Av följande uppenbarelse framgår, hur mycket magister Petrus behagade Gud vid förrättandet av mässan och komponerandet av Frälsarordens systrars sång.
Kapitel 5

En dag, när herr Petrus, den heliga Birgittas biktfader, salig i åminnelse, i hennes närvaro förrättade mässan i ett kapell, sade Gud Fader till sin Sons brud: »Ehuru få människor på jorden voro närvarande vid denna mässa, hugsvalades dock hela den himmelska härskaran och alla själarna i skärselden därav. Säg vidare till denne präst, han som älskar mig, att han låter hymnen 'Sponsae jungendo Filio' stå som han har satt den, ty om den heliga Kyrkan kallar alla själar min Sons brudar, så kan Marias själ ännu mycket mera kallas hans brud.»