Ang mga salita ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang esposa tunkol sa paghubog nito sa pag ibig at panggalang sa kanya, ang magiging esposo nito, at tunkol sa pagkasuklam ng masama sa Diyos, at tungkol sa pag ibig sa mundo.
Aklat 1 - Kabanata 3

Ako ang iyong Diyos at Panginoon, ang iyong sinasamba. Ako ito na nagpapanatili ng langit at lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Wala nang ibang nagpapanatili sa kanila o ibang sumusuporta. Ako ito na araw-araw na iniaalay sa altar, tunay na Diyos at tunay na tao sa anyo ng tinapay. Ako ang nag iisang pumili sa iyo. Igalang mo ang aking Ama! Ibigin mo ako! Sundin mo ang aking Espiritu! Kilanlin mo ang aking Ina bilang iyong Paraluman! Igalang mo ang lahat ng aking mga Santo! Panatilihin mo ang tamang pananampalataya na itinuro sa iyo ng isang naranasan na sa sarili ang sigalot sa pagitan ng dalawang espiritu, ang espiritu ng kamalian at espiritu ng katotohanan, at sa tulong ko ay nagtagumpay.

Panatilihin mo ang tunay na kapakumbabaan! Ano ang tunay na kapakumbabaan hindi ba ang ipagkaloob sa Diyos ang papuri para sa magagandang bagay na ipinagkaloob niya sa atin? Datapwat sa mga panahong ito, ay napakaraming mga tao na namumuhi sa akin at itinuturing ang aking mga gawa at mga salita na masakit at walang nilalaman, malugod nilang tinatanggap ang taksil, ang diyablo, ng bukas palad, at iniibig nila siya. Anuman ang ginagawa nila sa akin, ginagawa nila ito ng may daing at masamang pakiramdam. Di man lang nila mabangit ang aking pangalan, kung di pa sa pag aalala sa sasabihin ng iba. Taglay nila ang masidhing pagmamahal sa mundo na hindi sila napapagod araw at gabi sa pagpapagal at lagi silang mainit sa pagmamahal dito.Tila bagang napakaganda ng ginagawa nila sa akin na tulad ng ang isang tao ay magbayad sa kanyang kaaway upang patayin ang kanyang anak. Ito ang kanilang ginagawa. Nag aabuloy sila sa akin at pinupuri ako ng kanilang mga labi upang makamtan ang makamundong tagumpay at manatili sa kanilang mga pribilehiyo at sa kanilang mga kasalanan. Ang magandang espiritu ay napipigil sa kanila upang umusad sa magagandang katangian.

Kung nais mo na ibigin ako ng buong puso at walang ibang naisin kundi ako, ay ilalapit kita sa aking sarili sa pamamagitan ng pagmamahal, tulad ng isang magneto o bato balani na hinahatak ang bakal sa kaniyang sarili. Ihihimlay kita sa aking mga bisig na napakalakas na walang makapag uunat at matigas na walang makapagbabaluktot kapag aking iniunat. Ito ay napakatamis na lubos na nilalampasan ang lahat ng kabanguhan at hindi maihahalintulad sa mga pinagnanasahan sa mundo.”

PALIWANAG
Ito ay ang isang banal, isang guro ng teyolohiya, na kung tawagin ay Master Mathias ng Sweden, isang canon ng Linkoping. Sumulat siya ng napakahusay na komentaryo na sumasaklaw sa buong Bibliya. Pinapaghirap siya ng di halatang panunukso ng diyablo na kinapapalooban ng mga bagay na salungat sa katuruan ng Katolikong pananampalataya, ang lahat ng ito ay kanyang napagtagumpayan sa tulong ni Kristo, at hindi siya mapagtagumpayan ng diyablo. Ang mga ito ay payak na nakasaad sa talambuhay ng babaing si Bigitta. Itong si Master Mathias ang siyang may akda ng Panimulang mga salita sa mga aklat na ito na nagsimula sa Stupor et mirabilia, etc. Siya ay isang banal na tao. At napaka lakas ng espiritu sa salita at sa gawa. Nang siya ay mamatay sa Sweden, ang esposa ni Kristo na noon ay naninirahan sa Rome, ay nakarinig sa kanyang pagdarasal ng isang tinig na nagsasabi sa kanya sa pamamagitan ng espiritu: “ Magsaya ka Master Mathias, para sa iyong korona na sadyang ginawa para sa iyo sa langit. Pumarito ka na sa kaalamang hindi magwawakas!” Mababasa din ang tungkol sa kaniya sa aklat 1 kabanata 52; aklat 5, bilang sagot sa tanong 3 sa huling pagtatanungan; at sa aklat 6 kabanata 75 at 89.