Den syn, som den heliga Birgitta hade beträffande uppbyggnaden och läget av Vadstena klosters kyrkogård, de ställen, där systrarna och bröderna kunna tala med varandra och med världsmänniskor, brödernas bostad, systrarnas apelgård samt de rum, där man kan taga emot läkarvård.
Kapitel 29

Jag såg», säger den heliga Birgitta, »en lång, bred och medeltjock mur löpa från det stora stenhuset ända till den jordvall, som är vid den breda vägen i söder. Innanför denna mur såg jag en kyrka, vars grundvalar, väggar, fönster, längd och bredd jag noga betraktade. Från gaveln av nämnda hus såg jag en stor mur gå ända till sånghuset, och där sades det mig av Anden: 'Från denna mur skall det byggas en mur, varest brödernas och systrarnas talport skall vara, och i denna skall det finnas två fönster, genom vilka systrarna och bröderna kunna samtala och bröderna mottaga nödvändiga ting'.

Från denna mur såg jag sedan en mur, som sträckte sig till det lilla stenhuset, och där sades det mig: 'Här skola klerkerna bo'. Från den södra gaveln av detta lilla hus utgick en mur, som sträckte sig till den mur, som stod på jordvallen. Och jag hörde i anden: 'I denna mur skall det vara en liten port, där bröderna kunna taga emot nödvändiga ting, såsom ved o.d. Och där skall även vara ett rum för sjuka, som skola undersökas och vårdas.' Från den mur, som syntes stå på jordvallen, gick en annan mur till det stenhus, som står i öster, men den nådde icke helt fram till huset. Där var nämligen ett litet mellanrum, ty från kyrkans sydvägg gick en annan mur, som förenade sig med den mur, vilken gick ut från jordvallen, och band samman dessa båda murar till ett.

Där sades det mig: 'Här skall det rum vara, där bröderna samtala med världsmänniskor'. Sedan såg jag från det stora stenhusets västgavel en mur löpa mot norr; den gick runt apelgården, längs de gamla träden, och efter att hava löpt runt apelgården böjde den tillbaka till det stora husets östgavel. Därefter såg jag en mur gå ut från östgaveln, och den gick rätt fram till kyrkans vägg. Och jag hörde då i anden: 'I denna mur skall det vara tre rum: ett, som är prydligt inrättat och där biskopar och furstar kunna lyssna till systrarna; ett annat för att taga emot det nödvändiga, och ett tredje för sjuka, som skola undersökas och vårdas'.

Efter detta såg jag på andra sidan sjön en kyrka, lik den förra och försedd med sina byggnader, och den var helt och hållet omgiven av en lång, stark och hög mur. Och jag hörde i anden: 'De hus och den kyrka, som skola byggas efter denna kyrka, skola byggas på det sätt som du nu ser'.»