ang aming mga video sa ibat-ibang video site. embed ito sa inyong sariling site o kaya ay sa mga forum sites at sa mga katulad nito, at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan pati na sa inyong mga kaaway upang sila ay yumabong sa tunay na pananampalataya o magbalik sa tunay na pananampalataya. Maaari nyo din kontakin ang mga ahente ng aklat at mga manlilimbag upang himukin silang bumili ng mga aklat na ito sa amin o iprint ang mga aklat na ito para sa amin. Ipinakikiusap namin na ipamigay ninyo at ipamahagi ng libre ang aming mga aklat at mga DVD at magpadala kayo ng email sa mga tao tunkol sa aming site. Nakikiusap din kami na dasalin ninyo ang Rosaryo alang alang sa kanila at himukin din ninyo sila upang simulang dasalin ang Rosaryo. Sapagkat ang matigas na puso ay lalambot sa patuloy na pagdarasal ng Rosaryo. Walang ibang panalangin na hihigit pa sa pagdarasal ng Rosaryo! Kung makakayanan at nanaisin ninyong tulungan kami sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Maaari lamang na makipag ugnayan kayo sa amin at ibibigay namin sa inyo ang detalye ng inyong gagawin.. Sapagkat sa pamamagitan ng inyong pagtulong sa kaluluwa ng ibang tao, ay tinutulungan niyo ang inyong sarili.

Si Santa Birgitta ay kinanonisa ni Pope Boniface IX sa taong 1391 at kinumpirma ni Pope Martin V sa Council of Constance sa taong 1415.
Ang mga rebelasyon ni Santa Birgitta ay ibinilang sa napakataas at di karaniwang antas ng pagiging tunay, pamamahala at importansiya mula pa sa mga unang taon nito. Inaprubahan at kinumpirma ito ni Pope Gregory XI (1370-78) at sinangayunan niya ito ng lubos, tulad ng ginawa ni Pope Boniface IX (1389-1404) sa papal Bull Ab origine mundi, par 39 (7 Oct. 1391). Nang kalaunan ay muli itong siniyasat sa Council of Constance (1414-18) at sa Council ng Basel (1431-49), Pareho nilang hinatulan na ang mga ito ay umaayon sa pananampalatayang katoliko. Ang mga rebelasyong ito ay matama ding ipinagtangol ng ilang kinikilalang theologians, kasama dito si Jean Gerson (1363-1429). Chancellor ng Unibersidad ng Paris at ni Cardinal Juan de Torquemada (1388-1468).

Si Santa Birgitta ay iniluwal mula sa marangal at mayamang pamilya. Ang kaniyang pamilya ay mainam sa kanilang pananampalataya ayon sa ating Panginoong Hesukristo at ibinigay nila ang karamihan ng kanilang kayamanan sa pagpapatayo ng mga simbahan at mga monasteryo at karamihan din ay ibinigay sa mga mahihirap. Minsan nang siya ay sampung taong gulang pa lang, ay nakita niya ang Panginoong nakapako sa krus. At sinabi ng Panginoong Hesukristo. “Masdan mo kung paanong ako’y naghirap” Ang akala niya ay nagaganap iyon ng mga oras na yon at nagsabi ” O Panginoon, sino ang gumawa nito sa iyo?” Ang Panginoon ay sumagot: “Yaong mga tao na, nagwawalang bahala sa akin at kinalilimutan ang aking dakilang pag ibig.” Nang mamatay ang kanyang asawa siya ay naging madre at ipinamigay ang lahat ng kaniyang yaman. Lahat ng kanyang propesiya ay nagaganap mapasa hangang ngayon at maroon pang mga natitira na magaganap pa.

Wag nyo nawang kalimutan na basahin ang mga rebelasyong ito at ang ibang mga kasulatan ng Diyos araw-araw upang magsilago kayo sa espiritu at magandang katangian, sapagkat ang diyablo sa kanyang buong lakas ay gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang pahintuin ang pagbasa niyo ng mga salita ng Diyos upang makalimutan ninyo ito at mahulog kayo sa pagkakasala. Wag ninyong kalilimutang mag print ng mga kopya ng mga kahanga hangang rebelasyong ito upang madala ninyo ito lagi sa inyong mga kamay upang dumating man ang mga delubyo na binababala ng Bibliya, ay hindi kayo umasa gaya halimbawa sa elektrisidad na hindi palagiang nandiriyan.

