"Människosonen har inte kommit för att bli tjänad

utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." Mark. 10:45

 

Heliga Birgittas Uppenbarelser

 

Köp Heliga Birgittas Uppenbarelser på Lulu (740 Sidor)

 

Vill du börja läsa klickar du här

 

Innehållsöversikt Bok 4

 

 

Översikt

 

KAPITEL 1

Johannes evangelistens ord till bruden

om huru ingen gärning bliver obelönad och huru Bibeln

överträffar alla andra skrifter och om konungen,

som är en rövare, en förrädare och en slösare,

och om de råd, som den helige Johannes ger samme konung,

och huru denne bör förakta rikedom och ära för Guds skull.

 

KAPITEL 2

Brudens sällsamma och märkliga syn,

utlagd av Gud. I denna syn betecknas de döpta

med ett djur, hedningarna med en fisk

och Guds vänner med tre folkskaror.

 

KAPITEL 3

Ett sällsamt samtal i form av frågor och svar

mellan Gud och bruden om konungen och om

konungens och hans efterkommandes arvsrätt i riket,

och huru somt bör återkrävas av efterträdarna

på tronen och somt icke.

 

KAPITEL 4

Guds ord till bruden om de båda andarna,

den gode och den onde, och om den sällsamma strid,

som försiggår i en förnäm frus själ genom

den gode andens ingivelser och den onde andens frestelser,

och vad hon härvidlag bör välja.

 

KAPITEL 5

Den helige Petri ord till bruden om den stora åstundan

han hade att frälsa folken, och huru han anvisar bruden,

hur hon skall erhålla en åminnelse,

och om de stora undergärningar,

som ännu skola uppfyllas och fullbordas i staden Rom.

 

KAPITEL 6

Den helige Pauli ypperliga berättelse för bruden,

huru han av Gud blev kallad genom den helige Stefani förböner;

om vargen, som blev ett lamm,

och huru gott det är att bedja för alla.

 

KAPITEL 7

Brudens sällsamma och märkliga vision

angående en själ, som skall dömas, och djävulens anklagelser

och den ärorika jungfruns försvarstal,

samt en utläggning av denna vision, vari himmelen betecknas

med ett palats, Kristus med en sol, jungfrun med en kvinna,

djävulen med en neger och ängeln med en riddare,

vari det talas om två platser med oåterkalleliga straff

och tre platser med straff som skola upphöra,

och vari det säges mycket annat märkligt,

framför allt om förbönernas makt.

 

KAPITEL 8

Ängelns ord till bruden om anledningen till det straff,

som den av Gud i föregående kapitel dömda själen lider,

och om den lättnad, som denne man fick i sitt straff,

emedan han före sin död visade skonsamhet mot sina ovänner.

 

KAPITEL 9

Ängelns ord till bruden om den gudomliga rättvisans dom

över nämnda själ och om den tillfyllestgörelse,

som här på jorden skall åstadkommas

för denna sig i skärselden uppehållande själ.

 

KAPITEL 10

Kristus klagar inför bruden över romarna och fäller

en hård dom över dem; om de dö i sina synder.

 

KAPITEL 11

Den heliga Agnes' ord till den ärorika Jungfrun,

vari hon prisar och välsignar henne,

och huru hon beder till Jungfrun för dottern,

och om Herrens och Jungfruns ljuva och trösterika svar till bruden,

och huru denna världen betecknas med en gryta.

 

KAPITEL 12

Jungfrumoderns ord till dottern om huru Guds vänner

i denna världen än få smaka andlig bedrövelse,

än andlig hugnad, och vad den andliga bedrövelsen

och hugnaden är, och huru Guds vänner böra

glädja och vederkvicka sig timligen.

 

KAPITEL 13

Kristi ord till bruden om vilka tårar som äro

välbehagliga för Gud och vilka icke,

och på vilket sätt allmosor böra givas åt de fattiga

för de avlidnas själar,

och om Kristi råd och uppmaning till bruden.

 

KAPITEL 14

Kristi styrkande ord till den i fruktan försatta bruden,

att hon ej bör frukta för det hon ser och hör,

ty det är av den Helige Ande, och huru djävulen betecknas

med en huggorm och ett lejon och den Helige Andes tröst

med en tunga, och på vilket sätt man bör

bjuda djävulen motstånd.

 

KAPITEL 15

Kristus förklarar för bruden,

varför de goda röna bedrövelse i detta livet

och de onda lycka; visar genom en liknelse,

att han stundom utlovar timliga ting,

varmed något andligt skall förstås, och förklarar,

varför han icke förutsagt allting på bestämda tider,

ehuru alla tider och stunder äro honom kända.

 

KAPITEL 16

Jungfrun beskriver för dottern, huru den sluge djävulen

ofta leder somliga människor under fromhetens ull

in bland Guds tjänare för att oroa dessa; säger vidare,

åt vilka avlat förlänas, liknar Kyrkans inrättning vid en gås

och Gud vid en höna och säger,

vilka som äro värdiga att kallas Guds kycklingar.

