Kristus talar om en påvlig penitentiarie i Rom, som, ehuru lastbar, dock ger dem, som bikta sig för honom, en avlösning, som är giltig inför Gud; och han förutsäger hans plötsliga död.
Kapitel 73

Denne penitentiarie är spetälsk. Liksom den fågel, som kallas duvhök, är han djärv i de minsta ting, och han är övermodig som ett lejon. Och därför skall han liksom fjärilen, som har breda vingar och liten kropp, falla för minsta fläkt. Dock må du veta, att den avlösning, som han med kyrklig auktoritet ger åt dem, vilka bikta sig för honom, är lika giltig för Gud som rättfärdiga prästers avlösning. Säg honom vidare detta: 'Det som du åtrår skall du få men icke behålla, och det som du samlat skola andra röva'.» Han fick sedan ärkebiskopsdöme men dog samma dag.