"opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen,

in de hemel, op de aarde en onder de aarde,

en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer,

tot eer van God, de Vader." Filippenzen 2:10-11

 

Openbaringen van de Heilige Birgitta

 

Koop de Openbaringen van de Heilige Birgitta van Zweden op Lulu (274 Pagina's)

 

Begin HIER te lezen

 

Inhoud Boek 5 "Het Vragenboek"

 

 

Voorwoord

 

HOOFDSTUK 1

De heilige Birgitta zeide: Ik zag in den hemel een stoel,

waarop onze Heer Jezus Christus zat als rechter,

en de maagd Maria zat aan Zijn voeten en een ontelbare heirschare

van engelen en Heiligen...

 

HOOFDSTUK 3

Daarna verscheen dezelfde monnik als te voren op

zijn ladder en zeide: O! Rechter, ik vraag u:

Waarom gaaft gij ons zintuigen, indien wij ons niet bewegen

mogen en leven volgens die zintuigen...

 

HOOFDSTUK 5

De monnik verscheen als te voren zeggende:

O! Rechter, waarom hebt gij wormen geschapen,

die schade aanbrengen en tot niets dienen? Waarom hebt gij wilde

dieren geschapen, die ook den mensch benadeelen?

Waarom zendt gij ziekte en pijn?

Waarom duldt gij en veroorlooft gij de boosheid...

 

HOOFDSTUK 8

De monnik verscheen als vroeger, zeggende:

O! Rechter waarom veroorlooft gij, dat afgoden in den tempel

geplaast worden en geerd als gij zelf, daar uw rijk in eeuwigheid

is boven al het andere? Waarom vertoont gij den mensch uw

heerlijkheid niet hier in het leven, opdat hij er des te

inniger en met des te meer liefde naar verlangt...

 

HOOFDSTUK 16

En op hetzelfde oogenblik zeide de rechter tot den monnik,

die de vraag deed: O! Mijn vriend, gij deedt mij vaak

scherpzinnige vragen. Nu vraag ik u, waarom uw ziel,

die begrijpt wat goed en slecht is, wereldsche dingen meer

liefheeft dan het hemelrijk, en waarom gij niet leeft zooals

uw verstand u ingeeft te leven...