 

KAPITEL 17

Den heliga Agnes' mycket goda undervisning till dottern

om att leva väl och lovvärt för att undvika

en ond vandel och Guds onåd. Där betecknas styrkan

och tålamodet med en vagn, och med de fyra hjulen

betecknas fyra dygder, nämligen att fullkomligt lämna

allting för Guds skull, att vara ödmjuk,

att vist älska Gud och att klokt tygla sitt kött;

angående renlevnadsmännen tillägges något ytterligare.

 

KAPITEL 18

Dotterns lovprisande ord till den ärorika jungfrun,

och jungfruns hulda svar till dottern,

vari hon beviljar denna många nådegåvor från henne själv,

apostlarna och helgonen, och mycket annat gott.

 

KAPITEL 19

Dotterns ord till Vår Fru om hennes fägrings

kraft och lov, och Jungfruns svar, som styrker henne

i detta lov, och huru Sonen jämför

jungfrumodern med en guldsmed.

 

KAPITEL 20

Den heliga Agnes' uppmaning till dottern

att icke vika tillbaka och icke framskrida mer

än skäligt är och beskrivningen av det sätt som bör

iakttagas i försakelser, som böra påbörjas eller

redan påbörjats, och vilken avhållsamhet

som är Gud välbehaglig.

 

KAPITEL 21

Brudens ord till Gud om hans kraft och härlighet

och Jungfruns uppmuntrande svar till denna dotter

om huru de goda och Guds tjänare icke böra upphöra

att predika och förmana folken, vare sig dessa

omvändas eller icke, vilket hon bevisar med en liknelse.

 

KAPITEL 22

Huru i dessa nya tider människornas ondska

går djävulens svek i förväg, och huru människorna

nu äro mera beredda att synda än djävulen att fresta,

och om den dom som fälles över dylika,

och huru Guds vänner böra arbeta manligt och skyndsamt

med sitt predikande, och huru Gud ingiver sina vänner visdom.

 

KAPITEL 23

Johannes evangelistens ord till den ärorika jungfrun

om en ond hycklare och jungfruns svar

om hur denne är beskaffad och hur djävulen dårat honom

samt hur man känner igen den gode Anden

av sju tecken och urskiljer den onde anden

av sju andra tecken.

 

KAPITEL 24

Jungfruns ord till dottern om huru Guds tjänare

böra bete sig mot de otåliga;

här betecknas övermodet med ett ölkar.

 

KAPITEL 25

Moderns förmanande ord till dottern,

att människan icke bör taga vård om köttets begär

utan klokt vederkvicka kroppen med måttlig nödtorft,

och huru människan bör stå vid sin kropp och icke i sin kropp.

 

KAPITEL 26

Jungfruns förmanande ord till dottern om

vilka dygdiga gärningar, son förtjäna det eviga livet

och vilka som icke göra det,

och om lydnadens yppersta förtjänst.

 

KAPITEL 27

Jungfrun beklagar sig för dottern över en,

som blott låtsade sin fromhet, och jämför honom

med en illa beväpnad krigare i ett lekamligt krig.

 

KAPITEL 28

Jungfruns ord till dottern om tre slags bedrövelser,

vilka betecknas med tre slags bröd.

 

KAPITEL 29

Modern Marias ord till dottern om huru

somliga djävlar söka störta människorna,

andra önska hålla människorna tillbaka

och några fresta dem till oförståndig återhållsamhet,

och huru man bör förhålla sig emot dessa djävlar.

 

KAPITEL 30

Jungfruns ord till dottern, att världens fagra

och dyrbara ting icke skada Guds tjänare,

ehuru de använda sådant, blott de använda det

till Guds ära, och detta bevisas genom Pauli exempel.

 

KAPITEL 31

Moderns ord till dottern, visande genom en liknelse

att Guds predikanter och vänner icke skola

krönas mindre i Guds åsyn, om folken icke omvändas

genom deras predikan, än om de omvändas,

blott deras uppsåt varit gott.

 

KAPITEL 32

Moderns ord till dottern om sin oändliga barmhärtighet

mot syndarna och även mot dem,

som lova och hedra henne.

 

KAPITEL 33

Brudens märkliga ord om Rom,

vari hon beskriver det hugnesamma tillstånd,

den fromhet och ordning som fordom utmärkt

både prästerna och lekmännen i Rom men som nu

tyvärr förvandlats till förfall, oordning och styggelse,

varför staden blivit olycklig både lekamligen och andligen.

 

KAPITEL 34

Brudens syn angående olika straff,

som bereddes åt en själ, vilken ännu vistades i kroppen,

och huru alla plågor av detta slag skola förvandlas

till den största heder och ära,

ifall själen omvänder sig före döden.

 

KAPITEL 35

Brudens ord till Jesus Kristus, uttryckande hennes

längtan efter själarnas frälsning, och det svar,

som gives henne i den Helige Ande, att människornas

utsvävningar och överflöd i mat och dryck

stå emot den Helige Andes besökelser,

som skulle kunna sändas dem.