Ang aklat na ito ay isang salamin kung saan ay makikita ang kaluluwa ang kanyang mga bahid ng dungis at matututunan kung ano ang mga nakalulugod sa Diyos at ang kanyang kinamumuhian. Basahin ang aklat na ito ng paulit ulit at matututunan ninyo kung paano dapat mahalin ang Diyos at ang kapuwa, Talikdan ang kamunduhan at mga bagay na di mananatili kailanman man, sa halip ay sikaping makamit ang mga bagay na di nagwawakas at makalangit, maging matiisin sa mga kahirapan ng mundong ito, kalimutan ang kayamanan at kaaliwan sa kapakanan ng Kristo, magpasalamat sa Diyos sa mga sakit, at huwag maging palalo sa pagiging malusog, huwag maging palaasa sa magandang bukas at huwag maging sawi sa kababaan.

Saint Louis De Monfort (+1710): “ Si Blessed Alan de la Roche na may lubhang malalim na debosyon sa Pinagpalang Birhen ay may maraming rebelasyon mula kanya at alam natin na kinukumpirma niya ito ng may matapat na panunumpa. Tatlo ditto ay binigyan niya ng espesyal na Pagdidiin: ang una, na kung ang tao ay di magdasal ng Aba Ginoong Maria( ang Angelic Salutation na nagligtas sa mundo Luke 1:28) Dahil sa kapabayaan, o dahil sa sila ay tinatamad, o dahil kinasusuklaman nila ito, ito ay isang palatandaan na sila ay maaaring dagliang mapasa walang hangang kaparusahan.”

Matama naming iminumungkahi na ang 15 dekada ang Rosaryo ay dasalin araw-araw. Paulit ulit na pinagdidiinan ng Mahal na Ina ang importansiya ng pagdarasal nito sa Fatima. Maging si Francisco ay sinabi niyang kailangang magdasal ng madaming Rosayo bago makapunta sa langit. Dapat ninyong unahin ang pagbasa sa mga salita ng Diyos at ang pagdarasal bago ang lahat ng Gawain upang lumago kayo sa espiritu. Ang pagdarasal ng 15 misteryo ng Santo Rosaryo sa bawat araw ay magagawa sa maraming kaparaanan. Datapwat, sa marami ay mas mahusay na nagagawa sa pamamagitan ng pagdarasal ng bahagi ng Rosaryo sa iba’t ibang oras sa buong maghapon, gaya halimbawa, ang mga misteryo ng tuwa sa umaga, ang mga misteryo naman ng hapis sa tanghali, At ang mga misteryo ng luwalhati sa gabi. Ang Salve Regina ay dinarasal lamang matapos ang lahat ng misteryo sa buong araw. Ang isang mahalagang bahagi sa pagdarasal ng Rosaryo at ang pagninilay sa mga misteryo, ng mga yugto sa buhay ng ating Panginoon at ng Inag Birheng Maria. Ibig sabihin nito ay ang pag iisip sa mga ito na para bang nangyayari sa iyong harapan. Habang isina aalang-alang ang mga biyaya at kapakinabangan sa mga ito, at ang pangamit dito bilang inspirasyon upang lalong makilala at ibigin ang Diyos. Karaniwan na din ang mag focus sa isang partikular na magandang katangian ng bawat misteryo.

Sinabi ng ating Mahal na Ina kay St. Dominic (1214): “Dominic, alam mo ba kung anong sandata ang nais gamitin ng Santisima Trinidad upang panibaguhin ang daigdig? ‘ O aking Ina,’ sagot ni St. Dominic, nalalaman mo ito ng higit sa akin…’ Sa puntong ito ang Mahal na Ina ay sumagot: ‘ Nais Kong malaman mo na, sa uri ng digmaang ito. Ang napakabisang panlaban ay ang pagdarasal ng Rosaryo na siyang panulukang bato ng Bagong Tipan. Sa gayon kung nais mong maabot ang mga matitigas na pusong ito at madala sila sa Diyos ay ituro mo ang aking Banal na Rosaryo.” (Ang lihim ng Rosaryo. P. 18. - The Secret of the Rosary, p. 18.)

