Guds moder talar och säger, att hon är lik det blomster, varav bina draga sötma, men att bina äro Guds tjänare och utvalda, vilka dagligen draga nådens sötma av henne och hava andliga vingar och fötter.
Kapitel 86

Modern talar: »Jag är himmelens drottning och barmhärtighetens moder. Min Son, alltings Skapare, hade så stor kärleks sötma till mig, att han gav mig andlig insikt om allt som är skapat. Därför är jag mycket lik det blomster, av vilket bina draga mest sötma, och i vilket sötman dock stannar kvar, hur mycket man än hämtar därifrån. Så förmår jag förmedla nåd åt alla, och jag har överflöd därpå. Men mina utvalda äro lika bin, som med all hängivenhet visa mig heder.

De hava liksom bina två fötter, ty dels hava de ständig åstundan att föröka min heder, dels arbeta de på detta så samvetsgrant de kunna. De hava även två vingar, i det de dels anse sig ovärdiga att lova mig, dels foga sig i allt, som är till min heder. Bina hava även en gadd, och de dö, om de mista den. Så hava Guds vänner bedrövelse i världen, och den skall icke tagas ifrån dem före deras livs slut, ty då skulle de icke bevaras i dygderna; dock skall jag, som överflödar av hugsvalelse, hugsvala dem.»