"Otukt och annan orenhet eller själviskhet

får det inte ens vara tal om bland er,

det anstår inte de heliga." Ef. 5:3

 

Heliga Birgittas Uppenbarelser

 

Köp Heliga Birgittas Uppenbarelser på Lulu (740 Sidor)

 

Vill du börja läsa klickar du här

 

Innehållsöversikt Bok 10 "Frälsarens Ordensregel"

 

 

Översikt

 

Inledning - Kapitel 1

Kristus och Maria ha uppenbarat sig för Birgitta

i Norge (Sverige?) för att kungöra henne viktiga ting.

 

Inledning - Kapitel 2

Här börjar prologen till Frälsarens ordensregel,

från himmelen given av Kristus åt fru Birgitta

från Sverige i samma Sveriges rike. Kristus talar till sin brud,

den heliga Birgitta, i liknelse och säger,

att de andra vingårdarna, d. v. s. klosterordnarna,

på sätt och vis äro ödelagda och att han därför nu

vill plantera en ny vingård, d. v. s. stifta en ny klosterorden,

om vilken han vill taga aktsam vård,

så att den kan bringa honom ljuvligt och sött vin.

 

Inledning - Kapitel 3

Kristus talar till bruden och förklarar ovanstående kapitel.

Han säger till henne, att hon skall vara vinträdet

i nämnda vingård, d. v. s. grundarinnan av denna

nya högtheliga orden, varav fruktbärande vinkvistar skola framgå.

Han förmanar henne därför att vara dygdig,

ståndaktig och vaksam samt förakta det jordiska,

vilket är bittert såsom etter.

 

KAPITEL 1

Kristus säger till bruden, att han med sin egen mun

vill diktera denna nya ordensregel, som han vill

att nunnorna skola iakttaga till hans ärorika,

jungfruliga moder Marias åminnelse och ära.

 

KAPITEL 2

Till grundval för denna regel lägger Kristus tre dygder,

nämligen ödmjukhet, kyskhet och fattigdom,

och han förbjuder nunnorna att hava något eget,

emedan abbedissan skall förse dem med allt det nödvändiga.

 

KAPITEL 3

Kristus bestämmer här,

hurudana sängar och sängkläder nunnorna skola hava.

 

KAPITEL 4

Kristus träffar här bestämmelser om nunnornas dräkt,

gångkläder, fotbeklädnad, slöja och krona.

 

KAPITEL 5

Kristus bestämmer här, hur nunnorna dagligen

skola börja Herrens tidegärd i koret med en bön om förlåtelse,

hur de skola avsluta tidegärden och att de såväl

helg- som söckendagar skola bedja

den heliga Jungfruns tidegärd.

 

KAPITEL 6

Kristus bestämmer här,

huru och på vilka tider nunnorna skola iakttaga tystnad.

 

KAPITEL 7

Kristus förbjuder här, att någon lekman

eller ordensmänniska ingår i nunnornas klausur

eller talar med dem på andra tider än de tillåtna.

 

KAPITEL 8

Kristus bestämmer här, på vilka dagar och huru

nunnorna kunna tala med världsliga personer vid gallret.

 

KAPITEL 9

Kristus förordnar här om nunnornas fastetider och fastebruk.

 

KAPITEL 10

Kristus beskriver här tiden och sättet för nunnornas

prövning och inträde i klosterlivet.

 

KAPITEL 11

Kristus angiver här sättet för nunnornas invigning,

välsignelse och intagning i klostret.

 

KAPITEL 12

Kristus bestämmer här antalet nunnor,

präster, diakoner och tjänande lekbröder i klostret.

Och han träffar bestämmelser för deras bostad och de kor,

där männen och kvinnorna skola sitta och stå.

 

KAPITEL 13

Kristus bestämmer här antalet präster,

diakoner och lekbröder i nämnda nunnekloster,

den dräkt de skola bära och det sätt

varpå de skola välsignas och invigas.

 

KAPITEL 14

Kristus bestämmer här, hur abbedissan skall väljas

och hur hon sedan jämte konventet skall av prästbröderna

utvälja en till konfessor, vilken må vara generalkonfessor

för såväl nunnorna som bröderna i klostret.

 

KAPITEL 15

Kristus föreskriver här, att prästbröderna i klostret

blott skola ägna sig åt bön och läsning

samt att de på vissa dagar skola predika

över evangeliet för nunnorna på modersmålet.

 

KAPITEL 16

Kristus bestämmer här nunnornas och brödernas bikttider

och att generalkonfessorn kan utvälja några prästbröder

till hjälp att höra bikt.

