Att en löslig och ljum människas liv är såsom en smal och farlig bro, från vilken hon, om hon ej omvänder sig och hastigt hoppar ned i ångerns och dygdernas skepp, skall störtas ned i den djupa avgrunden av sin ovän djävulen.
Kapitel 122

Denne är min dödsfiende, ty han begabbar mig i sitt skämt. Han fullkomnar all sin vilja och lusta i den mån han kan. Han är såsom den, vilken ligger på en smal bro och på vars vänstra sida är det största djup, varur han aldrig kan komma upp om han faller däri, och på vars högra sida är ett skepp, i vilket han må stiga ned, ty då kan han, ehuru med möda, undkomma, och det är hopp om hans liv. Denna bro är hans liv, sorgligt och kort; han står där ej såsom en manligen kämpande man och ej heller såsom en pilgrim, vilken för var dag skrider längre fram på vägen, utan han ligger där lättjefullt och önskar dricka lustans vatten.

Därför förestå honom två ting, om han reser sig upp från bron. Om han vänder sig åt vänster, d. v. s. hängiver sig åt köttets gärningar, hamnar han i avgrunden, d. v. s. i helvetets djup. Men om han hoppar ned i skeppet skall han, ehuru med möda, undkomma, ty det är mödosamt för honom att anamma Kyrkans stränghet och stadgar, men han skall bliva frälst därigenom. Alltså må han skyndsamt omvända sig, så att icke ovännen må störta ned honom från bron, ty då skall han ropa men icke höras utan pinas i evighet.»

TILLÄGG
När denne man såg, att konungen blivit förändrad och att han icke, såsom förut, kunde vinna gehör hos honom, blev han fientligt stämd mot fru Birgitta. När hon gick genom en trång gata, hällde han från ett fönster vatten över henne. Hon sade då till de närvarande: »Måtte Gud skona honom och icke vedergälla honom för detta i ett kommande liv».

Sedan visade sig Kristus för fru Birgitta under mässan och sade: »Den man, som av illvilja hällde vatten på dig från fönstret, han törstar efter blod och har gjutit blod, han åtrår jorden och icke mig. Han talar fräckt emot mig, dyrkar sitt kött i stället för mig, sin Gud, och stänger mig ute från sig och sitt hjärta. Han må akta sig att han icke dör i sitt blod.» Denne man levde sedan blott en kort tid och dog av näsblod, såsom hon förutsagt.