Ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo sa anak na babae na itinuring niyang esposa tunkol sa mga artikulo ng tunay na pananampalataya, at tunkol sa anong palamuti at anong representasyon at intesiyon ang dapat mayroon ang esposa para sa kanyang magiging esposo.
Aklat 1 - Kabanata 2

Ako ang lumikha ng langit, ng lupa, at ng dagat at ng lahat ng naroon. Ako ay kaisa ng Ama at ng Espiritu Santo di tulad ng diyus-diyusan na gawa sa bato o ginto, na minsang sinabi ng mga tao, at di maraming diyos, tulad ng iniisip ng mga tao, subalit iisang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, tatlong persona ngunit iisa ang nilalaman, ang Lumikha ng lahat ngunit walang lumikha, nananatiling hindi nagbabago at makapngyarihan sa lahat, walang simula at walang katapusan. Ako ang ipinanganak ng isang birhen, ng hindi nawawala ang aking pagka Diyos ngunit isinama ito sa aking pagiging tao, upang sa isang persona ako ay maging tunay na anak ng Diyos at anak ng isang birhen. Ako ang ipinako sa krus, ang namatay at inilibing, ngunit ang aking pagka Diyos ay nananatili.

Kahit na ako ay namatay sa aking pagiging tao sa aking katawan na Ako, bilang nag iisang anak, ay mayroon, ngunit Ako ay nanatiling buhay bilang nag iisang Diyos kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. Ako din ang taong nabuhay na maguli at ang umakyat sa langit at ngayon ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng aking espiritu. Pinili kita at itinangi bilang aking esposa upang ihayag sa iyo ang aking mga lihim, sapagkat iyon ang ikinalulugod kong gawin. May mga sapat din akong kadahilanan upang ikaw ay aking angkinin,sapagkat isinuko mo ang iyong kalooban sa akin ng ang iyong asawa ay mamatay. Pakamatay niya ay inakala mo at ikaw ay nanalangin tunkol sa kung papaanong ikaw ay magiging mahirap alang alang sa akin, at ninais mong ibigay ang lahat alang alang sa akin. Kaya’t karapatan ko na ikaw ay aking angkinin. Kapalit ng napakalaking pag ibig mong ito, ay tama lamang na dulutan kita. Kaya ngayon ay inaangkin kitang esposa para na rin sa aking kasiyahan, isang nababagay para sa isang Diyos na gawin sa isang malinis na kaluluwa.

Katungkulan ng isang magiging esposa na maging handa sakaling madesisyunan ng lalaki na magpakasal sa kanya, sa gayon magiging tama ang kanyang pananamit at magiging malinis siya.Ikaw ay magiging malinis kung laging nasa iyong isip ang iyong mga kasalanan, kung paanong noong ikaw ay binyagan ay nilinis kita sa kasalanang nagmula kay Adan at kung paanong ikaw ay aking sinusuportahan at sinusustentuhan kapag ikaw ay nahuhulog sa kasalanan. Ang magiging esposa ay dapat din ilagay sa kanyang dibdib ang palatandaan ng kanyang magiging esposo, ibig kong sabihin, dapat mong tandaan ang mga benepisyo at pabor na ginawa ko para sa iyo, tulad ng kung paanong katangi-tangi kitang nilikha sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng kaluluwa at katawan., paanong katangi-tangi kitang pinagyaman sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng kalusugan at mga pansamantala mong mga kailangan, paanong iniligtas kita nang mamatay ako para sa iyo at maibalik sa iyo ang iyong mamanahin, kung ibig mo. Ang magiging esposa ay dapat ding gawin ang kalooban ng kanyang magiging esposo. Ano ang aking kalooban hindi ba’t ang ibigin mo ako ng higit sa lahat ng bagay at wala ka nang iibiging kahit ano kundi ako?

Nilikha ko ang lahat ng bagay para sa mga tao at inilagay ang lahat ng bagay sa ilalim nila. Ngunit inibig pa nila ang lahat ng ito kaysa sa akin at walang ibang kinamuhian kundi ako. Ibinalik ko ang kanilang mamanahin na dating nawala sa kanila, ngunit lumalago silang taksil at tumalilis na malayo sa katwiran na sa halip na gloriyang walang hanggan kung saan mayroong kabutihang walang hanggan, ay pinili pa nila ang lumilipas na gloriya na tulad ng isang hampas ng alon sa dagat na sumandaling tataas na tulad ng isang bundok at dagling sa isang iglap ay mauuwi sa wala. Aking esposa, kung wala kang nanaisin kundi ako, kung itatakwil mo ang lahat ng bagay para sa akin-maging ang iyong mga anak at kamag anakan pati na ang kayamanan at karangalan-ay ibibigay ko sa iyo ang pinakamahalagang gantimpala.

Ang ibibigay ko sa iyo ay hindi pilak o ginto bilang kabayaran kundi ang aking sarili na magiging esposo mo, Ako, na hari ng gloria. Kung nahihiya ka na maging mahirap at limot, ay alalahanin mo kung paanong ang iyong Diyos ay naging ano bago pa ikaw, na minsan ang kanyang mga lingkod at mga kaibigan ay iniwan siya sa lupa, sapagkat hindi ako naghahanap ng mga kaibigan sa lupa kundi mga kaibigan sa langit. Kung nag aalala ka at natatakot dahil sa dami ng trabaho o mga sakit na dumarating sayo, ay alalahanin mo mo kung gaano kakilakilabot na ang isang bagay ay matutupok sa apoy! Ano ang karapat dapat sa iyo kung suwayin mo ang isang panginoong makalupa at ano naman kung ako ang iyong susuwayin? Sapagkat kahit na iniibig kita ng buong puso, ay hindi ako sumasalungat sa katarungan, hindi kahit na sa pinaka maliit na bahagi.

Kung paano ikaw ay nagkasala sa bawat himaymay ng iyong kalamnan, ay gayundin nararapat mong pagbayaran ito sa bawat himaymay ng iyong kalamnan. Datapwat, dahil sa kabutihan ng iyong loob at sa iyong pagsusumikap na magbago, ay pinapalitan ko ang iyong hatol ng aking habag at pinabababa ko ang mas mabigat na parusa kapalit ng iyong kaunting pagsusumikap na magbago. Sa kadahilanang ito, ay akapin mo ang iyong munting paghihirap nang may ngiti sa iyong puso upang ikaw ay malinisan at makamtan mo ang iyong napakalaking gantimpala nang mas maaga! Makabubuti sa magiging esposa na magsumikap na mapalapit sa kanyang mapapangasawa at doon magtamo ng kapaguran upang sa gayon ay mas maginhawa siyang makapagpahinga na kasama siya.”