Kristus bestämmer här, hur abbedissan skall väljas och hur hon sedan jämte konventet skall av prästbröderna utvälja en till konfessor, vilken må vara generalkonfessor för såväl nunnorna som bröderna i klostret.
Kapitel 14

Abbedissan skall väljas av konventet med biskopens råd. Av vördnad för min allrasaligaste, jungfruliga moder, till vilken denna orden är invigd, skall hon vara huvud och härskarinna, ty den heliga Jungfrun, som hon ställföreträder här på jorden, var efter min himmelsfärd huvud och drottning för mina apostlar och lärjungar. Abbedissan skall jämväl bland de tretton prästerna utvälja en, till vilken hon och hela systra- och brödrasamfundet samtycka, till allas konfessor, och biskopen skall bekräfta valet och insätta honom.

Sedan biskopen givit honom oinskränkt myndighet att binda och lösa, att rätta och förbättra, skola alla prästerna och bröderna lyda honom i allt, såsom systrarna lyda abbedissan, och utan hans bud må de intet göra, nej icke det allra minsta. Dock skall konfessorn, utom när det gäller brödernas dom och regelns iakttagande, alls intet göra utan att rådslå med abbedissan, ty eftersom hon är klostrets huvud, skall man rådföra sig med henne angående klostrets ärenden och gods.»