De, som icke vilja lämna sina synder, äro ovärdiga den Helige Andes nåd.
Kapitel 87

Maria sade: »Det är sedvänja hos eder, att om någon kommer med en öppen påse eller ett rent käril, så giver man någonting däri. Men om den, som bär påsen, är så lat, att han icke öppnar den, eller om hans käril är smutsigt och mera likt träck än ett rengjort käril och han på intet vis kan förmås att tvätta det rent, vem vill då ge sina dyrbaraste saker åt en så ovärdig? Så är det även andligen. När viljan föresätter sig att icke övergiva synden, då är det icke rättvisa, att den Helige Andes kalk gives åt människan. Och när det i hjärtat icke finnes vilja att göra bättring för synden, då bör icke den Helige Andes föda skänkas människan, vare sig hon är konung, kejsare eller präst, fattig eller rik.»