 

KAPITEL 36

Guds ord till bruden, om hur människor

fordom gingo i kloster av fruktan och gudlig kärlek,

och hur Guds ovänner, nämligen falska klostermänniskor,

nu gå ut i världen för högmods och ond vinningslystnads skull,

och om hur illa riddarna nu leva i sitt ridderskap.

 

KAPITEL 37

Kristi ord till bruden, med vilka han frågar henne

huru världen förhåller sig, och brudens svar,

att den förhåller sig såsom en öppnad säck,

till vilken alla oförnuftigt löpa. Och om Kristi mycket

hårda och rättvisa dom över sådana.

 

KAPITEL 38

Kristus säger till bruden, att hon icke bör

sätta tro till drömmar utan akta sig för dem,

vare sig de äro glada eller sorgliga; att djävulen i sådana

blandar falskt och sant samman, varför många

villfarelser uppstå i världen, och att profeterna icke farit vill,

eftersom de i sanning älskat Gud över allting.

 

KAPITEL 39

Moderns ord till Sonen om bruden

och Kristi svar till modern. Vidare moderns ord

om vad som betecknas med lejonet och lammet.

Och huru Gud för människornas otacksamhets

och otålighets skull låter det hända,

som annars icke skulle hända dem.

 

KAPITEL 40

Kristi ord till bruden, förklarande vad en

kristlig död är och huru människan dör väl eller illa

och huru Guds vänner icke böra bedrövas,

om de se Guds tjänare dö kroppsligen och på plågsamt sätt.

 

KAPITEL 41

Moderns ord till dottern, att präster,

som lagenligt hava avlösningens ämbete,

kunna avlösa från synderna, hur syndiga de än själva äro,

vilket även gäller om eukaristiens sakrament.

 

KAPITEL 42

Moderns ord till dottern, vari goda seder

och rättfärdiga gärningar hos Guds vänner

betecknas med dörrposter och vari säges,

att Guds tjänare böra taga sig i akt för smädande tal.

 

KAPITEL 43

Moderns ord till dottern, vari onda herdar

liknas vid en mask, som gnager trädets rötter.

 

KAPITEL 44

Kristus beskriver för bruden, hur kroppen kan liknas

vid ett skepp och världen vid ett hav,

hur viljan är fri att föra själarna till himmelen

eller till helvetet och hur jordisk fägring

kan jämföras med ett glas.

 

KAPITEL 45

Bruden klagar inför det kejserliga majestätet

över att fyra systrar, konungen Jesu Kristi döttrar,

nämligen ödmjukhet, avhållsamhet, förnöjsamhet och kärlek,

nu sorgligen nedtryckas, och fyra andra systrar,

konungen djävulens döttrar, nämligen högmod,

lusta, överflöd och simoni, kallas fruar.

 

KAPITEL 46

Brudens förmaningsord till en herre angående

återställandet av med orätt förvärvat gods och

angående en ängel, som lät höra sin röst

och uttalade en sträng dom över denne man.

 

KAPITEL 47

Sonens ord till bruden,

huru vi böra skydda oss mot djävulens frestelser,

och huru djävulen betecknas med fienden,

Gud med hönan, hans makt och vishet med vingarna,

hans barmhärtighet med fjädrarna

och människorna med kycklingar.

 

KAPITEL 48

Sonens ord till bruden om en konung:

hur han bör öka Guds heder och kärleken till själarna

och om domen över honom, ifall han icke gör så.

 

KAPITEL 49

Bruden skådar Kyrkan i en liknelse,

vars förklaring handlar om de mått och steg

påven bör iakttaga beträffande sig själv och kardinalerna

och andra prelater i den heliga modern Kyrkan

och framför allt beträffande det ödmjuka

levnadssätt de böra hava.

 

KAPITEL 50

Brudens ofattbara syn angående domen

över många personer, som ännu leva.

Hon hörde vid detta tillfälle sägas:

»Om människorna göra bättring för sina synder,

skall jag mildra min dom.»

 

KAPITEL 51

Brudens sällsamma och förfärliga vision av en själ,

som fördes inför domaren; Guds och rättvisans boks klagomål

emot denna själ och själens genmälen mot sig själv,

och de häpnadsväckande straff som ådömdes henne till rening.

 

KAPITEL 52

Brudens förfärliga vision av en man och en kvinna

och ängelns högst märkliga utläggning av brudens syn.

 

KAPITEL 53

Jungfruns ord till bruden om huru hon är beredd

att försvara varje änka, varje jungfru och maka,

som hon ser vara ståndaktig i sin rättfärdiga föresats

och älska hennes Son över allting.

 

KAPITEL 54

Moderns ord till dottern om den lyckliga andliga

födelsen av en, som fordom närts i de uslaste synder;

en födelse, som hon utverkat genom Guds tjänares böner och tårar.

 

KAPITEL 55

Moderns ord till dottern om hur hon för Guds tjänares

böners skull vill älska en viss pilt

och beväpna honom med andliga vapen.

 

KAPITEL 56

Moderns ord till dottern om en,

som icke borde bedrövas för den näpst han fått.

