"Därför måste också ni vara beredda,

ty när ni minst väntar det,

då kommer Människosonen." Matt. 24:44

 

Heliga Birgittas Uppenbarelser

 

Köp Heliga Birgittas Uppenbarelser på Lulu (740 Sidor)

 

Vill du börja läsa klickar du här

 

Innehållsöversikt Bok 9 "Bifogade Uppenbarelser"

 

 

Översikt

 

Företal

 

KAPITEL 1

Med anledning av det andra kapitlet i Frälsarens ordensregel

föreskriver Kristus regelns nedskrivare

att förklara den sanna ödmjukhetens trappsteg,

så att hans moders döttrar må lära sig, etc...

 

KAPITEL 2

Då prior Petrus, med anledning av

kapitel 3 och 4 i Frälsarens ordensregel,

undrar huruvida något skall tilläggas beträffande

sängkläder eller klädedräkt, föreskriver Kristus

att han tillägger det nyttiga och nödvändiga.

 

KAPITEL 3

Rörande kapitel 5 i Frälsarens ordensregel,

som handlar om tidegärden och sången,

jämför Kristus den mänskliga naturen med en belägrad stad,

vilken en fattig, d. v. s. den allraheligaste Jungfru Maria,

genom sin visdom befriade. Han skildrar dem,

som äro fattiga i anden, och dem, som äro fattiga på ägodelar

men icke i anden, och han säger,

att brödernas sång i hans kloster skall föregå

systrarnas sång och att systrarna skola utföra sin sång

något långsammare än bröderna och på fastställda tider.

 

KAPITEL 4

Kristus säger, att det i Frälsarordens systrars sång

icke får finnas någon tillgjordhet utan att den

skall vara det klara lovprisandets sång, etc.

 

KAPITEL 5

Av följande uppenbarelse framgår,

hur mycket magister Petrus behagade Gud

vid förrättandet av mässan och komponerandet

av Frälsarordens systrars sång.

 

KAPITEL 6

Jungfru Maria berättar här, hur kär magister Petrus,

den heliga Birgittas biktfader, var för Gud och henne,

och hon berömmer Frälsarordens systrars sång.

 

KAPITEL 7

Guds moder visar den heliga Birgitta,

hur välbehaglig för Gud och henne

Frälsarordens systrars sång är.

 

KAPITEL 8

Kristus befaller bruden att gå till Rom,

där hon sedan förblev i femton år under stora vedermödor,

i vilka hon dock blev tröstad av Kristus och Jungfru Maria.

Och huru det bestämdes, att sången Ave Maris Stella

skulle sjungas i Frälsarorden efter brödernas vesper.

 

KAPITEL 9

Kristus säger, hur systrarna och bröderna

varje fredag skola läsa de sju botpsalmerna.

 

KAPITEL 10

Kristus förklarar, varför orgel ingalunda

får finnas i klostren av Frälsarorden.

 

KAPITEL 11

Rörande kapitel 6, 7 och 8 av Frälsarens ordensregel säger Kristus,

hur abbedissan med få ord kan tala i klostret

med hantverkare och av vilka anledningar abbedissan,

systrarna, konfessorn eller bröderna kunna gå ut ur klostret.

 

KAPITEL 12

En from undervisning, vari abbedissan och systrarna,

konfessorn och bröderna av Frälsarorden

undervisas att klokt använda tiden

mellan gudstjänsterna på helgdagarna.

 

KAPITEL 13

Rörande kapitel 9 i Frälsarens ordensregel,

som handlar om fasta, säger Kristus,

att ödmjukhet och klokhet behaga honom mera

än fasta och att det för dem, som fasta vid bröd och vatten,

är tillåtet att äta grönsaker.

 

KAPITEL 14

Kristus urskiljer tre slag av synder och säger,

att i den nya regel han dikterat,

nämligen Frälsarens ordensregel, all kärlek,

ödmjukhet och klokhet bör iakttagas.

 

KAPITEL 15

Att bad icke bör förbjudas ens friska personer

av Frälsarorden av vissa anledningar och på vissa tider.

 

KAPITEL 16

Beträffande kapitel 10 i Frälsarens ordensregel,

som handlar om prövandet, mottagandet

och invigandet av personer, etc.

 

KAPITEL 17

En vacker lärdom om hur jungfrur -

och även andra som vilja bekänna Frälsarens regel -

böra bete sig vid iakttagandet av ordensregeln.

 

KAPITEL 18

Beträffande kapitel 12 i Frälsarens ordensregel,

som handlar om brödernas tideböner

och om systrarnas och brödernas antal.