“ Simula ng muling itatag ni Blessed Alan de la Roche ang debosyong ito, ang tinig ng mga tao, kung saan ay tinig din ng Diyos, Ay tinawag itong “ ang Rosaryo”. Ang salitang Rosaryo ay may kahulugang” Korona ng mga Rosas,” ito ay sinasabi na tuwing dadasalin ng may debosyon ng mga tao ang Rosaryo ay naglalagay sila ng korona na may isangdaan at limampu at tatlong pulang rosas at labing anim na puting rosas sa ulo ni Jesus at Maria. Bilang makalangit na bulaklak, Ang mga bulaklak na ito ay di kukupas o mawawalan ng kagandahan. Sa katotohanan ito ay mananatili sa iyong harapan magpakailanman at magdudulot sa iyo ng kaligayahan at kaluguran! Ipinakita ng Mahal na Birhen ang lubos niyang pagsang ayon sa tawag na Rosaryo, ipinahayag niya sa ilang mga tao na sa tuwing darasalin nila ang Aba Ginoong Maria ay binibigyan nila siya ng isang napakagandang Rosas at ang isang kumlpetong Rosaryo ay makapagbibigay sa kanya ng isang koronang rosas.
Ang isang kilalang Jesuit, na si Brother Alphonsus Rodriguez ay dinarasal ang kanyang banal na Rosaryo na may higit na pamimintuho na madalas siyang nakakikita ng pulang rosas na lumalabas sa kanyang bibig sa bawat Ama Namin at puting Rosas sa bawat Aba Ginoong Maria. Ang mga pula at putting rosas ay pareho ng ganda at bango, ang pagkakaiba lamang ay ang kulay. Ang chronicles ni Saint Francis ay nagsasalaysay ng isang batang friar na may kawiliwiling pag uugali ng pagdarasal ng Rosaryo sa araw araw bago maghapunan. Isang araw sa di ninaasahang pagkakataon ay hindi siya nakapag Rosaryo. Ang hudyat ng batingting ay tumunog na nang siya ay magpaalam sa Superiyor na dasalin ito bago siya umupo sa hapag kainan. At matapos makakuha ng permiso ay Tumungo na siya sa kanyang cell upang duon manalangin. Matapos na siya ay mawala nang matagal ang Superyor ay nagpadala ng isang friar upang siya ay tawagin, at nakita nito siya sa kanyang silid na nababalot ng makalangit na liwanag nakaharap sa ating Inang Birhen na may dalawang anghel na kasama. Isang napakagandang rosas ang lumalabas sa kanyang bibig sa bawat Abaginoong Maria, at isa -isa itong kinukuha ng mga anghel at inilalagay sa ulo ng Mahal na Birhen, at nakangiti niya itong tinatangap. Sa kahulihulihan dalawa pang friars ang pinapunta doon upang m,alaman kung ano ang nangyari sa naunang dalawa ang nakasaksi din sa gayong kahalihalinang pangyayari. Hindi umalis ang ating Inang Birhen hangang sa matapos ang buong Rosaryo.” (Ang Sikreto ng Rosaryo ni St. Louis De Monfort - The Secret of the Rosary by St. Louis De Montfort)

“Ipakita mo man sa akin ang isang bagong daan tungo sa ating Panginoon, samahan mo man ng lahat ng merito ng mga santo, palamutian mo man ng kanilang malabayaning katangian, papagliwanagin mo man ng kaningningan at kagandahan ng mga anghel, maging ang mga tagapagtaguyod at bantay ng mga nais sumunod dito ay mga anghel at mga santo. Bigyan mo man ako ng ganyang daraanan at katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo ng lantaran at ang sinasabi ko ay katotohanan na sa halip na ang daang ito, gaano man ito kaperpekto, ay pipiliin ko pa din ang kalinis linisang daan ni Maria. Ito ang daan, isang daan na walang bahid o dumi, walang kasalanang orihinal o aktuwal, walang anino o kadiliman. “ (Tunay na debosyon kay Maria ni Saint Louis De Monfortt - True devotion to Mary by St. Louis De Montfort)

