Note from Ville Hietanen (Jerome) of ProphecyFilm.com: Currently, I (but not my brother of the “prophecyfilm12” mail) have updated many of my old believes to be more in line with Vatican II and I no longer adhere to the position that Vatican II or the Protestants, Muslims, Buddhists or various Traditionalists Groups and Peoples etc. or the various teachings, Saints and adherents to Vatican II (and other canonized by Vatican II) such as Saint Mother Theresa or Saint Pope John Paul II etc. was heretical or damned or not Catholic (or not the Pope) – or that they are unworthy of this title.

I also ask the forgiveness of Presidents Barack Obama and the Bush family and all other people in power or worldly influence who has been slandered by us, and also of Popes John XXIII, Paul VI, John Paul II, Benedict XVI and Francis I and everyone else, whether Buddhist or Protestant, who has been slandered in our crazy conspiracy theories that judges many in power or religion as being evil or as being part of some evil conspiracy out to enslave mankind through evil means, since this was obviously wrong (as I also understood when I saw videos of their good example and kindness to other human beings, such as just recently with Barack Obama here) and since I have come to understand better that we must not judge others! (Yet, before this and when I was more of a judger, I had no scruple to give other people watching our material the impression that people in power were perhaps evil or part of some evil conspiracy for the only "crime" of making a handsign! And I am really sorry for this and for all the bad examples we have made!)

Why have I changed position? That is simply because the law of conscience is true, and because damnation is something evil, and because the Vatican II Catholic Church and the World (secular people, Freemasons, the Illuminati, Albert Pike etc. who all of them also have been judged evilly by me, and I am sorry for this) are more open to the Law of Conscience and Universal Salvation, whereas the pre-Vatican II Church was not!

In fact, as the crazy conspiracy theories goes, Vatican II was even created in part because of the actions and deeds of the Freemasons etc.!, and so they did a good thing for changing the world to become better with their good thoughts of desiring and wishing Universal Peace, Love, Brotherhood and Understanding amongst all peoples and all countries – instead of there being separation, hate or unworthy feelings for others that repressing and evil teachings such as “that only Catholics or Christians can be saved”, creates in people! And to prove the point to you, I will ask you this: How often have you yourself perhaps personally, as a Christian (or other religious), judged your fellow human brothers and sisters as not being saved or that they will be damned, or even, as not being worthy of being saved, only because he or she was a Muslim, a Buddhist, a Catholic, a Protestant or even a Sinner, such as a Gay or Homosexual? (Forgive me, I too have judged and condemned you before, but not anymore and from now on I will judge you based on the moral life you lead and if you actually love and do good to your loved ones, neighbours and strangers since it is in this where true love and goodness is shown in people, and not in whether they are Catholics, or Muslims, or even Gay since homosexual people also can truly love others and be completely unselfish, even if they are not accepted by every Christian or religious person for their lifestyle, sadly; and instead of being given love, understanding and acceptance for who they are, they are given hate, rejection and even nonacceptance even if they hate no one and are good persons spreading love, and this behavior will of course only breed more hate, contention and ill feelings not only in us if we keep fighting with them, but also in our beloved homosexual brothers and sisters that are human beings with feelings too that needs to be respected!)

Now, as we can see, if one actually believes in this logic or follows this faith and reasoning in life of condemning and judging others based on mere faith instead of actual evil acts, then one is not actually believing in Universal Brotherhood and Sisterhood amongst our respective halves (our fellow human beings that does not yet share the same faith, beliefs or lifestyles as we do), but one is rather believing in and following repression and seclusion and of providing an ultimate good (such as eternal salvation) only for one's own – and that is clearly wrong! And that is why I admire all the good now that every human being does for our fellow human brothers and sisters, whoever they are or whatever groups they are, such as the Vatican II, the World, the Catholics and Christians, Muslims, Buddhists and Jews, believers and unbelievers alike, even Antichrists and every other Religious peoples and groups and even Gays and the Freemasons, for all the good they do and believe in, who follow their conscience by loving everyone and unifying everyone into one similar and likeworthy family, so that we all may be friends and love each other and see each other in the next life instead of being separated, as sadly was formerly taught and believed in by the majority if people both in and outside the Church!

