I denna bön, som från ovan uppenbarades för den heliga Birgitta, prisas på det frommaste och skönaste sätt alla lemmar i Jungfru Marias ärorika kropp och hennes lekamliga dygdiga handlingar.
FJÄRDE BÖNEN

Min fru, mitt liv, himladrottning, Guds moder! Ehuru jag är säker på att din ärorika lekamen oupphörligt prisas med klingande jubelsång av hela det himmelska hovet, så åstundar dock jag, ehuru jag är en ovärdig människa, av hela mitt hjärta att bringa alla dina kostbara lemmar den lovprisning och tacksägelse, som jag förmår åstadkomma på jorden.

Prisade vare därför, o min fru Jungfru Maria, lockarna på ditt av ärans diadem prydda huvud, ty de stråla klarare än solens sken. Liksom huvudets hår icke kunna räknas, så äro dina dygder oräkneliga. O min fru Jungfru Maria, mer än månens vita glans må ditt ärbara änne och ansikte prisas, ty ingen troende såg dig i denna mörka världen utan att han kände sig mottaga någon andlig hugsvalelse av din åsyn.

Välsignad vare du, min fru Jungfru Maria, du vars ögonlock och ögonfransar i sin klara glans överträffa solstrålarna! Välsignade vare dina kyska, blygsamma ögon, o min fru Jungfru Maria! De åtrådde intet av de förgängliga ting, som de sågo i denna världen, ty så ofta du lyfte dina ögon, överträffade deras anblick stjärnornas glans inför hela det himmelska hovet.

O min fru Jungfru Maria, prisas må dina allrasaligaste kinder mer än den fagra morgonrodnaden, som går upp så skön i röda och vita färger. Ja, dina härliga kinder strålade, medan du levde i denna världen, inför Gud och änglarna i klar glans, ty du visade dem aldrig för världslig ståt eller tom ära. O min fru Jungfru Maria, vördas och hedras må dina höviska, ärbara öron mer än havets alla krafter och alla vattuströmmar, ty dessa dina öron kämpade alltid manligen mot allt inflytande av världslig orenhet, som hörseln kunde bibringa.

O Jungfru Maria, min härskarinna, äras må din ljuvliga näsa, ty genom den Helige Andes kraft drog den aldrig in eller ut andan utan att hela din tanke städse var hos den Högste. Och ehuru du stundom sov, vände du dock aldrig bort din vilja från honom. Tränge därför alltid ljuvlig vällukt av lov och ära till denna din näsa med dina allrasaligaste näsborrar, ja en vällukt, ljuvligare än den doftande blandningen av alla vällukter och alla örter, som pläga utsända behaglig doft.

O min fru Jungfru Maria, lovad vare din tunga, den för Gud och änglar så välbehagliga, mer än alla fruktbärande träd! Ty varje ord, som din tunga frambragte, icke blott aldrig skadade någon utan lände alltid till någons gagn. Denna din allravisaste tunga var nämligen för alla ljuvligare att höra än den allrasötaste frukt att smaka.

O min drottning och fru Jungfru Maria, prisad vare din välsignade mun med dina läppar, ja prisad mer än rosors och alla blomsters fägring, och särskilt för detta ditt välsignade, djupt ödmjuka ord, som du med samma din dyrbara mun svarade Guds ängel, då Gud själv genom dig ville uppfylla sin genom profeterna förutsagda vilja i världen! Genom kraften av detta ord har du minskat avgrundsandarnas makt i helvetet och hedersamt förökat änglarnas körer i himmelen.

O Jungfru Maria, min fru och min hugsvalelse, hedras må evigt din hals jämte dina skuldror och din rygg, ja mer än alla liljors vänhet, ty aldrig böjde eller uppreste du dessa dina lemmar utom till något nyttigt eller något, som lände till Guds heder. Ty liksom liljan rör sig och böjer sig för vindarnas fläkt, så rörde sig alla dina lemmar efter den Helige Andes ingivelse.

