Beträffande kapitel 23 av Frälsarens ordensregel säger Kristus, att systrarna kunna hava fyra köksor och likaledes bröderna två kockar innanför klausuren, för att arbetet må underlättas.
Kapitel 35

Guds Son talar: »När jag levde i världen tillsammans med apostlarna, arbetade jag endast på det som var till själarnas gagn, ty det var icke fördelaktigt eller angenämt att på en gång tjäna själarna och världen. Därför skötte troende män och kvinnor den lekamliga tjänsten, och de voro icke och kallades icke apostlar utan skötte blott och underlättade arbetet för dem, som tjänade mig på ett mera förtroget sätt, nämligen apostlarna. Så är det också nu.

Jag talade förut med dig om antalet av min moders tjänsteflickor, som mera förtroget än andra böra tjäna henne och av vilka somliga haft kräsligare föda, andra voro sjukliga och ålderstigna, somliga mindre vana vid arbete, andra mera inriktade på gudlig betraktelse. Alltså må abbedissan, om nödvändigheten och platsen fordrar detta, innanför porten taga emot fyra kvinnor till hjälp i köket. Dessa skola vara av mogen ålder, stadgade seder och gott rykte, och de skola sköta elden och bära in ved och vatten, kasta ut avskräde från klostret och hjälpa mindre starka systrar med sysslorna.

Dessa köksbiträden kunna gå in i kyrkan och andra platser i klostret för sitt arbetes skull, och de skola hava sina rum nära köket och porten, så att de alltid kunna vara beredda att taga emot och bära in det som skall brukas i arbetsrummen. De få dock icke vara tillsammans med konventet i koret, i sovsalen eller i matsalen, utan de skola stå utanför koret, när de äro lediga, och de skola ej äta tillsammans med konventet utan leva av systrarnas allmosor eller de förnödenheter, som abbedissan förser dem med.

De skola lyda abbedissan, och de kunna äta i matsalen efter systrarnas måltid. Och till igenkänningstecken skola de hava skapulär utan kapuschong. Om det är oundvikligt, att något måste uträttas i köket av lekmän, så må en eller två av dessa köksor vara med och se till, att intet sker emot regeln. Likaledes kunna bröderna hava två kockbröder, om det är nyttigt och nödvändigt för dem. Kockarna skola icke hava munkkåpa utan en kappa utanpå kjorteln, och vid den skall en liten hätta vara fastsydd, såsom bruket är hos andra renlevnadsmän. När de arbeta, skola de lägga av kappan och i dess ställe hava en för detta ändamål bestämd hätta, såsom lekbröderna av Sankt Benedikts eller Sankt Bernhards orden hava, samt ett bälte av svart läder.»