Rosenkransen

Vi rekommenderar att alla 15 dekaderna (d.v.s. alla tre hemligheterna och mysterierna) av Rosenkransen bes dagligen. Vår Fru upprepade vikten av att be Rosenkransen varje dag i hennes meddelanden vid Fatima. Hon sade även att Francisco skulle behöva be ”rosenkransen många gånger” innan han kunde komma till Himmelen. Att be alla 15 dekaderna av Rosenkransen varje dag kan uppnås på olika sätt. Men för många passar det bäst att be en del av Rosenkransen vid olika tider på dygnet, t.ex. de glädjerika mysterierna på morgonen, de smärtorika mysterierna vid middagen och de ärorika mysterierna på kvällen. ”Salve Regina” kan man be i slutet av dagens rosenkrans.

St. Louis De Montfort (+1710): “Välsignade Alan de la Roche som var så djupt hängiven till den Heliga Jungfrun hade många uppenbarelser ifrån henne och vi vet att han bekräftade sanningen angående dessa uppenbarelser genom en högtidlig ed. Tre av dem utmärker sig med en speciell anmärkning: den första, att om människorna struntar i att säga Ave Maria (Ängelns Hälsning som har räddat världen – Luk. 1:28) av försumlighet, eller på grund av deras ljumhet eller för att de hatar den är detta ett tecken på att dem inom kort förmodligen med all säkerhet kommer att bli fördömda till evigt straff.”

En viktig del av Rosenkransen är meditationen på mysterierna, episoderna av Vår Herres och Vår Frus liv. Detta menas att tänka på dem, visualisera sig dem, tänka över de olika nådegåvorna och förtjänsterna som uppenbaras i dem och använda dem som inspiration för att bättre lära känna och älska Gud. Det är också vanligt att koncentrera sig på varje särskild dygd som följer med varje mysterium.

Korstecknet
Med din högra hand placera den först på pannan och sedan vid bröstbenets slut, flytta sedan handen över vänster bröst och slutligen över höger bröst under tiden som man säger: "I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen."

Den apostoliska trosbekännelsen
Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens Skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, Hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till Himmelen, sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den Helige Ande, den Heliga Katolska Kyrkan, de Heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

Fader vår
Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Be 3 Ave Maria
Hell dig, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

 • Vid första Ave Maria, lägger man till efter man kommit till ordet ...'Jesus': 'som förökar i oss tron'.
 • Vid andra: 'som förökar i oss hoppet'.
 • Vid tredje: 'som förökar i oss kärleken'.
Ära vare Fadern
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.

- Uttala den första hemligheten ifrån den glädjerika, smärtorika eller ärorika:
  Den glädjerika rosenkransens hemligheter
 1. Marie bebådelse (Bön om ödmjukhetens dygd)
 2. Marias besök hos Elisabeth (Bön om kärlek till nästan)
 3. Jesus födelse (Bön om fattigdom i anden)
 4. Jesus bärs fram i templet (Bön om lydnadens dygd)
 5. Jesus återfinns i templet (Bön om iver att söka Kristus)
  Den smärtorika rosenkransens hemligheter
 1. Jesus dödsångest på Oljeberget (Bön om ånger över våra synder)
 2. Jesus gisslas (Bön om självförnekelsens ande)
 3. Jesus törnekröning (Bön om tålamodets dygd)
 4. Jesus bär korset (Bön om undergivenhet under Guds vilja)
 5. Jesus Korsfästelse (Bön om frigörelse från allt jordiskt)
  Den ärorika rosenkransens hemligheter
 1. Kristi uppståndelse (Bön om trons ande)
 2. Kristi himmelsfärd (Bön om hoppets dygd)
 3. Den helige Andes ankomst (Bön om kärlek till Gud)
 4. Marias upptagning till himmelen (Bön om en salig död)
 5. Marias kröning i himmelen (Bön om att vara trogen intill slutet)
- Be 1 Fader vår

- Be 10 Ave Maria under tiden när du mediterar på den första valda rosenkransens mysterium (se nedan, efter ordningen av samma vald hemlighet), och under varje "Ave Maria" lägger man till efter man kommit till ordet ...'Jesus':
  Den glädjerika rosenkransens mysterium
 1. 'Som du, o Jungfru, har undfått genom den Helige Ande.'
 2. 'Som du, o Jungfru, har burit till Elisabet.'
 3. 'Som du, o Jungfru, har fött.'
 4. 'Som du, o Jungfru, har framburit i templet.'
 5. 'Som du, o Jungfru, har återfunnit i templet.'
  Den smärtorika rosenkransens mysterium
 1. 'Som för oss har svettats blod.'
 2. 'Som för oss har blivit gisslat.'
 3. 'Som för oss har blivit krönt med törnen.'
 4. 'Som för oss har burit korset.'
 5. 'Som för oss har blivit korsfäst.'
  Den ärorika rosenkransens mysterium
 1. 'Som har uppstått ifrån de döda.'
 2. 'Som har uppfarit till himmelen.'
 3. 'Som har sänt oss den Helige Ande.'
 4. 'Som har upptagit dig, o Jungfru, i himmelen.'
 5. 'Som har krönt dig, o Jungfru i himmelen.'
- Be 1 Ära vare Fadern

- Be 1 gång Fatimabönen
O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.

- Upprepa denna ordningsföljd från 1-5 inom de återstående hemligheterna och mysterierna

Salve Regina
Hell dig o Drottning barmhärtighetens Moder; vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, hell dig! Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal. Vänd därför, du vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt. O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Be för oss, Heliga Guds Moder.
Att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja; O Gud, din enfödde Son, har genom sitt liv, sin död och uppståndelse, förvärvat oss evigt liv. Vi bedja dig, låt oss, när vi mediterar över mysterierna i Jungfru Marie allra heligaste rosenkrans, efterfölja dem och uppnå dess löften. Genom samme Jesus Kristus vår Herre. Amen.

- Avsluta med Korstecknet