 

KAPITEL 57

Moderns ord till dottern om hur Rom

bör rensas från tistlarna, först med ett vasst järn,

sedan med eld och till sist med ett par oxar.

 

KAPITEL 58

Kristus talar till bruden i en liknelse,

där Kristus betecknas med en vallfärdande herre,

hans lekamen med en skatt, Kyrkan med ett hus

och prästerna med väktare. Dessa präster har Herren

bevisat en sjufaldig heder. Nu klagar han över

att de onda prästerna tillfoga honom sjufaldig smälek

och förvandla de sju kläder eller dygder,

som de borde hava, till sju laster.

 

KAPITEL 59

Kristi ord till bruden om huru tre ting

tillkomma prästen: för det första att inviga Guds lekamen,

för det andra att hava köttets och andens renhet,

för det tredje att sörja för sin församling,

och hur han även bör hava bok och olja,

och huru prästen är Guds ängel men hans ämbete

snarare större än ängelns.

 

KAPITEL 60

Brudens ord till Gud om ett välbehagligt sätt att bedja till Gud.

 

KAPITEL 61

Huru djävulen visar sig för bruden

vid Kristi lekamens upphöjande, talar och med

förnuftsgrunder bevisar för henne, att det som upphöjdes

icke kunde vara Kristi lekamen; huru Herrens ängel

genast visar sig för henne, styrker henne och säger:

»Tro icke detta etc.», och huru Kristus visar sig

och tvingar djävulen att säga sanningen inför dottern,

och huru Kristi lekamen tages såväl av de goda som av de onda,

och om ett lämpligt botemedel mot frestelser

till tvivel på Kristi lekamen.

 

KAPITEL 62

Herren tadlar i brudens närvaro en präst,

som begraver en man, vilken dött efter ett med tålamod

buret lidande. Och huru Kristus skall komma till de

dåliga prästerna med sju andliga och sju kroppsliga plågor,

och huru den döde vann den himmelska äran

för sitt tålamods och sina dygders skull.

 

KAPITEL 63

Djävulen uppenbarar sig för bruden

och vill med skenbart påtagliga skäl bedraga henne

genom tvivel angående Kristi lekamens sakrament.

Kristus kommer dock bruden till hjälp och tvingar djävulen

att säga sanningen inför bruden; han bekräftar denna

och giver bruden en den nyttigaste undervisning

om sin ärorika lekamen i sakramentet.

 

KAPITEL 64

Moderns ord till dottern, vari hennes Son

liknas vid en fattig bonde, och huru bedrövelser

och förföljelser tillfogas goda och onda,

de goda dock till rening och belöning i deras tålamod.

 

KAPITEL 65

Förmaningsord till bruden, vilka genom en liknelse bevisa,

att Guds vänner icke böra förtröttas i eller upphöra

med förkunnelsens arbete; de skola för detta få en stor belöning.

 

KAPITEL 66

Moderns ord till dottern om huru timliga goda ting,

om de ägas med klokhet, icke äro till skada,

såframt icke ägarens sinnesförfattning är felriktad.

 

KAPITEL 67

Kristus talar till bruden och uppenbarar sin härlighet;

beskriver, huru allting består enligt hans anordning

utom syndarens eländiga själ, visar det genom exempel

och säger, huru man bör giva akt på viljan,

när man handlar.

 

KAPITEL 68

Moderns ord till dottern om räven och huru djävulen

är lik en räv, i det han med rävens listighet

bedrager människorna genom mångfaldiga frestelser

och försöker komma dem på fall,

som han ser göra de största framstegen i det goda.

 

KAPITEL 69

Kristi ord till bruden, vari klerkernas goda seder

och goda gärningar betecknas med klart källvatten

men deras onda seder och onda gärningar

med smutsat och grumligt vatten.

 

KAPITEL 70

Moderns ord till dottern, vari hon skildrar

sin välsignade Sons pina och gestalten och skönheten

hos samme sin Sons kropp.

 

KAPITEL 71

Kristi hulda frågor till sin brud och brudens ödmjuka

svar till Kristus, och huru Kristus förelägger brudens dotter

tre lovvärda stånd att välja mellan,

nämligen jungfruns, hustruns och änkans.

 

KAPITEL 72

Kristi ord till bruden om systrarna Marta och Maria

och den återuppväckte Lasarus. Och huru bruden

och hennes dotter (såsom jag tror) betecknas med systrarna,

själen med brodern Lasarus och de avundsamma

med judarna, och huru Gud gör större barmhärtighet

med dem än med Lasarus' systrar. Och huru de,

som veta att tala mångahanda men uträtta föga,

harmas över dem, som göra gott.

 

KAPITEL 73

Jungfruns ord till bruden om huru hon icke bör

bedrövas över en riddare, som tillkännagivits vara död

och visats henne som sådan.

 

KAPITEL 74

Kristus talar till bruden. Johannes Döparen

talar till Kristus, lovar honom och frambär i hans åsyn

fromma böner för de kristna och framför allt

för en viss riddare. På hans förböner förses

denne riddare av hans egna, den ärorika jungfruns,

Petri och Pauli händer med andliga vapen, d. v. s. dygder,

av vilka var och en betecknas med ett lekamligt vapen,

samt undervisas om sättet att bedja väl.

