Företal Bok 9 "Bifogade Uppenbarelser"

Sedan herr Alfons, förut biskop av Jaén, sedermera dygdig och from eremit, på Kristi uppdrag i böcker urskilt och indelat de himmelska uppenbarelser, som den heliga Birgitta från Sverige undfått, samlade herr Petrus, prior av Alvastra, dessa uppenbarelsers upptecknare, på särskilda blad och sexarkshäften några andra uppenbarelser, som utelämnats i de ursprungliga böckerna.

I närvaro av den vördnadsvärde fadern herr Nikolaus, dåförtiden biskop av Linköping, salig i åminnelse, och flera andra herrar av världsligt och andligt stånd överlämnade han dem åt de första munkarna i Vadstena kloster och försäkrade och bedyrade, att dessa och flera andra uppenbarelser, som han hade i förvar i sitt kloster i Alvastra, av Gud uppenbarats för den heliga Birgitta och av honom själv troget översatts och nedskrivits efter hennes diktamen.

Några av dessa uppenbarelser hava, på grund av sitt samband med uppenbarelserna i de ursprungliga böckerna, genom fromt bemödande, här och där blivit infogade såsom förklaringar och tillägg till dessa, efter omsorgsfull granskning, medan de övriga noggrant sammanförts till en enda bok och sålunda framträda i nedanstående nummerordning. Och ehuru dessa uppenbarelser av somliga kallas »bifogade», eftersom de från början icke ingått i de ursprungliga böckerna med himmelska uppenbarelser, så tror man dock fromt, att de i sanning härröra från den Guds vishets källa, varifrån vi mottagit alla de andra.

Men emedan många av dessa bifogade uppenbarelser helt eller delvis gälla Frälsarens ordensregel, ha dessa placerats före de andra i samlingen, så att de komma närmare själva regeln. De övriga, som varna olika sorters människor för laster och missbruk och framställa förebilder till dygder, följa sedan ända till bokens slut. Sanningen att dessa uppenbarelser stamma från Gud framstår till sin väsentliga del klart i de vittnesberättelser, som avgivits av herr priorn Petrus och den saliga Katarina, Sankta Birgittas dotter, för den heliga Birgittas kanonisation, vilket var och en, som uppmärksamt läser dessa vittnesberättelser, skall finna.