 

KAPITEL 19

När den heliga Birgitta hyste bekymmer

angående de personer, som komme att inträda

i Frälsarens orden, hörde hon av den heliga Jungfrun,

att detta skulle ordnas av Guds försyn,

men att somliga av dem skulle göra uppror mot Kristi ord.

 

KAPITEL 20

Beträffande kapitel 14 av Frälsarens ordensregel,

som handlar om val av abbedissa o.d.,

urskiljer Guds Son tre mänskliga stånd,

som mest behaga honom, och vill,

att en syster av oäkta börd icke skall väljas till abbedissa.

 

KAPITEL 21

Kristus säger, att abbedissan bör vara en ren,

beprövad och genom sina seder exemplarisk jungfru

men att man i brist på en sådan jungfru kan taga

en ödmjuk och beprövad änka till abbedissa.

 

KAPITEL 22

Kristus säger, varför och huru abbedissan

av Frälsarorden skall invigas.

 

KAPITEL 23

Beträffande kapitel 15 av Frälsarens ordensregel,

nämligen att bröderna skola ägna sig åt gudstjänst, studium och bön,

tillkännagiver Kristus, huru och vad de skola predika för folket.

 

KAPITEL 24

En vision kring kap. 20 av Frälsarens ordensregel,

skildrande hur Jungfru Maria tvistar med djävulen

och rättsgiltigt vinner platsen Vadstena

för att grunda sitt kloster där; Kristus tilldömer henne

nämligen denna plats och utrustar den med många nådegåvor.

 

KAPITEL 25

Kristus förklarar för den heliga Birgitta,

varför staden Jeriko blev förstörd, i det han jämför den

med platsen för sitt kloster i Vadstena och dess invånare.

 

KAPITEL 26

Kristus talar med bruden om den olydnad,

som en svensk konung visat, då han underlåtit att gå

till påven för att få syndernas förlåtelse

och att draga ut mot hedningarna;

vidare nämner han staden Jeriko och platsen för Vadstena kloster.

 

KAPITEL 27

Guds Son visar den heliga Birgitta,

hur en viss konung för sina synders skull

var ovärdig att bygga honom ett hus, d. v. s. Vadstena kloster.

 

KAPITEL 28

Kristus visar här den heliga Birgitta läget,

måtten och inredningen av Vadstena klosterkyrka,

likaså av brödernas kor, talrummet mellan

bröderna och systrarna, valven, altarena,

dörrarna, omgångarna, pelarna, systrarnas kor,

fönstren och det hus, där man samtalar med världsmänniskor.

 

KAPITEL 29

Den syn, som den heliga Birgitta hade

beträffande uppbyggnaden och läget av

Vadstena klosters kyrkogård, de ställen,

där systrarna och bröderna kunna tala med varandra

och med världsmänniskor, brödernas bostad,

systrarnas apelgård samt de rum,

där man kan taga emot läkarvård.

 

KAPITEL 30

Kristus omtalar för den heliga Birgitta

inrättningen i sitt hus, varmed särskilt Vadstena kloster

och den helige Frälsarens orden betecknas.

 

KAPITEL 31

Kristus säger, vilka målningar som må finnas

i den helige Frälsarens kloster, och att kyrkan

skall hava tre dörrar samt tolkar detta på mystiskt sätt.

 

KAPITEL 32

Kristus begär av rikets allmoge

hjälp till att fullborda Vadstena kloster.

 

KAPITEL 33

Att abbedissan av Frälsarorden kan upptaga

fyra män av välfrejdad vandel till bröder utanför klostret,

och om deras dräkt och levnadssätt.

 

KAPITEL 34

Beträffande kapitel 18 av Frälsarordens regel

urskiljer Kristus tretton altaren,

som skola invigas åt de tretton apostlarna,

enligt deras tretton dygders företräden.

 

KAPITEL 35

Beträffande kapitel 23 av Frälsarens ordensregel säger Kristus,

att systrarna kunna hava fyra köksor och likaledes

bröderna två kockar innanför klausuren,

för att arbetet må underlättas.

 

KAPITEL 36

Beträffande kapitel 21 av Frälsarens ordensregel

säger Kristus, i vilken utsträckning ordensfolket

skall använda kryddor.

 

KAPITEL 37

Beträffande kapitel 25 av Frälsarens ordensregel

kallar sig Kristus fader, skapare och återskapare

av alla och särskilt av dem, som hålla hans budord,

och han kallar Maria sin moder och dotter

och systrarna av Frälsarorden sina och Marias döttrar,

samt tillstädjer dessa att hava hans lekamen och,

om nödvändigheten kräver, bära den till de sjuka,

dock efter prelaternas bestämmelse.