 

KAPITEL 75

Brudens bedjande och lovprisande ord

till Kristus och jungfrun, och jungfruns tröstande

svar till dottern, vari hon genom liknelser visar,

att Gud genom sitt rättfärdiga domslut ofta tillåter,

att hans dygd må bliva uppenbarare genom djävulens lögn,

och att bedrövelser giva anledning till andligt gott.

 

KAPITEL 76

Jungfrun talar till dottern, visar vilka

som äro Guds vänner, beklagar att man finner

så få sådana i våra dagar, både i lekmännens

och prästernas stånd, och angiver orsaken till

att den rike Guden älskade fattigdomen och utvalde

fattiga och icke rika samt ändamålet med att rikedomar

förlänades åt Kyrkan.

 

KAPITEL 77

Brudens ord till Kristus, vari hon uppenbarar

den storartade barmhärtighet, som Kristus bevisat henne,

och Kristi ord till bruden, vari han hult bekräftar,

att han visat henne denna barmhärtighet.

Och huru han utvalt henne till ett käril,

som skall fyllas med vin, varav Guds tjänare

skola få dricka. Och brudens tacksamma

och ödmjuka fråga till Kristus.

 

KAPITEL 78

Ord, som från ovan uppenbarats för bruden,

ja klart och tydligt kungjorts för henne

av den ärorika jungfruns allra ljuvligaste mun.

 

KAPITEL 79

Anmärkningsvärd prolog till den högst nyttiga

undervisningen i följande kapitel. Den innehåller mycket gott

och har från ovan uppenbarats för bruden.

 

KAPITEL 80

Brudens gudomligt uppenbarade och mycket kloka

och nyttiga förmaning till en präst om de andliga

och kroppsliga fordringarna för ett rätt leverne.

 

KAPITEL 81

Jungfrun talar till bruden angående tre män,

för vilka bruden bedit till Gud, samt säger vilka tårar

som äro förtjänstfulla och vilka icke,

hur Gudskärleken ökas när man tänker

på Kristi ödmjukhet och till vad gott fruktan

(ehuru icke den sonliga eller den ursprungliga) kan vara.

 

KAPITEL 82

Kristus talar till bruden och säger henne,

att en from själ såsom en brud bör hava behaglig mun,

rena öron, kyska ögon och stadigt hjärta,

och han förklarar alla dessa lemmar mycket vackert på andligt vis.

 

KAPITEL 83

Kristus talar till bruden och säger,

att hon bör älska honom såsom en god tjänare sin husbonde,

såsom en god son sin fader och såsom en trogen hustru sin man,

från vilken hon aldrig bör skiljas.

Och han utlägger nyttigt allt detta på andligt vis.

 

KAPITEL 84

Kristus talar till bruden och berättar,

huru tre män blivit snärjda genom kvinnor;

av dem liknas en vid en krönt åsna, en annan säges

hava harhjärta, och en tredje liknas vid en basilisk;

och därför bör kvinnan alltid vara mannen underdånig.

 

KAPITEL 85

Kristus talar till bruden och säger henne,

att det ligger tvenne bokblad framför honom

- på det ena står trefaldig barmhärtighet skriven

och på det andra rättvisa -, och han förmanar henne, att hon,

medan hon har tid, må taga sin tillflykt till barmhärtigheten,

så att hon icke senare må straffas av rättvisan.

 

KAPITEL 86

Guds moder talar och säger,

att hon är lik det blomster, varav bina draga sötma,

men att bina äro Guds tjänare och utvalda,

vilka dagligen draga nådens sötma av henne

och hava andliga vingar och fötter.

 

KAPITEL 87

Kristus talar till bruden och säger henne,

att hon bör hava sköna och fläckfria lemmar;

han jämför på andligt sätt alla lemmarna med

den fullkomliga kärleken till Gud och nästan

och särskilt till Guds vänner. Han bevisar även,

att hon på andligt sätt bör göra vad fågeln Fenix gör kroppsligen,

då denne samlar ved och bränner upp sig själv.

 

KAPITEL 88

Kristus talar och säger till bruden,

att allt skapat lyder hans vilja utom människorna,

och han säger även, att det finns tre slag av människor

i denna världen; de jämföras med tre skepp som gå på havet,

av vilka det första svävar i fara och förgås,

det andra drives av vågorna och det tredje är väl styrt.

 

KAPITEL 89

Kristus talar till bruden och säger henne,

hur en andlig riddare må förhålla sig i striden

- att han må förtrösta på Gud och ej på sina egna krafter -

och han ger honom två korta böner, som han dagligen bör läsa,

samt beskriver de andliga vapen, varmed han må vara beväpnad.

 

KAPITEL 90

Kristus talar och säger, att hans vänner

äro liksom hans arm, eftersom han liksom en god läkare

skar bort ruttet kött och allt skadligt från dem

och tillfogade gott kött, i det han förvandlade dem till sig.