For more information on this topic and why I have changed position, and why damnation is evil and why the Vatican II Church teaches something good with being more open to universal salvation and the law of conscience, see these posts (please see both of them, they are very important):

https://against-all-heresies-and-errors.blogspot.com/2019/08/why-i-no-longer-reject-vatican-ii-or-the-traditional-priests-or-receiving-sacraments-from-them.html

https://against-all-heresies-and-errors.blogspot.com/2019/05/q-why-damnation-and-eternal-torments-is-evil.html

Simply said, salvation for everyone is something infinitely desirable and endlessly good, whereas eternal damnation in torments and fire is the most evil thing that could ever be imagined, and it is stupid to believe (and just silently accept) that our fellow human beings must be damned simply because they held a different faith, or simply because God wills it, or only because they failed in their life. That is why I admire Vatican II now, since they have distanced themselves from repressing and evil teachings like an eternal Hell with torments and fire for our beloved fellow human brothers, sisters, fathers, mothers, children and neighbours etc! and now, instead of focusing on unforgiveness and damnation, the Catholic Church (which is the Church of God) focuses on love, unity, forgiveness, hope and salvation for everyone – which is an eternal true and endlessly good doctrine, since it follows true justice and our conscience which wills eternal good towards everyone and not only towards ones own (even ones enemies, that they may become good so that we may be able to love each other and become best friends).

See: Why I no Longer Reject Vatican II and the Traditional Catholic Priests or Receiving Sacraments from Them (On Baptism of Desire, Baptism of Blood, Natural Family Planning, Una Cum etc.)

Q&A: Damnation and Eternal Torments for Our Children and Beloved Ones is "True" and "Good" but Salvation for Everyone is "Evil" and a "Heresy"?

Ang mga Propesiya at Pahayag kay Santa Birgitta ng Sweden

Aklat 1 - Kabanata 1

Ako ang lumikha ng langit at lupa, iisa sa pagka Diyos sa Ama at sa Banal na Espiritu. Ako ito na siyang nagusap noon sa mga propeta at sa mga Patriyarka, Ako ito na siyang hinintay nila. Sa kapakanan ng kanilang paghihintay at naaayon na rin sa aking pangako, ay naging tao ako nang walang pagkakasala, at walang pagnanasang makalaman, sa pagpasok sa katawan ng isang birhen tulad ng liwanag ng araw na sumisinag sa isang malinaw na kristal, kung paanong hindi nasisira ng araw ang salamin sa pagpasok ng kanyang liwanag dito, gayundin ay hindi nawala ang pagkabirhen ng isang dalaga nang ako ay magkatawang tao. Ako ay nagkatawang tao ng hindi nawawala ang aking pagka Diyos.

Hindi nababawasan ang aking pagka Diyos, patuloy na pinamamahalaan at pinupuno ang lahat ng bagay kasama ang Ama at Espiritu Santo, kahit na sa aking pagiging tao ay napasa sinapupunan ako ng birhen. Ang liwanag ay di humihiwalay sa apoy tulad ng aking pagka Diyos na di humihiwalay sa aking pagkatao, hindi nga kahit na sa kamatayan. Sumunod doon ay hinayaan kong ang aking pinaka malinis at walang kasalanang katawan ay masugatan mula sa pinakailalim ng aking talampakan hangang sa korona ng aking ulo para sa kasalanan ng lahat ng tao, at hinayaan ang aking sarili na mapako sa krus. Ito ngayon ang araw-araw na iniaalay sa altar upang lalo akong ibigin ng mga tao at maala ala nila ng madalas ang aking ginawa para sa kanila.

Datapwat, ngayon, ako ay lubos na kinalimutan, winalang bahala at kinamuhian, tulad ng isang hari na itinakwil sa kanyang sariling kaharian at iniluklok dito ang isang masamang magnanakaw at siyang pinarangalan. Ninanais ko na ang aking kaharian ay mapasaloob ng tao, at kung tutuusin ako ang dapat na hari at panginoon sa kanya, sapagkat ako ang lumikha at tumubos sa kanya. Ngunit, ngayon, binasag at nilapastangan niya ang pananampalatayang ipinangako niya sa binyag. Nilabag at isinuka niya ang mga batas na aking iniayos para sa kanya. Iniibig niya ang kanyang sariling kalooban at may pagkamuhi na tumangging makinig sa akin. Sa isang banda, itinaas niya ang pinaka masamang magnanakaw, ang diyablo, higit sa akin at inilagak sa kaniya ang kanyang pananampalataya. Ang diyablo ay tunay na magnanakaw, sapagkat sa panunukso at sa mga maling pangako ay ninanakaw niya para sa kanyang sarili ang mga kaluluwa na tinubos ko ng aking sariling dugo. Hindi ito dahil mas malakas siya, at kaya niyang nakawin iyon, sapagkat ako ay napakalakas, na kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa isang salita lamang, ay gayundin ako na napaka makatarungan na hindi ko ginagawa ang kaliit liitang bagay na di makatarungan, hindi nga kahit na hiniling na ito sa akin ng lahat ng mga banal.

