I Rom hade fru Birgitta, Kristi brud, denna uppenbarelse, som talar om det ärorika smärtans svärd, vilket genomträngde den heliga jungfru Marias själ och förutsades henne av den rättfärdige Simeon i templet.
Kapitel 2

När Kristi brud var i Rom, besökte hon en kyndelsmässodag kyrkan Santa Maria Maggiore. Hon blev då hänryckt i en andlig vision: hon såg, hur i himmelen allt likasom rustade sig till stor högtid, och hon såg likasom ett tempel av underbar skönhet, och där stod denne vördnadsvärde åldring, den rättfärdige Simeon, beredd att mottaga Jesusbarnet i sina armar med högsta åstundan och glädje. Och hon såg även den heliga jungfrun höviskt komma, bärande den späde gossen för att frambära honom i templet enligt Herrens lag.

En oräknelig mängd av änglar och olika Guds helgon och heliga jungfrur och fruar syntes gå före den heliga jungfrun, Guds moder, och omgiva henne i all glädje och fromhet. Före henne gick ock en ängel med ett långt, brett och blodigt svärd, som symboliserade de bittra smärtor, vilka Maria led vid sin innerligt älskade Sons död. Ja, dessa smärtor förebådades i det svärd, om vilket den rättfärdige Simeon profeterade, att det skulle genomtränga hennes själ. Och medan hela det himmelska hovet jublade, sades det till bruden: »Se, med vilken stor heder och ära himladrottningen vid denna högtid lönas för det smärtornas svärd, som hon fick utstå vid sin älskade Sons lidande». Därefter försvann denna syn.