Och han berömmer mycket den jungfruliga kyskheten.

 

KAPITEL 38

Kristus bestämmer här, hur golvet skall vara

beskaffat i hans kloster, såväl för lekmännen

som för klosterfolket; huru golvet skall återställas

efter begravningar och vilka som kunna begravas i kyrkan.

 

KAPITEL 39

Beträffande kapitel 26 av Frälsarens ordensregel

antyder Jungfru Maria tre egenskaper hos människorna

som inträda i denna orden. De första människorna äro de,

som, upptända av kärlek, begrunda Guds välgärningar.

De andra äro de, som göra bot för sina synder.

De tredje äro de, som mera älska köttets

än Andens gärningar, mera världen än Gud.

Och hon nedkallar mångfaldig välsignelse över denna orden

och dess fromma medlemmar samt angiver till sist

skälet varför judarnas tempel, förebilden till detta kloster,

ej skall återuppbyggas.

 

KAPITEL 40

Kristus urskiljer här tre frukter,

d. v. s. tre sinnestillstånd hos de människor,

som i framtiden inträda i Frälsarorden.

 

KAPITEL 41

Kristus befaller den heliga Birgitta

att gå till Rom och säger,

att Frälsarens ordensregel skall vinna framgång.

 

KAPITEL 42

Kristus befaller den heliga Birgitta

att skriva till kejsaren, på det att

Frälsarens ordensregel måtte bliva stadfästad.

 

KAPITEL 43

Kristus visar genom den heliga Birgitta

för en olydig konung hur denne kan försona sig med honom.

 

KAPITEL 44

Uppenbarelse angående avlaten från

San Pietro in Vincoli och bekräftandet

av Frälsarens ordensregel.

 

KAPITEL 45

Kristus befaller genom den heliga Birgitta

prior Petrus av Alvastra att nedskriva Frälsarens ordensregel.

 

KAPITEL 46

Kristus befaller den heliga Birgitta

att säga herr Petrus, prior i Alvastra,

vilken regel som skall hållas i Frälsarens kloster,

och nämner orsaken till att han talar detta

till henne och icke till andra.

 

KAPITEL 47

Hur den heliga Birgitta började få

himmelska uppenbarelser och varför.

 

KAPITEL 48

En uppenbarelse om hur Kristus utsåg herr Petrus,

då subprior i Alvastra, att skriva ned

dessa uppenbarelser och hur han, då denne vägrade,

tuktade honom, till dess han samtyckte,

samt hur han till att börja med angav skälet till

att alltsammans uppenbarats.

 

KAPITEL 49

Kristus, som meddelar dessa uppenbarelser,

liknar sig vid en snickare, och uppenbarelserna

skickar han sedan till herr Alfons,

biskop och då eremit, att ytterligare klarläggas,

i det han säger, huru den Helige Ande

stundom skiljer de utvalda från sig själva.

 

KAPITEL 50

Jungfru Maria berömmer här Kristus på femfaldigt sätt.

Kristus berömmer henne tillbaka och talar om

änglarnas skapelse och fall, människans återlösning

och anledningen till sin mandomsanammelse

samt jämför sig med en fågel,

som endast förtär färskt fågelhjärta.

 

KAPITEL 51

Kristus visar här för en viss ärkebiskop,

varför han velat uppenbara dessa ord.

Han framför klagomål över alla mänskliga stånd,

skildrar sitt lidandes förlopp och påpekar,

att man förgätit detta och ringaktar honom själv.

Han befaller även samme ärkebiskop att arbeta

för dessa uppenbarelser, konungen av Sverige att företaga

ett krigståg mot hedningarna och biskopen av Åbo

att framföra ett ärende till påven.

Till sist talar han om tre slags demoner, som angripa människorna.

 

KAPITEL 52

Den heliga Birgitta anklagar sig här inför

den heliga Jungfrun för att hava en otämd kropp

och en ostadig vilja. Jungfrun svarar henne hugnesamt.

 

KAPITEL 53

Med åberopande av sitt lidande klandrar Kristus

fåfängligt prål i byggnadsverk och köttslig lusta.

 

KAPITEL 54

En andlig vision om en gryta, läcker mat däri

och en eld under grytan samt en man i gyllene kläder,

som arbetar kring grytan, och vad som betecknas med detta.

 

KAPITEL 55

Berättelse om den härliga förtjänst hos

den saliga Birgittas helighet, som skådades och

förkunnades av broder Gerekin,

en man av stor helighet i Alvastra kloster.