Inererekomenda rin naming sa iyo na basahin ang salita ng Diyos kahit isa o dalawang oras man lang sa isang araw hangang sa oras ng iyong kamatayan hangat maaari . Kung hindi kayo makababasa ng sapat sa bawat araw, ang inyong dalangin ay magiging walang laman sapagkat paano malalaman ng isang tao ang kanyang hihilingin sa Diyos kung sya ay ignorante at ipagdasalNinyo na kayo ay biyayaan ng magandang katangian at mga biyayang espiritual. Kung di nyo agad ito magawa ay siguraduhin kahit mabagal na magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng resolusyon na ang iyong puso ay hindi magdarasal o magbabasa ng mas kaunti kaysa sa inyong napagdesisyunan. Sa gayon kung makasanayan nyo nang magbasa ng isang oras o magdasal ng isang oras sa isang araw ay maaari nyo na itong subuking dahandahang maidagdag upang makamtan nyo ang inyong minimithi. Mas katalinuhang gawin ito sa ganitong pamamaraan at ang iyong naisin ay mas madaling matatamo. Sapagkat ang gawaing spiritual ay tulad din ng ibang Gawain sa mundo: mas madalas mo itong ginagawa, mas nagiging madali ito para sa iyo. Ang pinakamabuting oras ng pananalangin ay sa umaga, sapagkat mas malinaw ang iyong isip at di abala sa mga pag uusap hingil sa mundo, dahil ditto ay iminumungkahi namin sa inyo na sa umaga dasalin ang Rosaryo. Ang Rosaryo ay ang pinakamalakas na sandata na mayroon laban sa dyablo at ang mga nagwawalang bahala dito ay totoong makadarama ng walang hangang pagsisisi dahil sa pagtangging parangalan ang Birhen Maria tulad ng nararapat. Isipin at ipagmunimuni kung anong kadakilaan ang makausap ang Diyos na siyang may likha ng lahat at ang kanyang Ina sa oras na gustuhin natin. Halos imposible sa isang tao na makausap ang hari at reyna ng sanlibutang ito, ngunit ang Hari ng mga hari at ang kanyang pinakamamahal na Ina ay naririnig inyong bawat salita. Buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit isang salita ng panalangin ay higit na lalong mahalaga kaysa lahat ng ginto at alahas at ng halos walang katapusang layo ng kalawakan, sapagkat lahat sila ay maglalaho ngunit ang mga salita ng Diyos ay di maglalaho. Pinagsusumikapan ng higit ng diyablo na ipagwalang bahala ng tao ang panalangin sa mga kaparaanang ito: maaaring gawin nya itong nakaiinip na bagay para sa inyo, o kaya naman ay guluhin niya ang inyong pagninilay dito o kaya naman ay pagdasalin kayo ng kaunti lang; sapagkat alam nila na ang panalangin ay siya lamang daan ng kaligtasan. Ang mga paraan na ginagamit ng dyablo upang guluhin kayo at itaboy kayo sa impiyerno sa henerasyong ito ay lantarang ang mga di maka Diyos na mga midya at video games at mga katulad nito, ngunit ang mga kasalanan tulad ng pita ng laman, pagmamapuri, malaswang kasuutan, katakawan, kasakiman at pagmamataas kaysa sa iba ay ay nagbibigay din sa kanila ng dagdag na lakas nila sa iyong isipan sapagkat ang tao ay naghahanap ng makamundong katiwasayan imbes na makalangit na katiwasayan.

St. Alphonsus (1760): “To a spiritual life the reading of holy books is perhaps not less useful than mental prayer.  St. Bernard says reading instructs us at once in prayer, and in the practice of virtue.  Hence he concluded that spiritual reading and prayer are the arms by which hell is conquered and paradise won… Hence St. Athanasius used to say that we find no one devoted to the service of the Lord that did not practice spiritual reading.” (T.S., p. 513)
'Wherefore, children, let us hold fast our discipline, and let us not be careless. For in it the Lord is our fellow-worker, as it is written, "to all that choose the good, God worketh with them for good." But to avoid being heedless, it is good to consider the word of the Apostle, "I die daily.'' For if we too live as though dying daily, we shall not sin. And the meaning of that saying is, that as we rise day by day we should think that we shall not abide till evening; and again, when about to lie down to sleep, we should think that we shall not rise up. For our life is naturally uncertain, and Providence allots it to us daily. But thus ordering our daily life, we shall neither fall into sin, nor have a lust for anything, nor cherish wrath against any, nor shall we heap up treasure upon earth. But, as though under the daily expectation of death, we shall be without wealth, and shall forgive all things to all men, nor shall we retain at all the desire of women or of any other foul pleasure. But we shall turn from it as past and gone, ever striving and looking forward to the day of Judgment. For the greater dread and danger of torment ever destroys the ease of pleasure, and sets up the soul if it is like to fall. 'Wherefore having already begun and set out in the way of virtue, let us strive the more that we may attain those things that are before. And let no one turn to the things behind, like Lot's wife, all the more so that the Lord hath said, "No man, having put his hand to the plough, and turning back, is fit for the kingdom of heaven.
(St. Athanasius, The Life of Anthony)

Catholics must also understand that few are saved. Our Lord Jesus Christ revealed that the road to Heaven is straight and narrow and few find it, while the road to Hell is wide and taken by most (Mt. 7:13).

