Moderns ord till dottern om hur hon för Guds tjänares böners skull vill älska en viss pilt och beväpna honom med andliga vapen.
Kapitel 55

Kom ihåg, att det står skrivet om Moses, att konungens dotter fann honom i vattnet och älskade honom som sin son. Det står även skrivet i den bibliska historien, att samme Moses vann ett land genom de fåglar, som förtärde de giftiga ormarna. Jag är konungens dotter av Davids stam, och jag vill älska denne pilt, som jag fann i tårarnas böljor, utgjutna för hans själ, vilken var innesluten i hans lekamens skrin. De, om vilka jag talat, skola uppfostra honom, tills han kommer till den ålder, då jag vill beväpna honom och sända honom att vinna himlakonungens land. Men huru detta skall ske, det är okänt för dig och känt för mig. Ty jag vill utrusta honom så, att det må kunna sägas om honom: 'Denne har levat som en man och dött som en kämpe och har kommit till domen som en god riddare'.»

TILLÄGG
Guds Son talar: »När ett hungrigt djur hålles borta från bytet, väntar det på avstånd för att finna ett tillfälle att återvända till bytet; om ett sådant tillfälle icke bjudes, återvänder det till sin håla. Så har jag gjort med detta lands furste. Jag förmanade honom genom mina välgärningar, jag förmanade honom med ord och slag, men han har blivit desto otacksammare och glömskare, ju mildare jag visat mig mot honom. Därför skall jag nu lägga honom under kronan och på fotapallen, eftersom han icke ville stå i kronan. Jag skall sända en elak orm till honom och hans ögontjänare, en som är avlad av en huggorm och en bakslug räv, och denne skall ofreda landet och dess inbyggare och rycka fjädrarna av de enfaldiga; han skall bestiga topparna och kasta ned och förtrampa de högmodiga. Men den pilten, som mina vänner fostrat, skall jag leda på en annan väg, tills han nått en ärofullare plats».

Vidare talar Guds Son: »Det kommer att sägas om denne pilt, att han levat som en man och kämpat som en tapper riddare, och han skall krönas som en Guds vän. O dotter, vad tro de kvinnor, som skryta med att deras barn bli allt övermodigare? Detta är ju ingen ära utan en skam, ty de efterlikna övermodets konung. Men detta är en ära, och den är en ärofull riddare, som berömmer sig av att han bereder Gud all den heder han kan och försöker åstadkomma än mera och som är beredd att lida allt det som Gud vill att han skall lida. En sådan man är en Guds riddare, och han skall krönas tillsammans med himmelens riddare».