We are looking for translators. Please contact us here.
Google Translator: Těšíme se na překladatele. Prosím, kontaktujte nás zde. (Můžete-li, pište v angličtině.)
Kniha 1 - Kapitola 1

Já jsem Stvořitel nebe i země, jeden Bůh s Otcem a Duchem Svatým. Jsem tím, kdo mluvil k prorokům a otcům, tím, koho očekávali. Kvůli jejich touze a v souladu se svým slibem, přijal jsem tělo bez hříchu, bez žádosti, když jsem vstoupil do těla Panny jako slunce prosvěcuje nejčistší křišťál. Slunce nepoškodí sklo tím, že vstoupí, ani panenství Panny nebylo porušeno, když jsem přijal svou lidskou přirozenost. Přijal jsem tělo, ale nevzdal se své božskosti.

Nebyl jsem o nic méně Bohem, vládnouc a naplňujíc vše s Otcem a Duchem Svaým, přestože jsem byl, se svou lidskou přirozeností, v lůně Panny. Záře není nikdy oddělena od ohně, stejně nebyla má božskost nikdy oddělena od lidskosti, ani ve smrti. Dále jsem si přál, aby mé čisté a hříchu neznalé tělo bylo trýzněno od chodidel až po temeno pro hříchy všech lidí a aby bylo pověšeno na kříž. To je nyní denně nabízeno na oltáří, aby si mě lidé více zamilovali a častěji si uvědomovali mé milosti.

Ale teď jsem zapomenut, odmítnut v opovržení, jako král vyhnaný ze svého království, na jehož místě je vyvolen a poctěn hanebný zloděj. Chtěl jsem, aby mé království bylo v člověku a po právu bych byl jeho králem a pánem, jelikož jsem ho stvořil a vykoupil. Nyní ale znevažuje a láme věrnost, kterou mi přislíbil u křtu. Porušuje a odmítá zákony, jež jsem pro něj vytvořil. Miluje svou sebestřednost a pohrdá poslušností ke mně. Navíc vyzvedá toho hanebného zloděje, ďábla, nade mě a věrnost mu slibuje. Ďábel je vskutku zlodějem, když za použití zlých svodů a falešných slibů krade lidskou duši, kterou jsem vykoupil svou vlastní krví. Ne proto ji může krást, že by byl nějak mocnější než já, jelikož já jsem tak mocný, že můžu jedním slovem učinit vše a tak spravedlivý, že bych neučinil nejmenší nepravost, i kdyby mě o to žádali všichni svatí.

Nicméně, protože člověk, kterému se dostalo svobodné vůle, dobrovolně pohrdá mými přikázáními a svoluje ďáblu, potom je pouze spravedlivé, aby zakusil ďáblovu tyranii. Ďábla jsem stvořil k dobru, ale pro svou zlou vůli padl a stal se jaksi mým služebníkem, aby uvaloval odplatu na zkažené. Třebaže jsem odmítán, zůstávám tak milosrdný, že odpustím komukoli, kdo mě požádá o milost a poníží se, a osvobodím ho od tohoto hanebného zloděje. Dám ale poznat svou spravedlnost těm, kteří setrvávají v pohrdání vůči mně a jakmile ji uslyší, budou se třást, a ti, kteří ji zakusí řeknou `běda, že jsme byli narozeni či počati, běda, že jsme popudili Pána vznešenosti k hněvu!`

Ale ty, má dcero, kterou jsem pro sebe vyvolil a ke které v Duchu mluvím, miluj mě celým svým srdcem, nikoli tak, jako miluješ svého syna, či dceru či příbuzné, ale více než cokoli na světě. Stvořil jsem tě a žádný z mých ůdů nebyl ušetřen utrpení pro tebe. A přesto tolik miluji tvou duši, že bych se, kdyby to bylo možné, nechal znovu přibít na kříž než tě ztratit. Ber si za vzor mou pokoru: já, který jsem králem slávy a andělů, jsem byl oděn v ubohé hadry a stál nahý u sloupu, zatímco mé uši slyšely nejrůznější urážky a potupení. Dávej přednost mé vůli před svou, protože má Matka, tvá Paní, od počátku do konce nechtěla nic, než to, co jsem chtěl já. Pokud budeš takto konat, tvoje srdce bude s mým srdcem a vzplane mou láskou stejně, jako snadno vzplane cokoliv suché.

Duše tvá bude mnou naplněna a já budu v tobě a všechny dočasné věci se ti stanou hořkými a všechny tělesné žádosti jedem. Spočneš v mých božských pažích, kde pozemské žádosti není, jen radost a duchovní blaženost. Tam je duše, blažená vně i vnitřně, plná radosti, nemyslíc na nic a netoužíc po ničem než po radosti, kterou má. Miluj tedy mě samotného a budeš mít všechny věci, které si budeš přát a budeš jich mít hojnost. Není snad psáno, že se vdově dostávalo oleje až do dne, kdy Pán seslal na zem déšť, podle slov proroka? Já jsem pravý prorok. Věříš-li mým slovům a naplňuješ-li je, oleje a radosti a jásání se ti bude dostávat po věčnost.

Obsah - Kniha 1

Proroctví a Zjevení Svaté Brigity Švédské

Přidáno: Kniha 1, Kapitoly 1-25.
VŠECHNA NAŠE VIDEA JSOU K DISPOZICI KE STAŽENÍ A SDÍLENÍ!
Nezapoměňte čas od čas aktualizovat tuto stránku (stiskněte F5 či klikněte na update/refresh ve svém prohlížeči.)
Hledáme překladatele!Prosím nezapoměňte číst tato zjevení denně a vytiskněte si kopie, aby Vám byly vždy po ruce a pro spásu duší o nich všechny informujte. Potřebujeme Vaši pomoc při hledání katolických tiskovin v různých jazycích, proto Vás pokorně prosíme o doporučení formou emailu. Potřebujeme od Vás tuto podporu abychom mohli upozornit a seznámit s těmito Zjeveními celý svět. Také hledáme dobrého angličtináře, aby nám pomohl. Pro více informací klikněte zde.
V případě zájmu, kontaktujte nás na click here (můžete-li, pište v angličtině)
To bookmark this page in Mozilla Firefox, please press Ctrl+D on your keyboard.

Make ProphecyFilm.com your Homepage

E-mail this page to anyone you know to save his Soul please!