Matthew 7:13- “Enter ye in at the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there are who go in thereat.  How narrow is the gate, and strait is the way that leadeth to life, and few there are that find it!”

Luke 13:24- “Strive to enter by the narrow gate; for many, I say to you, shall seek to enter, and shall not be able.”

Scripture also teaches that almost the entire world lies in darkness, so much so that Satan is even called the “prince” (John 12:31) and “god” (2 Cor. 4:3) of this world.

1 John 5:19- “We know that we are of God, and the whole world is seated in wickedness.”

It’s the sad fact of history that most people in the world are of bad will and don’t want the truth.  That’s why almost the whole world lies in darkness and on the road to perdition. This has been the case since the beginning. It was the case when only eight souls out of the world’s entire population (Noah and his family) escaped God’s wrath in the deluge that covered the entire earth, and when the Israelites rejected God’s law and fell into idolatry over and over again. Only two men out of the whole population of Israelites (Joshua and Caleb) made it into the Promised Land since the people opposed God time upon time even though they had seen such miracles as the world had never seen!

Saint Leonard of Port Maurice [A.D. 1676-1751], on the fewness of the saved: “After consulting all the theologians and making a diligent study of the matter, he [Suarez] wrote, ‘The most common sentiment which is held is that, among Catholics, there are more damned souls than predestined souls.’  Add the authority of the Greek and Latin Fathers to that of the theologians, and you will find that almost all of them say the same thing. This is the sentiment of Saint Theodore, Saint Basil, Saint Ephrem, Saint John Chrysostom. What is more, according to Baronius it was a common opinion among the Greek Fathers that this truth was expressly revealed to Saint Simeon Stylites and that after this revelation, it was to secure his salvation that he decided to live standing on top of a pillar for forty years, exposed to the weather, a model of penance and holiness for everyone.  Now let us consult the Latin Fathers. You will hear Saint Gregory saying clearly, "Many attain to faith, but few to the heavenly kingdom." Saint Anselm declares, "There are few who are saved." Saint Augustine states even more clearly, "Therefore, few are saved in comparison to those who are damned."  The most terrifying, however, is Saint Jerome. At the end of his life, in the presence of his disciples, he spoke these dreadful words: "Out of one hundred thousand people whose lives have always been bad, you will find barely one who is worthy of indulgence."

Vision of Archdeacon of Lyons, who died the same day as St. Bernard (1153): "Know, Monsignor, that at the very hour I passed away, thirty-three thousand people also died. Out of this number, Bernard and myself went up to heaven without delay, three went to purgatory, and all the others fell into Hell." (Told to St. Vincent Ferrer)
Think about how almost the whole of Europe was fully Catholic and how the kingdoms outlawed false religions at this time, making this moment of time much more spiritually beneficial for souls than we see today! If so few were saved at this moment of time, how many are saved now? One can only shudder and cry at this thought!

Christ speaking about all the monks of the world and the fewness of them being saved from hell: “They are in truth slaves, and there are very few who are different, yea so few that you hardly can find one in a hundred!”
(The Prophecies and Revelations of St. Bridget, Book 6 - Chapter 35)
If Christ says that not even one in a hundred monks will be saved, how many do you think will be saved of normal people who do not even try to renounce the world and its pleasures! Sadly, only death and hell will serve to wake up the majority of the people reading this! You will read this and then continue in your sloth and worldliness, or you will have a short lived spiritual fervor that will cool as times goes by! We pray with tears that you are not one of these Judases that will suffer for all eternity in hell!

“Hell is so hot inside that if the whole world and everything in it were on fire, it could not compare to that vast furnace. The various voices heard in the furnace all speak against God. They begin and end their speech with laments. The souls look like people whose limbs are forever being stretched without relief or pause.”
(The Prophecies and Revelations of St. Bridget, Book 4 - Chapter 7)

“Nicholas of Nice, speaking of the fire of Hell, says that nothing on earth could give an idea of it. He adds that if all the trees of the forests were cut down, piled into a vast heap and set on fire, this terrible pile would not be a spark of Hell.”