 

KAPITEL 91

Kristus förmanar bruden, att hon bör ödmjuka sig

på fyrfaldigt sätt, nämligen inför världens mäktiga,

inför syndarna och även inför Guds andliga vänner

och inför världens fattiga.

 

KAPITEL 92

Kristus förmanar bruden att hon skall framskrida

och framhärda i dygder, i det hon efterliknar

helgonens liv, så att hon bliver hans arm;

han visar nämligen, att helgonen genom att förvandlas

bliva till Kristi arm.

 

KAPITEL 93

Kristus talar till bruden och bjuder henne tre ting,

nämligen att hon intet må åstunda förutom kost och dräkt,

att hon icke må önska äga det andliga utom

efter Guds vilja och att hon icke må bedrövas

över någonting annat än sina egna och andras synder.

Han säger även, att de, som i detta livet icke vilja

rena och bättra sina synder genom sträng botgöring,

skola straffas mycket hårt i den gudomliga domen.

 

KAPITEL 94

Kristus lär bruden sköna böner,

som hon bör säga när hon kläder sig och går till bords och till sängs,

och han förmanar henne därigenom att vara ödmjuk

i all sin klädedräkt och hövisk och måttfull i sina lemmar.

 

KAPITEL 95

Kristus talar till bruden och förklarar för henne,

vilka och hurudana de ogudaktigas vapen äro,

och att dessa människor, om de skryta med synden

och vilja framhärda i den, förfärligt skola drabbas

av den gudomliga rättvisans stränga svärd.

 

KAPITEL 96

Brudgummen förklarar för bruden,

vad som betecknas med de två stegens avstånd

och svärdets utdragande,

varom han talat i föregående kapitel.

 

KAPITEL 97

Kristus talar till bruden om en prelat och säger henne,

att den fromma själ, som förlorat fromhetens

och det heliga betraktandets värme på grund av

sitt högmod och sin lystnad och på grund av insnärjande

i världsliga ting, skall, om hon fullkomligt ödmjukar sig

inför Gud och sin nästa, återfå den gudomliga värmen

och ljuset och känna gudomlig sötma.

 

KAPITEL 98

Kristus talar till bruden och säger,

att syndarna och de ljumma böra beskjutas

med fyra pilar, d. v. s. fyra förebråelser,

som här innehållas, på det att de måtte ångra sig

och i ödmjukhet återföras till ett bättre liv.

 

KAPITEL 99

Kristus talar till bruden och klagar över de judar,

som korsfäste honom, men även över de kristna,

som förakta honom och hans kärlek och rättvisa,

i det de förmätet och medvetet synda mot honom

och hans bud samt förakta Kyrkans bannlysningsdomar

i falskt förlitande på hans barmhärtighet,

varför han hotar dem med sin rättvisas stränga vrede.

 

KAPITEL 100

Kristus talar till bruden och säger henne,

att hon är såsom den Helige Andes giga,

på vilken han framkallar ljuva toner i världen

till sin heder och folkens nytta, varför han till det yttre

vill försilvra henne med goda seder och vishet

och till det inre förgylla henne med sann ödmjukhet och hjärterenhet.

 

KAPITEL 101

Guds moder talar och säger, att hennes Sons hjärta är sötast,

renast och ljuvligast samt så överflödande rikt på kärlek,

att syndaren, även om han stode vid fördömelsens portar

men ropade till honom och vore villig att bättra sig,

genast skulle räddas, och hon säger även,

att man når fram till Guds hjärta både genom

den sanna ångerns ödmjukhet och genom det fromma och flitiga

betraktandet av hans pina.

 

KAPITEL 102

Bruden får i en vision uppleva domen över en munks själ.

Kristus är domaren, den heliga jungfrun är förebedjerska,

och djävulen anklagar själen grymt för svåra synder.

 

KAPITEL 103

Kristi brud såg under bönen,

hur den helige Dionysius bad för Frankrikes rike

till Jungfru Maria.

 

KAPITEL 104

Guds moder beder jämte den helige Dionysius

och andra helgon till samme sin Son för Frankrike,

eftersom krig råder mellan detta lands och Englands båda konungar,

vilka liknas vid två mycket rovgiriga vilddjur.

 

KAPITEL 105

Kristus talar till bruden och säger henne det sätt,

på vilket fred bör vinnas mellan Frankrikes och Englands konungar,

och att dessa konungar, om de icke lyda, skola straffas hårt.

 

KAPITEL 106

Kristus säger till bruden, att hon ej bör vara rädd

för att bryta avhållsamheten, om hon blott lyder

sin andlige fader, ty detta är icke synd.

Han förmanar henne även att vara stark och ståndaktig,

ständigt stå emot frestelserna och hava en fast vilja

att framhärda i det goda, såsom fordom

Jungfru Maria, David och Abraham.

 

KAPITEL 107

Kristus uppmanar bruden, d. v. s. själen,

att städse samvetsgrant bevara den uppriktiga ångern,

Gudskärleken och den ståndaktiga lydnaden

samt försmå dem, som försmå lydnaden,

avhållsamheten och det goda tålamodet.

