"den som återför en syndare från hans villovägar

räddar hans liv undan döden

och gör att många synder blir förlåtna." Jak. 5:20

 

Heliga Birgittas Uppenbarelser

 

Köp Heliga Birgittas Uppenbarelser på Lulu (740 Sidor)

 

Vill du börja läsa klickar du här

 

Innehållsöversikt Bok 11 "Ängelns Lovsång"

 

 

Översikt

 

Prolog

 

SÖNDAGEN LÄSNING 1

Ordet, som evangelisten Johannes nämner i sitt evangelium,

var från evighet en Gud med Fadern och den Helige Ande.

Tre äro personerna, men den fullkomliga gudomen

i dem är en och densamma...

 

SÖNDAGEN LÄSNING 2

O Maria, du som är allra värdigast bland skapade varelser,

så stod du från början inför Gud, innan han skapade dig,

såsom Noas ark inför Noa, sedan han fått kunskap

om dess byggande och innan han fullbordat den,

såsom det blivit honom befallt...

 

SÖNDAGEN LÄSNING 3

Patriarken Abraham älskade sin son Isak

genast då Gud lovade honom, att han skulle föda en son,

vilket Gud lovade många år innan denne Isak avlades...

 

MÅNDAGEN LÄSNING 1

Gud, som visste att allting i sig självt av evighet

var tillfyllestgörande för hans jubelfröjd,

drevs endast av sin innerliga kärlek att skapa någonting,

på det att andra skulle kunna bliva delaktiga

av hans outsägliga glädje...

 

MÅNDAGEN LÄSNING 2

Gud hade för avsikt att skapa världen

med de andra skapade ting som äro där, och sade: »Varde!»

Och genast blev det, som han ämnade skapa,

gjort på fullkomligt vis...

 

MÅNDAGEN LÄSNING 3

Gud verkar alla dygder och är dygden själv.

Det är omöjligt för något, som är skapat,

att utan hans hjälp stråla av någon dygd...

 

TISDAGEN LÄSNING 1

Den Heliga Skrift vittnar, att Adam,

när han levde i paradisets lycka, överträdde Guds bud.

Men den nämner intet om att han varit olydig mot Guds vilja,

sedan han råkat i elände...

 

TISDAGEN LÄSNING 2

Utdriven ur paradiset rönte Adam Guds rättvisa

och barmhärtighet mot sig själv. Adam fruktade Gud

för hans rättvisa och älskade honom innerligt

alla sitt livs dagar för hans barmhärtighet...

 

TISDAGEN LÄSNING 3

Gud är den sanna kärlekens älskare och själva kärleken.

Han visade stor kärlek mot de sina,

när han med sin makt befriade sitt folk Israel

ur den egyptiska träldomen och gav dem det bördigaste land,

där de lyckligen skulle bo i all frihet...

 

ONSDAGEN LÄSNING 1

Innan lagen gavs åt Moses,

voro människorna länge okunniga om hur

de skulle inrätta sig själva och sina handlingar i detta liv...

 

ONSDAGEN LÄSNING 2

När sedan detta välsignade ämne i rättan tid

hade danad kropp i sin moders liv, såsom det hövdes det,

så förökade all äras konung sin skatt

genom att ingjuta en levande själ i kroppen...

 

ONSDAGEN LÄSNING 3

Fadern, Sonen och den Helige Ande

voro av evighet en enda gudom, och deras vilja

var aldrig söndrad. Som om tre lågor skulle uppstiga

ur ett tänt bål, så framgingo på enahanda sätt

ur den gudomliga viljans godhet tre kärlekslågor

till ett och samma verks fulländning...

 

TORSDAGEN LÄSNING 1

Marias välsignade lekamen kan med rätta liknas

vid det renaste käril, hennes själ vid den klaraste lykta

och hennes hjärna vid källvatten, som springer i höjden

och sedan åter strömmar ned i den djupa dalen...

 

TORSDAGEN LÄSNING 2

Ingen tunga förmår berätta, hur vist den ärorika

jungfruns sinne och förstånd fattade Gud själv

i samma ögonblick som hon först fick kunskap om honom,

särskilt som varje mänskligt sinne har svårt

att föreställa sig, hur mångfaldigt samma jungfrus

välsignade vilja underkastade sig Guds tjänst,

ty det behagade henne på det allra högsta

att fullkomna allt det som hon förstod behagade Gud...

 

TORSDAGEN LÄSNING 3

O vilken underbar, härlig förening,

högst värdig allt lov! Jungfruns kropp var ju härbärge

för Guds Son i världen, och i himmelen dvaldes han i Treenigheten,

ehuru han är i stånd att vara överallt...

 

FREDAGEN LÄSNING 1

Vi läsa om den ärorika Jungfru Maria,

att hon bävade när ängeln talade till henne.

Hon hyste i sanning ingen fruktan för sin kropps fara;

hon fruktade blott människosläktets fiendes svek,

som skulle kunna skada hennes själ...

 

FREDAGEN LÄSNING 2

Bland det andra, som profeterna förutsade om Guds Son,

siade de även, att han här i världen ville utstå

en mycket svår död i sin allra menlösaste lekamen,

på det att människorna med honom

skulle få njuta det eviga livet i himmelen...

 

FREDAGEN LÄSNING 3

När jungfruns Son förutsade:

»I skolen söka mig och icke finna mig»,

sårades jungfruns hjärta svårt av det smärtsamma svärdets udd...

 

LÖRDAGEN LÄSNING 1

Drottningen av Söderlanden säges hava kommit

fjärran ifrån till konung Salomo. När hon förnam hans visdom,

hade hon icke anda för att uttrycka sin stora häpnad,

men efter att hava samlat sig, berömde hon konungen

med prisande ord och ärade honom med stora gåvor...

 

LÖRDAGEN LÄSNING 2

Emedan vi av det heliga evangeliet sanningsenligt lärt,

att med det mått, varmed vi mäta åt andra,

kommer man också att mäta åt oss, så synes det vara omöjligt,

att någon med sitt mänskliga förstånd kan fatta,

med vilka stora hedersbetygelser den ärorika Gudaföderskan

borde vördas i himmelens palats av alla, hon som,

medan hon levde här i världen,

välvilligt utverkade det åtrådda goda åt så många...

 

LÖRDAGEN LÄSNING 3

Om själva Sanningen, Guds och Jungfruns Son,

rått oss alla att löna även det onda med gott,

med hur goda ting måste man då icke tro,

att Gud själv belönar dem, som göra goda gärningar...