Kristus bestämmer här, hur nunnorna dagligen skola börja Herrens tidegärd i koret med en bön om förlåtelse, hur de skola avsluta tidegärden och att de såväl helg- som söckendagar skola bedja den heliga Jungfruns tidegärd.
Kapitel 5

Till min jungfruliga moder Marias vördnad skola systrarna högtidligen sjunga hennes tider med tre läsestycken, såväl på helg- som på söckendagar. Varje dag skola de, när tecken till vesper givits, komma samman, och den högra korsidan må börja med att läsa ett Ave Maria, djupt böja sig mot den andra korsidan och säga: 'Förlåten oss för Guds och hans huldaste moder Marias skull, om vi genom ord eller gärningar, tecken eller åtbörder hava förorättat eder, ty vi förlåta eder av hjärtat gärna, om I på något sätt haven förbrutit eder mot oss'. Den andra korsidan må på samma sätt buga sig och läsa denna bön om förlåtelse, och därpå må de begynna vespern.

Vid slutet av varje tidegärd skola de sjunga antifonen Ave Maria med denna kollektbön: 'Allsmäktige, evige Gud, du som för vår skull värdigats födas av den kyskaste jungfru, giv att vi måtte tjäna dig med kysk kropp och behaga dig genom ett ödmjukt sinnelag', samt denna bön till den heliga Jungfrun: 'Vi bedja även dig, huldaste Jungfru Maria, världens och änglarnas drottning, att du måtte utverka lindring för dem, som renas i skärselden, förlåtelse för syndarna samt uthållighet i det goda för de rättfärdiga och att du måtte värna oss svaga människor mot hotande faror. Genom Kristus, vår Herre.' Systrarna skola även alla helg- och söckendagar sjunga min moders mässa, och varje lördag skola de, efter min moders mässa, sjunga Salve Regina.»