Han varnar även en andlig man, så att icke denne

så småningom låter sitt samvete förgrovas

och förblindas under ljusets skepnad.

 

KAPITEL 108

Kristus talar till bruden och säger,

att tre helgon behagat honom mer än andra,

nämligen Jungfru Maria, Johannes Döparen och Maria Magdalena,

och han prisar även den kloka avhållsamhet,

som dessa iakttagit i mat, sömn och klädedräkt.

 

KAPITEL 109

Maria talar och säger, att den andliga människan,

sedan hon blivit omvänd, genom botgöringens,

kärlekens, ångerns och tålamodets arbete

bör köpa tillbaka de tidigare, förlorade tiderna,

så att hon icke må erbjuda tomma nötter åt Gud.

 

KAPITEL 110

Kristus undervisar bruden,

hur man bör skilja mellan den gode anden

och djävulens svek och huru man bör svara bådadera.

 

KAPITEL 111

Sonen talar till bruden om de tre lagarna,

nämligen Kyrkans, kejsarens och allmogens,

och han förmanar henne, att hon själv må leva efter en fjärde lag,

nämligen den andliga och gudomliga, i det hon i ödmjukhet,

fast katolsk tro och fullkomlig, helgad kärlek

åsidosätter allt för Guds skull, ty därigenom förvärvas

andlig heder och himmelska rikedomar i den eviga härligheten.

 

KAPITEL 112

Kristus talar till bruden och säger,

att hon noga må akta sig för högmodets last,

så att hon icke förhäver sig över sina lemmars skönhet,

sina rikedomar eller sin börd, ty den högmodige

liknas vid en fjäril, som har breda vingar och en liten kropp.

 

KAPITEL 113

Kristus förmanar bruden, att hon må leva ödmjukt

och ej bry sig om stort rykte och namn,

ty han utvalde själv icke höglärda män utan ringa fiskare

till att förkunna evangeliet; och han säger, att de,

som arbeta för att förvärva sig ett stort namn i världen,

skola straffas svårt i helvetet.

 

KAPITEL 114

Kristus förmanar bruden att akta sig för

världsmänniskornas sällskap, som är såsom djävulens stek,

och Jungfru Maria lär henne att i alla sina dygdiga gärningar

hava den rätta avsikten, så att Guds ära ökas

- många tjäna nämligen Gud i gärning,

men deras vrånga avsikt fördunklar allt gott.

 

KAPITEL 115

Kristus talar till bruden om en man,

som är i djävulens våld och hur han kan befrias.

Han säger henne, att liksom kroppen utvändigt har

lemmar i kroppslig måtto, så har ock själen invändigt lemmar i andlig måtto.

Och Herren utlägger detta mycket vackert.

 

KAPITEL 116

Kristus klagar för bruden över hedningarna och judarna

och allramest över de dåliga kristna,

emedan de icke mottaga de heliga sakramenten fromt

och rent såsom sig bör och emedan de förgäta skapelsen

och återlösningen och den gudomliga hugsvalelsen.

 

KAPITEL 117

Bruden hörde, att Gud genast skyndar emot dem,

som i sanning längta efter honom, och tröstar dem liksom

en huld fader samt gör det svåra lätt för dem.

 

KAPITEL 118

Kristus talar till bruden och säger, att dem,

som Fadern ser gärna förvandla sin onda vilja

till en god sådan och åstunda att göra bättring för sina synder,

dem drager han till sig, i det han fullkomnar

deras goda vilja i det goda.

 

KAPITEL 119

Modern berättar här om sju goda ting,

som finnas i Kristus, och om sju motsatta ting,

som människorna gåvo honom i gengäld.

 

KAPITEL 120

Kristus säger till bruden, att det finns två förnöjelser,

nämligen den andliga och kroppsliga,

och att den andliga förnöjelsen är,

när själen förnöjes åt Guds välgärningar.

 

KAPITEL 121

Att icke dräkten utan den dygd,

som ligger i lydnaden och iakttagandet av klosterregeln, gör munken,

och att hjärtats sanna förkrosselse

samt föresatsen att bättra sig rycker bort själen

ur djävulens hand, låt vara att ångern icke är fullständig.

 

KAPITEL 122

Att en löslig och ljum människas liv är

såsom en smal och farlig bro, från vilken hon,

om hon ej omvänder sig och hastigt hoppar ned

i ångerns och dygdernas skepp, skall störtas ned

i den djupa avgrunden av sin ovän djävulen.

 

KAPITEL 123

Kristus försvarar sin brud Birgitta,

d. v. s. den från världen till ett andligt liv omvända själen,

vilken hennes fader, moder, syster och broder

försöka kalla tillbaka från hans kärlek och kyska hjonelag.

 

KAPITEL 124

Huru den heliga Agnes sätter en krona

med sju dyrbara stenar (nämligen tålamod i bedrövelserna etc.)

på Kristi bruds huvud.

 

KAPITEL 125

Guds moder talar till sin dotter, Kristi brud,

och framlägger för henne en vacker och märklig liknelse om sju djur,

varmed fyra syndiga och tre dygdiga människor betecknas.