 

KAPITEL 56

Herr Ulf Gudmarsson, from i åminnelse,

den heliga Birgittas avlidne man, uppenbarar sig för henne,

förklarar orsakerna till de straff han har

att utstå i skärselden och yppar hjälpmedlen

till sin snara befrielse.

 

KAPITEL 57

När Kristi brud en gång frestades av glupskhetens ande,

lärde en ängel henne sättet att undgå dylika frestelser.

 

KAPITEL 58

Jungfru Maria säger, att allt fastande

och andra förtjänstfulla verk skola göras

med lydnad och klokhet, och hon säger,

att fastandet bör utmärkas av tre ting.

 

KAPITEL 59

Att helgonreliker skola hållas i vördnad.

 

KAPITEL 60

Kristus förklarar här, att om Guds utvalda

med klokhet nyttja bad och andra lekamliga läkemedel,

så misshagar det honom icke.

 

KAPITEL 61

Att en from sedvänja kan förändras för lydnads skull.

 

KAPITEL 62

Huru den heliga Birgitta avlägsnade sig från djävulen

och helt vände sig till Gud,

och huru stor djävulens ondska mot Gud är.

 

KAPITEL 63

Den heliga Birgittas ord till Jungfru Maria

om sin kärlek till henne,

och Jungfruns om genkärlek vittnande svar.

 

KAPITEL 64

Den heliga Birgitta intygar här, att Jungfru Maria

är tvåfalt mild, och hon talar om fem frestelser,

som pläga hindra andliga människor.

 

KAPITEL 65

Kristus uppenbarar här för bruden en levnadsregel

för henne och hennes husfolk.

 

KAPITEL 66

Här får den heliga Birgitta löftet att se hurudan Kristus var.

 

KAPITEL 67

Jungfru Marias mycket trösterika ord

till den heliga Birgitta under hennes sista sjukdom.

 

KAPITEL 68

Den heliga Jungfrun förklarar här,

vad det är att andligen dö och leva.

 

KAPITEL 69

Den heliga Birgittas bön till den heliga Maria

och Jungfruns svar, vari hon berömmer brudens dotter,

den saliga Katarina.

 

KAPITEL 70

Kristus lovar här att sörja för sin brud

och hennes husfolk för hennes kärleks skull.

 

KAPITEL 71

Den helige Johannes Döparen talar

till den heliga Birgitta om någon, som tros ha varit

magister Peter Olovsson, hennes biktfader, varom det ovan talats.

 

KAPITEL 72

Den helige Botvid utverkade följande nåd åt den heliga Birgitta.

 

KAPITEL 73

Att riken stundom förstöras på grund av onda regenter,

och huru konungen bör förhålla sig enligt Guds förordningar.

 

KAPITEL 74

Guds svåra hotelse över ridderskapet i ett visst rike,

och att Guds rättvisa kan mildras av tre anledningar.

 

KAPITEL 75

Kristus anklagar en fru för svåra överträdelser,

visar henne den rättvisa domen för dessa och att han,

om hon ångrar sig och gör bot,

skall förvandla rättvisan till barmhärtighet.

 

KAPITEL 76

Kristus uppmanar magister Mattias -

ty så får man väl tolka uppenbarelsens ord -

att oförtrutet predika.

 

KAPITEL 77

Svår hotelse mot Sveriges rike.

 

KAPITEL 78

Om tre rikens fem konungar, som liknas vid djur,

och att den sjätte konungen, som nu är upphöjd,

skall störtas, samt Kristi hotelse

över städer och riken.

 

KAPITEL 79

Kristus talar om två, som på olika sätt

kallats biskopsämnen, och ger den yppersta lärdom

för en biskop till att bevara sig i nåden

och undfly frestelserna.

 

KAPITEL 80

Den heliga Jungfrun giver här några råd

åt stormännen i ett rike, på det att konungen

i samma rike måtte bättra sig och gottgöra sina förseelser.

 

KAPITEL 81

Förklaring av en särskild nådegåva hos den heliga Birgitta.

 

KAPITEL 82

Kristus uppmanar barmhärteligen människorna

att betrakta hans verk och inbjuder syndarna

till botgöring under hot av förfärligt straff och evigt ve.

 

KAPITEL 83

Av tre ting kunde man vid Kristi död förstå,

att han var sann Gud och människa.

Och att Kristus hade tre vänner i världen,

vilka nu ha vänt sig bort från honom.

 

KAPITEL 84

Kristus vill i de onda kristnas ställe utvälja hedningar,

liksom en skulptör, när en bild blivit nedsmutsad, gör sig en annan.

