Moderns ord till dottern om huru timliga goda ting, om de ägas med klokhet, icke äro till skada, såframt icke ägarens sinnesförfattning är felriktad.
Kapitel 66

Modern talar: »Vad skada lider man, om man fått ett stick av en nål eller ett järn i kläderna men icke själva köttet skadats? Lika litet skada timliga goda ting, om de ägas med klokhet och den ägandes sinnesförfattning icke är felriktad. Iakttag därför ditt hjärta, att din avsikt må vara god, ty genom dig skola Guds ord förmedlas till andra. Ty liksom kvarndammen stundom håller kvar vattnet och stundom åter låter det rinna, när det behöves, så bör du, när olika tankar och frestelser strömma till, noggrant giva akt på, att det som är fåfängt och världsligt avfärdas men det som är gudomligt beständigt hålles i åtanke. Det står ju skrivet, att de undre vattnen runno bort men de övre stodo fast som en mur. De undre vattnen äro köttets tankar och de onyttiga begärelserna, som böra rinna bort och ej beaktas, men de övre vattnen äro Guds ingivelser och heliga mäns ord, som må stå fast i ditt hjärta såsom en mur, så att de icke genom några frestelser bortryckas ur ditt hjärta.»