 

KAPITEL 126

Jungfru Maria talade med sin Sons brud om en biskop,

för vilken denna fromt bad. Och hon giver här

en anmärkningsvärd lära och det dygdigaste rättesnöre,

enligt vilket biskopar skola leva och fromt

och andligt styra sig själva och sina underlydande.

 

KAPITEL 127

Jungfru Maria underrättar bruden,

som beder för en nyss avliden eremit, sin vän,

att innan hans kropp kommer under jorden,

skall hans själ föras in i den eviga härligheten.

 

KAPITEL 128

Jungfrumoderns svar till Sonens brud när denna bad

för en gammal eremit, som var i tvivelsmål,

huruvida det vore Gud välbehagligare att han ensam

njöte sötman av sin själs hugsvalelse och aldrig lämnade

sin eremitboning, än att han ibland ginge ned

för att uppbygga sina medkristnas själar.

 

KAPITEL 129

Två år efter det att bruden haft den vision av djuret och fisken,

som står att läsa i denna fjärde bok, kapitel 2,

uppenbarade sig Kristus för henne, utlade på ett mycket klart

och märkligt sätt denna dunkla vision, i det han sade att djuret

och fisken beteckna syndare och hedningar men de,

som fånga dem, rättfärdiga och dygdiga människor.

 

KAPITEL 130

Många år efter det att bruden haft den vision

angående de sju djuren, som står att läsa i kapitel 125 av denna bok,

uppenbarade sig Kristus för henne och utlade ytterligare något,

som ännu fattades i utläggningen av denna vision, nämligen det följande.

 

KAPITEL 131

Denna uppenbarelse, som skedde på Monte Gargano,

handlar om änglarnas höghet.

 

KAPITEL 132

Till präster och påvar riktade uppenbarelser

av den heliga Birgitta. Kristus talar om de fem goda ting

han givit prästerna och om de fem motsatta ting,

som dåliga präster bereda honom.

 

KAPITEL 133

Kristus jämför sig med Moses, som förde Israel genom Röda havet,

där vattnet stod som en mur till höger och vänster,

och huru Israel, d. v. s. de dåliga prästerna,

förakta Kristus och älska den gyllene kalven, d. v. s. världen,

och huru Kristus hedrade prästerna genom sju ordningar,

vilka de nu på sjufaldigt sätt vänt sig bort ifrån.

 

KAPITEL 134

Kristus säger, att han hedrade prästerna

framför alla änglar och människor men att de nu

reta honom mer än alla andra. Deras fördömelse åskådliggöres

i en prästs evigt fördömda själ.

 

KAPITEL 135

Kristus visar, vilken kärlek han bevisat prästerna

men hur dessa nu äro så otacksamma som en äktenskapsbryterska,

i det de förakta Kristus och älska trenne andra,

nämligen världen, köttet och djävulen;

och allt detta visar han i en nyligen avliden,

för evigt fördömd prästs själ.

 

KAPITEL 136

Dessa uppenbarelser (kap. 136-144)

undfick den heliga Birgitta i andlig vision, när hon förrättade bön.

De äro riktade till påvarna Innocentius VI, Urban V och Gregorius XI

och handla om att flytta tillbaka den apostoliska stolen

och den romerska kurian till Rom och om Kyrkans reform,

enligt den allsmäktige Gudens bud.


Kristi ord till bruden om påven Innocentius VI,

som var Klemens' efterträdare.

 

KAPITEL 137

En uppenbarelse, som rör påven Urban

och som Kristi brud hade i Rom angående bekräftandet

av Frälsarens klosterregel och avlaten från kyrkan

San Pietro in Vincoli, av Kristus beviljad åt Marieklostret i Vadstena.

 

KAPITEL 138

Detta är en uppenbarelse, som Kristi brud hade i Rom

angående samme påve Urban, innan han återvänt till Avignon.

Hon undfick den år 1370 och framlade den

för honom i Montefiascone.

 

KAPITEL 139

Detta är den första uppenbarelse,

som sändes påven Gregorius XI genom herr Latinus Orsini.

 

KAPITEL 140

Här följer den andra vision,

som herr greven av Nola frambar inför samme påve Gregorius XI.

 

KAPITEL 141

Denna uppenbarelse, som gäller samme påve,

undfick Kristi brud på Sankt Polykarpus' dag i Neapel,

när hon återvänt från Jerusalem,

men hon sände den icke till påven,

eftersom hon ej fick himmelsk befallning därom.

 

KAPITEL 142

Denna uppenbarelse undfick Kristi brud i Neapel

i februari månad, och hon framlade den för en eremit,

som försakat biskopsämbetet.

 

KAPITEL 143

Den fjärde uppenbarelsen, som den heliga Birgitta

skickade till herr påven i juli månad år 1373.

Hon gav den skriftligen åt en eremit, som fordom varit biskop

och som då var hos herr påven i Avignon med anledning härav.

 

KAPITEL 144

Den vision, som Kristi brud hade

angående domen över en avliden påves själ.