O min fru, min kraft, min sötma, välsignade vare dina allraheligaste armar jämte dina händer och fingrar och evigt hedrade mer än alla dyrbara stenar! De kunna jämföras med dina dygdiga gärningar, ty liksom dina dygdiga gärningar drogo Guds Son till dig, så omfattade honom även dina armar och händer med den moderliga kärlekens hulda omfamning.

O min fru och mitt ljus, välsignade vare dina allraheligaste spenar, ja mer än alla vattukällor, om än så ljuvliga! Ty liksom deras porlande vatten giver svalka och vederkvickelse åt de törstande, så gåvo ock dina heliga spenar läkedom och hugsvalelse åt oss behövande, i det de ammade Guds Son.

O min fru Jungfru Maria, välsignat vare ditt dyrbara bröst, ja mer än det renaste guld! Ty när du helt sorgefull stod under din Sons kors, då kände du ditt ärorika bröst på det bittraste sammantryckas vid ljudet av hammarslagen liksom i en hård press. Och ehuru du innerligt älskade din Son, ville du hellre uthärda den ohyggliga pinan att se honom dö, så att han kunde återlösa själarna, än att han skulle undfly döden och själarna därigenom gå förlorade. Och sålunda stod du orubbligt fast i ståndaktighetens dygd, i det du i all motgång helt och hållet fogade dig i Guds vilja.

O min fru, mitt hjärtas glädje, Jungfru Maria, förhärligas och äras må ditt högst vördnadsvärda hjärta, som var så brinnande för Guds ära (ja mer brinnande än alla skapade varelser i himmel och på jord), att dess kärlekslåga steg upp till Gud Fader i himlarnas höjd, varför Guds Son nedsteg från Fadern med den Helige Andes eld till ditt ärorika moderliv. Han blev därvid ej skild från Fadern, ehuru han enligt Guds förutbestämmelse på det ärbaraste sätt tog mandom i ditt jungfruliga inre.

O min allra fruktsammaste fru, du jungfruligaste Jungfru Maria, välsignat vare ditt allrasaligaste moderliv, ja mer än alla fruktbart spirande åkrar! Ty liksom det frö, som fallit i god jord, bringar ägaren hundrafaldig frukt, så bar ditt jungfruliga och högst fruktsamma liv välsignad frukt åt Gud Fader, ja mer än tusenfaldig. Och liksom ägaren prisas för det rika överflödet i åkerns gröda och dessutom fåglar och andra djur glada livnära sig därav, så blir Gud i himmelen på det högsta förhärligad genom den välsignade frukten av ditt moderlivs fruktbara åker, änglarna glädja sig och människorna på jorden få sitt rikliga uppehälle och leva därav.

O min fru, allravisaste jungfru, evigt prisade vare dina högtheliga fötter, ja mer än alla rötter, som oavlåtligt bära frukt! Ja, dina fötter vare välsignade, ty de buro Guds ärorike Son såsom den ljuvaste frukt innesluten i din kropp, medan din kropp var oskadd och din jungfrulighet städse förblev okränkt. O hur höviskt skredo icke dina allraheligaste fötter fram! Sannerligen, av varje deras steg erfor himlakonungen tröst och hela det himmelska hovet glädje och välbehag.

O min fru Jungfru Maria, allas moder, Gud Fader tillika med Sonen och den Helige Ande må evigt lovprisas i sitt ofattliga majestät för hela din kropps högtheliga kammare, vari Guds Son så ljuvligen vilade och vilken änglarnas hela härskara prisar i himmelen och hela Kyrkan vördnadsfullt tillbeder på jorden!

Och dig, min Herre, min Konung och min Gud, vare evig ära, evärdlig lovprisning, välsignelse och ära samt oändlig tacksägelse för att du skapat denna så högt värdiga och ärbara jungfru och utvalt henne till din moder och till moder för alla, som på något sätt blivit hugsvalade i himmel och på jord, och även för dem, som genom henne erfarit hjälp och tröst i skärselden; du som lever och regerar med Gud Fader i den Helige Andes enhet, Gud från evighet till evighet. Amen.