1
Om påvens byggnader från Peterskyrkan till Änglaborgen.

Lov, heder och ära vare den allsmäktige Guden för alla sina välgärningar! I påven Innocentius' tid blev Kristi brud, den heliga Birgitta, hänryckt i andlig vision och såg då från Sankt Peters kyrktrappa och ända till Änglaborgen och från muren ända till floden liksom en slätt, på vilken varken hus eller murar eller några andra byggnader syntes till, förutom dessa fyra: Sankt Peterskyrkan, påvens palats, Helgeandshuset och Änglaborgen.

Allt som var där i närheten eller i omnejden syntes vara avlägsnat. En arbetare visade sig, beredd att arbeta, och bredvid honom var en trappa med tre steg, och likasom en tråd syntes ligga där, och med den tråden mätte arbetaren djupet och höjden. En spade syntes han hava i handen, och med den grävde han i överensstämmelse med märken, gjorda med tråden, alldeles som om han ville utmärka höjd och bredd för hus som skulle byggas, och mellan alla hus gjorde han ett så långt avstånd som huset var brett, och bakom varje hus gjorde han ett längre och större utrymme än husets eget, och bredvid detta utrymme mätte han ut grund för mindre och lägre hus.

Det föreföll mig även som om han ibland stode på trappan och mätte höjden och stundom på marken för att mäta grunden och gräva i jorden. Jag, som såg, frågade honom, som syntes arbeta, vad detta betydde. Han svarade: »Vad som visar sig för dig i andlig måtto bör gå i uppfyllelse på kroppsligt sätt. Jag har mätt till märke för de tolv palats som kardinalerna skola hava. Palatsen skola hava så stort utrymme på längden och bredden som kardinalerna behöva för sig och allt sitt husfolk och vara så höga att stank och buller från marken ej tränger in utan frisk och svalkande luft kan nå invånarna och dessa se sig runt omkring till sin förnöjelse.

Men utrymmena utanför husen betyda att huset för var och en kardinal skall ha ett utrymme som är tillräckligt långt och brett för de nödvändiga, till huset hörande ting som måste byggas eller placeras där, och de utrymmen som synas bakom husen äro till för att de skola ha möjlighet att spatsera där till kroppslig vederkvickelse efter sitt arbete i Guds tjänst. De utrymmen som synas i närheten äro till för att man där skall bygga stall och andra arbetshus. Och allt utrymme som ej är upptaget av palatset skall påven disponera över till sina tjänstemäns nödvändiga bruk - prästernas, lekmännens och allas som arbeta till hans och Kyrkans nytta.