 

KAPITEL 85

Att det bör vara tre ting i människans kropp

och tre i hennes själ, liksom det finns tre

i den himmelska härskaran. Och huru en biskop,

vän till Kristus och Jungfru Maria,

skulle förhålla sig beträffande vården av sin kropp,

och huru han skulle bära Kristi ord till de dåliga kristna.

 

KAPITEL 86

Huru farofylld världsmänniskornas glädje och säkerhet är.

 

KAPITEL 87

De, som icke vilja lämna sina synder,

äro ovärdiga den Helige Andes nåd.

 

KAPITEL 88

Att låna ut penningar åt behövande är förtjänstfullt,

men det får icke ske med ocker.

 

KAPITEL 89

En vision om hur Kristi moder hjälper alla,

som vilja försona sig med Gud, och förkortar pinan för dem,

som skola fördömas, och om djävulens elakhet mot människorna.

 

KAPITEL 90

Kristus berömmer den helige Franciscus

och klandrar hans bröder samt tillägger,

att han själv givit honom den avlat, som finnes i Assisi.

 

KAPITEL 91

Alla ord i Bibeln härröra från Gud

och äro rika på kraft såsom dyrbara stenar.

 

KAPITEL 92

Hur den helige Dionysius tröstade Kristi brud,

när hennes man var sjuk under pilgrimsfärden.

 

KAPITEL 93

När djävulen frestade henne till högmod

med anledning av hennes höga börd och hennes Gudskärlek,

svarade den heliga Birgitta...

 

KAPITEL 94

Hur den heliga Birgitta erhöll den heliga jungfru Marias hår.

 

KAPITEL 95

En uppenbarelse om en gryta över en eld,

om en gosse som blåste på elden

och om missriktad kärlek till de egna barnen.

 

KAPITEL 96

Att lydnad har företrädet framför all kyskhet.

 

KAPITEL 97

Kristus kallar ett skjul för frälsningens kammare

och befaller den heliga Birgitta att stanna där.

 

KAPITEL 98

Den heliga Birgittas ståndaktighet vid sin dotters död.

Och vem som är sann moder och vem som är styvmoder,

och huru flickor skola uppfostras.

 

KAPITEL 99

Kristus löser sin brud från fastelöftet under adventstiden.

 

KAPITEL 100

Hur ett krucifix förutsade en kvinna hennes slut,

och hur denna kvinna tyckte sig se

den heliga Birgitta stå på en pelare.

 

KAPITEL 101

Om en kvinnas pilgrimsfärd, död och frälsning,

och hur djävulen renade henne, medan hon levde.

 

KAPITEL 102

Huru en biskop, förälskad i världen

och bedragen av djävulen, dog utan frukt.

 

KAPITEL 103

Kristus tröstar bruden, som är orolig över

betalandet av sina skulder, och förutsäger henne,

att ett bud skall komma med penningar.

 

KAPITEL 104

Kristus uppenbarar för den heliga Birgitta det omdöme,

som en biskop i sina tankar fällt om henne,

medan hon åt. Biskopen var dock en Jungfru Marie vän.

 

KAPITEL 105

De Kristi ord, som den heliga Birgitta

bar fram till abboten i Farfa, för att han skulle bättra sig.

 

KAPITEL 106

Huru Kristi brud erhöll ett litet stycke

av Kristi sanna kors, som då försmåddes

men skulle framträda på fruktansvärt sätt.

 

KAPITEL 107

Huru Kristus lät sin brud ängslas en månad i Rom,

då hon och hennes husfolk hotades med husvillhet,

och sedan tröstade henne.

 

KAPITEL 108

Om den salige Brynolf, biskop av Skara,

och hur välbehaglig han var för Gud och Jungfru Maria.

 

KAPITEL 109

Huru nedskrivaren av dessa uppenbarelser

botades från långvarig huvudvärk.

 

KAPITEL 110

Att de behövande med tacksägelse

böra mottaga det, som erbjudes dem.

 

KAPITEL 111

Klerkernas gods äro Kristi egendom, och han vill,

att de fattiga skola underhållas därmed.

 

KAPITEL 112

Hur syndigt det är att oroa Guds vänner.

 

KAPITEL 113

Att sången för systrarna av Frälsarens orden

och de tideböner, som magister Petrus,

den heliga Birgittas biktfader, dikterat,

samt matutinlegenden och ordensregeln äro av den Helige Ande.

 

KAPITEL 114

Den Helige Ande upplyser på dubbelt sätt

människans förstånd, och att läsningen och sången

för Frälsarordens systrar äro av den Helige Ande.

 

KAPITEL 115

Om samme magister Petrus.

 

KAPITEL 116

Hur ljuv och älsklig Gud var för den heliga Birgitta och omvänt.