 

KAPITEL 17

Kristus bestämmer här,

vilka dagar på året såväl nunnorna

som bröderna skola kommunicera.

 

KAPITEL 18

Kristus föreskriver här, att abbedissan varje torsdag

skall hålla skuldkapitel, och fastställer bot för de friska,

sjuka eller döende nunnor, vilka emot sitt klosterlöfte

haft något eget.

 

KAPITEL 19

Kristus förbjuder här nunnorna att mottaga

några gåvor och abbedissan att giva tillstånd att mottaga sådana,

och på det att hon icke själv må befläckas av denna synd,

förbjuder han den sistnämnda att utmärka sig

framför de andra genom att bära en finare dräkt.

 

KAPITEL 20

Kristus bestämmer här, att kyrka och kloster

skola färdigbyggas och antalet präster och nunnor vara så stort,

att gudstjänster kunna hållas, innan ett konvent inrättas i klostret.

Han förordnar även om den hemgift och offergåva,

som skall givas klostret av de nyintagna nunnorna,

och om sättet för dess förvaltning; vidare om den uträkning,

som årligen skall verkställas angående de under året skedda utgifterna,

och om hur det överblivna skall givas åt de fattiga.

Han bestämmer ock, att man noga må utforska,

huruvida de allmosor, som erbjudas dem,

äro väl eller illa förvärvat gods, innan abbedissan och konventet

mottaga dem av givarna.

 

KAPITEL 21

Kristus bestämmer här antalet altaren,

ornamenter och böcker, som man skall använda till

gudstjänstbruk i kyrkan och klostret.

 

KAPITEL 22

Kristus förordnar här om den ålder,

som nunnorna och bröderna skola hava, och bestämmer,

att de skola prövas och invigas innan de upptagas i orden.

 

KAPITEL 23

Kristus bestämmer här, att med undantag

av tiden för bön, läsning och nödvändig

lekamlig vederkvickelse skola nunnorna och bröderna

nyttigt använda all sin lediga tid till gott och ärbart arbete.

 

KAPITEL 24

Kristus bestämmer här, att samma matranson,

klokt uträknad, skall givas åt alla,

åt högättade såväl som åt lågättade.

 

KAPITEL 25

Kristus giver här bestämmelser om de fönstergluggar,

där nunnorna skola höras men icke ses vid bikttid

och både höras och ses vid kommuniontid.

Han talar även om hjulet och om sättet att använda det

samt förbjuder att konfessorn eller någon annan

inträder i nunnornas kloster utom när sakramenten skola givas

åt någon sjuk eller någon död skall föras bort att begravas.

 

KAPITEL 26

Kristus bestämmer här, att stiftsbiskopen skall

vara fader och visitator för klostret av denna orden,

landets eller landskapets furste dess försvarare

och påven dess kärleksfulle beskyddare,

utan vars tillstånd intet kloster av denna orden får grundas.

Han säger även, att några fromma bröder av Sankt Benedikts

eller Sankt Bernhards regler må tillägga några kapitel

i denna regel om missbruks rättande, sättet för visitation

och allt annat, som synes hava sin nödvändiga plats i regeln.

 

KAPITEL 27

Kristus bestämmer här, att det i klostret

ständigt må finnas en öppen grav, där man varje dag

skall läsa en bön, och att det skall stå en bår

framför kyrkans ingång, så att man har tanken

på döden inpräntad i minnet.

 

KAPITEL 28

Kristus talar till sin brud, den heliga Birgitta,

och utlägger här kapitlet före regelns början,

som talar om de förödda vingårdarna; han säger,

att hans förödda vingårdar äro de kloster, där reglerna icke hållas,

och han lovar hjälp och ynnest åt de ordensmänniskor,

som försöka iakttaga dem och reformera

klosterlivet så gott de kunna.

 

KAPITEL 29

Fru Birgitta, Kristi brud, berättar här

det underbara sätt, på vilket denna ordensregel

blivit henne meddelad av Kristi välsignade mun

på ett enda ögonblick.

 

KAPITEL 30

Kristus befaller bruden, att denna ovanstående regel

skall överlämnas åt herr påven till stadfästelse,

och han befaller påven att stadfästa den.

 

KAPITEL 31

Kristus talar till bruden och säger henne,

att hon må arbeta på att denna regel

blir stadfäst av herr påven. Han utlovar nåd och hjälp

åt alla som inträda i ifrågavarande orden samt

förökad frid och endräkt i det land,

där något kloster av denna orden inrättas.