“For the smallest sin, lusted after, is enough to damn anyone from the kingdom of Heaven, who does not repent.”
(The Prophecies & Revelations of St. Bridget, Book 1 - Chapter 32)

“Other Christians accepted Hell on faith, because Christ had said repeatedly and with solemn emphasis that there is a Hell, but Jacinta had seen it; and once she grasped the idea that God’s justice is the counterpart of His mercy, and that there must be a Hell if there is to be a Heaven, nothing seemed so important to her except to save as many souls as possible from the horrors she had glimpsed under the radiant hands of the Queen of heaven.  Nothing could be too hard, nothing too small or too great to give up.”
(Our Lady of Fatima, p. 89)

Below is an interesting quote from St. Alphonsus concerning the idea of conversion to the Catholic Faith at the end of one’s life. Although these types of conversions are possible, they are extremely rare. St. Alphonsus states that these types of conversions proceed out of necessity, and that it would be very difficult for God to pardon such a person:
He that lives in sin till death shall die in sin. “You shall die in your sin.” (John 8:21.) It is true that, in whatsoever hour the sinner is converted, God promises to pardon him; but to no sinner has God promised the grace of conversion at the hour of death. “Seek the Lord while he may be found.” (Isaiah 55:6.) Then, there is for some sinners a time when they shall seek God and shall not find him. “You shall seek me, and shall not find me.” (John 7:34.) The unhappy beings will go to confession at the hour of death; they will promise and weep, and ask mercy of God, but without knowing what they do. A man who sees himself under the feet of a foe pointing a dagger to his throat, will shed tears, ask pardon, and promise to serve his enemy as a slave during the remainder of his life. But, will the enemy believe him? No; he will feel convinced that his words are not sincere–that his object is to escape from his hands, and that, should he be pardoned, he will become more hostile than ever. In like manner, how can God pardon the dying sinner, when he sees that all his acts of sorrow, and all his promises, proceed not from the heart, but from a dread of death and of approaching damnation.”
(Sermon 38: On the death of the sinner, par. 8)

Many people today do not care about helping other souls. They waste their time watching worldly tv, series, movies, playing video games and only searching for earthly pleasures rather than saving their own and other people’s souls. They do not spend even an hour a day on trying to save their own selves and others from the eternal hellfire. These heartless sinners will not enter into heaven for they did not really care about other people’s souls but only about what their next pleasure or enjoyment would be. (Mt. 12:30) Our Lord will surely cast them into an eternal hell fire for their lack of charity!
Imagine seeing your friend or family member being mercilessly tortured and you not being able to prevent this. Most people would do almost anything to prevent this situation from happening. Yet, this is exactly what will happen unless you make an effort to save your friend. (Mt. 7:13-14) So, if you really care about your family and friends, please tell them about the Word of God and the great Revelations of St. Bridget. A single soul has more worth than an infinite amount of universes, for the material universe will cease to exist, but your friend's soul will never cease to exist. Always remember: A true friend is the one who tells the truth. As a Catholic, one has an obligation to attempt to convert friends and family members. Thus, if one is completely unaware of what his or her friend believes, then that person is not evangelizing the way he or she must evangelize. Therefore, let us all invite people to the marriage feast of our Lord as we have been bidden to do by Him! If we are satisfied that we have the faith, and are not zealous to spread it to others, how can we ever expect to be saved?

If you are able to do so, please make a donation in the name of our Lord Jesus Christ to help us spread the Prophecies & Revelations of Saint Bridget of Sweden and the true Christian Faith all over the world to save our beloved brothers’ and sisters’ souls. To be able to reach this goal with your help, we need financial help to reach out to people, publish these books in different languages, and much more. We humbly ask you all to give from your abundance to help us save souls from the eternal hellfire. Your financial support could possibly make part of the difference where a person will spend eternity.
It is written: “And whosoever shall give to drink to one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, amen I say to you, he shall not lose his reward.” (Matthew 10:42)

We need your help, make a donation here please.
We also need your prayers! We pray that God will bless you all and strengthen your spiritual life through his precious words found in the Revelations of St. Bridget!

Would you like to contact us, please send an email by clicking here.

prophecyfilm.com/tagalog