Paano man, dahil sa ang tao, na binigyan ng kalayaang mamili, ay kusang itinakwil ang aking mga kautusan at inilagak ang kanyang pagsang-ayon sa diyablo, sa gayon, makatarungan lamang na maranasan din niya ang kalupitan ng diyablo. Ang diyablo ay ginawa kong napakaganda ngunit pumangit dahil na rin sa kanyang masamang kalooban. At, kung saan, ay naging lingkod ko sa pagpaparusa sa masasama. Kahit na ako ay lubhang nalimot ngayon, ay hindi magkukulang na ako ay magiging maawain pa rin at patatawarin ko ang mga kasalanan ng sino mang humingi sa aking awa at ang magpakababa, at palalayain ko sila mula sa masamang magnanakaw. Ngunit daratnan ng aking hustisiya yaong mga nagpapanatili sa aking pagkamuhi, at sa pagkakarinig dito ay manginginig sila at yaong mga makakaranas nito ay mag sasabing: ‘isang kasawian na kami ay ipinanganak pa, Isang kasawian na naitulak namin ang Panginoong makapangyarihan sa lahat sa kanyang poot!

Ngunit ikaw, aking anak, na aking pinili para sa aking sarili at kung saan ay kinakausap ko sa espiritu, ibigin mo ako ng buong puso, ibigin mo ako hindi tulad ng pag ibig mo sa iyong anak na lalaki o babae o kamag anak. Ibigin mo ako ng higit sa ano pa man sa mundo! Nilikha kita at walang bahagi ng aking katawan ang di dumanas ng sakit sa pagdurusa ko para sayo. At sa kabila nito ay minamahal ko ng lubos ang iyong kaluluwa at, kung posible lamang ay ipauubaya ko na mapako muli ang aking sarili sa krus kaysa mawala ka sa akin. Pamarisan mo ang aking kababaang loob: Ako na hari ng gloria at ng mga Anghel, ay naramtan ng basahan at tumayong walang saplot sa tabi ng posteng bato habang ang aking tenga ay nakakarinig ng lahat ng uri ng insulto at paglibak. Ihalili mo ang aking kalooban sa iyong kalooban, sapagkat ang aking ina, ang iyong paraluman, mula sa umpisa hangang sa wakas, ay walang ninasang anuman kundi ang aking nasa. Kung gagawin mo ito, ang iyong puso ay mapasa sa aking puso, at ito ay mag aalab sa aking pag ibig tulad sa kahit anong bagay na tuyo na madaling nagninigas kapag nadikit sa apoy.

Ang iyong kaluluwa ay pupunuin ko at ako ay pasasa iyo, at lahat ng bagay na nagwawakas ay magiging mapait para sa iyo at ang lahat ng pagnanasa ng laman ay magiging parang lason . Magpapahinga ka sa aking mabathalang mga bisig, kung saan ay walang pagnanasang makalaman, pawang kaligayahan at kasiyahang espiritual. Doon ang kaluluwa, na parehong may kasiyahang panloob at kasiyahang panlabas, ay puno ng ligaya, walang ibang iniisip at walang ibang ninanasa kundi ang kaligayahang kanyang tinatamasa. Kaya’t ibigin mo’y ako lamang, at makakamtan mo ang lahat ng iyong hinihiling, at makakamtan mo ito ng labis-labis. Hindi ba nasusulat na ang langis ng isang balo ay di nasira hangang sa dumating ang araw na ang Panginoon ay magpadala ng ulan sa mundo ayon sa mga salita ng propeta? Ako ang tunay na propeta. Kung naniniwala ka sa aking mga salita at tinutupad mo iyon, ang langis at kaligayahan ay di masisira sa iyo magpakailan man.”

Mga nilalaman - Aklat 1
Dont forget to update this page from time to time! (Push the F5-button or click on update/refresh in your webbrowser.)
Naghahanap kami ng mga magsasalin! Huwag po sana ninyong kalimutang basahin ang mga pahayag na ito sa araw-araw at sumipi kayo ng mga kopya upang lagi itong nasa inyong mga kamay at ipagsabi sa lahat ang tunkol sa website na ito upang maligtas ang kanilang mga kaluluwa. Para sa karagdagang kaalaman. Iclick dito.
Kung nais ninyo kaming kontakin, mag email sa click here (Hangat maaari ay sumulat kayo sa wikang ingles.)
To bookmark this page in Mozilla Firefox, please press Ctrl+D on your keyboard.

Make ProphecyFilm.com your Homepage

E-mail this page to anyone you know to save his Soul please!
Free Videos
www.ProphecyFilm.com
Free DVDs, Articles and Books
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!